Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste.

Prihlásiť sa na odber noviniek

Zamestnávanie cudzincov – komplexne spracovaná téma

vrátane všetkých výnimiek zamestnávania s Júliou Pšenkovou.

Strácate sa v množstve informácii a registračných povinností? Pre všetkých, ktorí zamestnávajú občanov z členských štátov EÚ ale aj z tretích krajín a nevedia aké registračné a odvodové povinnosti ich čakajú.

Riešené konkrétne príklady z praxe

Vysvetľujúce videozáznamy

Všetky vzory formulárov

E-book obsahujúci odborný komentár, spracovaný Bc. Monikou Gajdošovou

Kúpiť za uvádzaciu cenu 35 € s DPH

aktívni predplatitelia majú túto službu dostupnú v rámci predplatného

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdy a personalistiku

Informácie vo videozáznamoch sú spracované jasnou, zrozumiteľnou a prehľadnou formou. Usporiadanie do jednotlivých kapitol umožňuje rýchle prehliadanie. Pri práci môžete využiť aj fulltextový vyhľadávač.

Ukážka 1

Júlia Pšenková

Ukážka 2

Júlia Pšenková

S ktorými otázkami sa vo svojej praxi najčastejšie stretávate? Pozrime sa spolu na vybrané príklady z praxe.

Môže si daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou s príjmami zo závislej činnosti na území Slovenskej republiky uplatniť daňový bonus na dieťa, ktoré sa pripravuje na povolanie štúdiom na vysokej škole?

Ak daňovník spĺňa podmienky na uplatnenie daňového bonusu podľa § 33 zákona o dani z príjmov, môže si na toto dieťa uplatniť daňový bonus, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí. Daňový bonus si uplatní po skončení zdaňovacieho obdobia pri vykonaní ročného zúčtovania alebo v podanom daňovom priznaní.

Zamestnanec, občan EÚ, je zdravotne poistený na území Slovenskej republiky. Zamestnanec má dohodnutý kratší úväzok (20 hodín týždenne) s dohodnutou mesačnou mzdou 400 €. Je to z hľadiska ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) zákona o zdravotnom poistení v poriadku?

Suma minimálnej mesačnej mzdy je pevne určená suma, voči ktorej sa porovnáva suma dohodnutej mesačnej mzdy zamestnanca. Pre vznik verejného zdravotného poistenia musí byť dohodnutá suma minimálne na úrovni minimálnej mesačnej mzdy. Výška úväzku nie je podstatná, ide len o pomocný údaj pri prepočte hodinovej mzdy. V uvedenom prípade zamestnanec nespĺňa zákonom stanovené podmienky, a preto mu nárok na verejné zdravotné poistenie nevznikne.

Pri zamestnávaní občana Ukrajiny má zamestnávateľ voči Sociálnej poisťovni okrem prihlásenia tohto zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia (ďalej len ,,register“) prostredníctvom RLFO ešte iné povinnosti?

Nie, voči Sociálnej poisťovni nemá zamestnávateľ žiadne iné povinnosti. Prostredníctvom tlačiva Registračný list FO – prihláška, t. j. RLFO, prihlási občana Ukrajiny do registra. Na RLFO je nutné uviesť rodné číslo zamestnanca, ktoré slúži ako identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia. V prípade, že občan Ukrajiny ešte nemá pridelené rodné číslo, nie je možné ho do registra prihlásiť elektronicky. V tomto prípade je nutné vypísať papierové tlačivo RLFO a doručiť ho na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa následne vygeneruje tejto osobe identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia, ktoré bude používať na účely sociálneho poistenia.

Všetky otázky a odpovede sú sprístupnené kúpou produktu

Kúpiť za uvádzaciu cenu 35 € s DPH

aktívni predplatitelia majú túto službu dostupnú v rámci predplatného

Čo všetko sme pre vás pripravili?

Podrobné vysvetlenie jednotlivých kapitol

 • Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov EÚ
 • Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín
 • Informačná karta občanov EÚ
 • Právo na pobyt občanov EÚ na území SR
 • Právo na trvalý pobyt občanov EÚ na území SR
 • Registračné a odvodové povinnosti do SP, ZP pri zamestnávaní občanov EÚ na území SR
 • Vysporiadanie dane zo závislej činnosti zamestnaných občanov EÚ na území SR
 • Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín, povinnosti, potrebné potvrdenia
 • Modrá karta
 • Povolenie na zamestnanie štátnych príslušníkov tretích krajín
 • Prechodný pobyt na účel zamestnania
 • LEX Ukrajina
 • Brexit
 • Registračné a odvodové povinnosti do SP, ZP pri zamestnávaní štátnych príslušníkoch tretích krajín
 • Vysporiadanie dane zo závislej činnosti zamestnaných štátnych príslušníkoch tretích krajín

Vzory formulárov

Všeobecné:

 • Nahláška voľných pracovných miest
 • RLFO formulár
 • RLFO poučenie

EÚ:

 • Informačná karta vznik pracovnoprávneho vzťahu
 • Informačná karta skončenie pracovnoprávneho vzťahu

Tretie krajiny:

 • Informačná karta vznik pracovnoprávneho vzťahu
 • Informačná karta skončenie pracovnoprávneho vzťahu
 • Zoznam príloh k informačnej karte
 • Prísľub na prijatie do zamestnania
 • Čestné vyhlásenie zamestnávateľa
 • Oznámenie zamestnávateľa o nastúpení/skončení/nenastúpení do zamestnania
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miestapríslušník tretej krajiny
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta LEX Ukrajina
 • Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie a sezónne zamestnanie
 • Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu/trvalý pobyt/vydanie dokladu
 • Žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie – vnútropodnikový transfer
 • Žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie a sezónne zamestnanie
 • Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie – vnútropodnikový transfer
 • Vrátane zoznamu užitočných webových odkazov
Kúpiť za uvádzaciu cenu 35 € s DPH

naši predplatitelia majú službu zadarmo

Odporúčame ďalšie minikurzy

Zobraziť ponuku