Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Ako to vyzerá na našich školeniach ? Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska
Štúdium legislatívy nikdy nebolo jednoduchšie.


Videokurzy sú vhodné pre začínajúcich samostatných účtovníkov ako aj zamestnancov účtovných firiem ako základ pre ďalšie vzdelávanie a prax. Každú tému je možné študovať samostatne a opakovane, podľa toho ako potrebujete. Sami si môžete regulovať trvanie a intenzitu vzdelávania.

každý videokurz obsahuje

 • Viac než 10 hodín vzdelávania v každom videokurze
 • Videozáznamy rozdelené na podkapitoly
 • Podrobné pracovné manuály s príkladmi
 • Vystavenie potvrdenia o absolvovaní
 • Poradenstvo s lektormi na 30 dní

Videokurz

Personalistika pre začiatočníkov

Ing. Martina Švaňová

HR Špecialistka a dlhoročná lektorka miezd a personalistiky

Kompletný sprievodca pre prax personalistu. Videokurz je vhodný ako úvod do problematiky pre začínajúcich personalistov, účtovníkov a mzdárov ako aj ako základný prehľad pre konateľov a manažérov firiem.


Zobraziť program videokurzu
 1. Predzmluvné vzťahy z pohľadu zákona
  • Nábor a výber zamestnanca
  • Základné pravidlá a povinnosti v predzmluvných vzťahoch
  • Zdravotná spôsobilosť na prácu
 2. Vznik pracovného pomeru a spôsoby zamestnávania v zmysle Zákonníka práce
  • Povinnosti zamestnávateľa pri nástupe zamestnanca
  • Účastníci pracovno-právnych vzťahov
  • Pracovná zmluva - základné náležitosti
  • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – základné náležitosti
 3. Osobný spis zamestnanca
  • Vedenie personálnej evidencie zamestnanca z pohľadu príslušných zákonov (Zákonníka práce, Zákona o archívoch a GDPR)
  • Obsah osobného spisu
  • Lehoty uloženia personálnej dokumentácie
 4. Pracovný čas a doba odpočinku
  • Rozvrhnutie pracovného času
  • Práca nadčas, nočná práca
  • Prestávky v práci
  • Nepretržitý odpočinok
  • Evidencia pracovného času
 5. Disciplinárne spory
  • Riešenie disciplinárnych sporov
  • Disciplinárna zodpovednosť a sankcie za porušenie pracovnej disciplíny
 6. Monitorovanie zamestnanca a ochrana osobných údajov
  • Monitorovanie zamestnanca z pohľadu Zákonníka práce a zákona o ochrane osobných údajov
  • Zákaz diskriminácie
 7. Zánik pracovného pomeru
  • Spôsoby skončenia pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce
  • Doručovanie písomností pri skončení pracovného pomeru
  • Povinnosti zamestnávateľa pri výstupe zamestnanca
 8. Sankcie pre zamestnávateľov a jeho zamestnancov pri nedodržiavaní predpisov upravujúcich pracovnoprávne vzťahy

Videokurz - aktualizácia 2021/2022

Zákon o DPH pre začiatočníkov

Mgr. Mojmír Beňo

Hlavný štátny radca na Ministerstve financií SR

Komplexný výklad zákona o DPH obsahuje vysvetlenie jednotlivých paragrafov vrátane praktických aplikačných príkladov. Cieľom je oboznámiť účastníka s aktuálnym znením a výkladom zákona a poukázať pritom aj na logiku a dôvody prijatia jednotlivých zákonných ustanovení.


Zobraziť program videokurzu
 1. Charakteristika DPH
  • Čo je to vlastne daň z pridanej hodnoty?
  • Predmet dane
 2. Analýza podmienok kedy jednotlivé transakcie podliehajú DPH a kedy nie
 3. Zdaniteľná osoba
 4. Registrácia pre DPH
  • povinná registrácia za platiteľa dane
  • Dobrovoľná registrácia za platiteľa dane
  • Registrácia zo zákona
  • Registrácia zahraničných osôb
  • Iné registrácie pre daň
  • Registrácia skupiny
 5. Zdaniteľné obchody
  • Dodanie tovaru
  • Dodanie služby
  • Dodanie tovaru a poskytnutie služby pri použití poukazu
  • Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ
  • Dovoz tovaru do tuzemska
 6. Miesto zdaniteľných obchodov
  • Miesto dodania tovaru + miesto dodania tovaru pri niektorých reťazových obchodoch v rámci EÚ
  • Miesto dodania služby (základné a osobitné pravidlá)
  • Miesto nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ
  • Miesto dovozu tovaru do tuzemska
 7. Daňová povinnosť
  • Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby (základné a osobitné pravidlá vzniku daňovej povinnosti)
  • Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ
  • Daňová povinnosť pri dovoze tovaru do tuzemska
 8. Základ dane a oprava základu dane + doplnenie opravy základu dane o pravidlá účinné od 1.1. 2021
 9. Sadzby dane, prepočet cudzej meny a zaokrúhľovanie dane
 10. Oslobodenie od dane
  • Všeobecne o oslobodení dodania tovaru a služby od dane
  • Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru alebo služby bez nároku na odpočítanie DPH zo vstupných nákladov vynaložených na toto plnenie (s dôrazom na nehnuteľnosti)
  • Oslobodenie od dane pro dodaní tovaru alebo služby s nárokom na odpočítanie DPH
  • Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
  • Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru
  • Iné oslobodenia
 11. Odpočítanie DPH
  • Vznik práva na odpočítane dane
  • Uplatnenie práva na odpočítanie dane
  • Pomerné právo na odpočítanie dane z dôvodu použitia kúpených tovarov a služieb na účely zmiešanej ekonomickej činnosti platiteľa + pravidlá
  • Pomerné právo na odpočítanie dane z dôvodu použitia kúpených tovarov a služieb na ekonomickú činnosť a na iné účely
  • Oprava a úprava odpočítanej dane
  • Vrátenie DPH zahraničným osobám
 12. Osobitné úpravy uplatňovania DPH
  • Osobitná úprava pre cestovné kancelárie
  • Osobitná úprava pre dodanie použitého tovaru, umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností
  • Osobitná úprava pre dodanie investičného zlata
  • Telekomunikačné služby, elektronické služby a služby rozhlasového a televízneho vysielania – MOSS
 13. Osoby povinné platiť daň
 14. Daňový zástupca pri dovoze tovaru
 15. Povinnosti osôb povinných platiť daň
  • Vedenie záznamov
  • Fakturačné pravidlá
  • Zdaňovacie obdobie
  • Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti
  • Kontrolný výkaz
  • Nadmerný odpočet + náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas kontroly
  • Súhrnný výkaz
 16. Zrušenie registrácie

Videokurz - aktualizácia 2021/2022

Daň z príjmov právnických osôb pre začiatočníkov

Ing. Peter Horniaček

Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov

Práca účtovníka nekončí účtovnou závierkou ale musí si vedieť poradiť aj daňou z príjmov. Videokurz je určený pre každého, kto sa potrebuje zoznámiť so zákonom o dani z príjmov a prehĺbiť si svoje znalosti v tejto oblasti. Videokurz vás prevedie najdôležitejšími ustanoveniami zákona a ich aplikáciou v praxi.


Zobraziť program videokurzu
 1. Základná charakteristika dane z príjmov PO
  • daň z príjmov ako priama daň,
  • zákonná úprava a prehľad noviel účinných od 1.1.2021 a noviel prijatých alebo pripravovaných od roku 2022,
  • vplyv legislatívy mimoriadnych opatrení na oblasť dane z príjmov PO,
  • členenie ustanovení pre daň z príjmov PO.
 2. Definícia PO v zmysle Občianskeho zákonníka a definícia PO ako daňovníka
  • daňovník s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou,
  • povinnosť registrácie PO na účely ZDP.
 3. Predmet zdanenia PO
  • definícia základných pojmov – príjem a zdaniteľný príjem,
  • príjmy, ktoré sú predmetom dane podľa jednotlivých typov PO,
  • príjmy vyňaté z predmetu dane podľa jednotlivých typov PO,
  • príjmy oslobodené od dane podľa jednotlivých typov PO, nové oslobodenia od roku 2018,
  • daňová povinnosť daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou z príjmov zo zdrojov na území SR, daň vyberaná zrážkou a zabezpečenie dane,
  • zdanenie podielov na zisku, dividend, vyrovnacích podielov, podielov na likvidačnom zostatku, použitia kapitálového fondu z príspevkov a oceňovacích rozdielov u PO.
 4. Určenie základu dane a spôsob jeho zisťovania
  • zisťovanie základu dane v k. s., v. o. s., pri likvidácii a konkurze,
  • osobitný základ dane pre dividendy a ostatné príjmy.
 5. Sadzby dane z príjmov PO
  • všeobecná sadzba dane z príjmov PO, znížená sadzba dane 15 % a jej použitie za rok 2020,
  • sadzby dane pre daň vyberanú zrážkou
  • sadzba dane uplatňovaná na príjmy plynúce do tzv. nespolupracujúcich štátov.
 6. Daňové priznanie k dani z príjmov PO
  • povinnosť podania a výnimky z tejto povinnosti,
  • lehota na podanie daňového priznania za roky 2019, 2020
  • splatnosť dane,
  • opravné a dodatočné daňové priznanie,
 7. Zdaňovacie obdobie
  • kalendárny rok a hospodársky rok,
  • zdaňovacie obdobie v špecifických situáciách (likvidácia, konkurz, podnikové kombinácie, a pod.).
 8. Základné východiská pri zisťovaní základu dane
  • prehľad ustanoveniami o zisťovaní základu dane,
  • osobitné zameranie na vybrané časti základu dane s výrazným vplyvom mimoriadnej korona situácie (platobná situácia – pohľadávky, neuhradené záväzky, nájomné – zaplatenie, limitácia odpisov do výšky príjmov z prenájmu, dotácia na nájomné, zmarené investície, doplnenie likvidity spoločníkmi a pod.),
 9. Daňové a nedaňové výdavky vrátane pravidiel nízkej kapitalizácie; osobitosti a zmeny od roku 2020
 10. Základné princípy zdanenia pri podnikových kombináciách (predaj podniku, nepeňažný vklad, splynutie, zlúčenie, rozdelenie spoločností)
 11. Zdanenie pri presunu majetku, odchode daňovníka alebo presunu podnikateľskej činnosti
 12. Odpočet daňovej straty
  • zmeny od r. 2020, uplatnenie zostatku daňovej straty po mimoriadnych opatreniach
 13. Úľavy na dani a odpočet nákladov na výskum a vývoj
 14. Preddavky na daň z príjmov PO
  • zmeny od roku 2020 vrátane mimoriadnych opatrení v platení preddavkov,
  • zúčtovanie preddavkov v roku 2022
 15. Pravidlá transferového oceňovania medzi tuzemskými a zahraničnými závislými osobami
  • tuzemské a zahraničné závislé osoby
  • úprava základu dane závislých osôb,
  • metódy transferového oceňovania,
  • dokumentačná povinnosť

Videokurz

Účtovníctvo a dane neziskových organizácií

Jaroslava Lukačovičová

Odborníčka na účtovníctvo a dane NO

Videokurz je určený účtovníkom a ekonómom, ktorí v svojej v praxi začínajú s neziskovými účtovnými jednotkami. Obsahuje praktické návody a konkrétne odporúčania ako si poradiť účtovaním, daňou z príjmov aj s DPH v rôznych typoch neziskových organizácií. Trvanie videokurzu: 5 hodín.
darček Kniha Občianske združenia – návod na obsluhu a údržbu
od Jaroslavy Lukačovičovej

Zobraziť program videokurzu
 • Typológia neziskových účtovných jednotiek
 • Aké účtovníctvo sú neziskové účtovné jednotky povinné viesť
 • Rady a tipy z praxe ohľadom jednotlivých typov účtovníctva
 • Povinnosť auditu
 • Špecifické účty v účtovej osnove neziskových účtovných jednotiek
 • Povinnosť zostaviť a predložiť účtovnú závierku
 • Príjmy neziskových účtovných jednotiek z pohľadu dane z príjmov
 • Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov
 • Príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov, ale zákon ich oslobodzuje
 • Príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov
 • Prečo je dôležité, aby účtovník mal k dispozícii stanovy alebo zriaďovaciu listinu organizácie
 • Je potrebné, aby nezisková účtovná jednotka mala DIČ?
 • Musí nezisková účtovná jednotka zostaviť výročnú správu?
 • Musí nezisková účtovná jednotka komunikovať so správcom dane elektronicky?
 • Register mimovládnych neziskových organizácií
 • Môže nezisková účtovná jednotka dosiahnuť zisk?
 • Povinnosť používať ERP/VRP
 • Účtovanie a zdaňovanie jednotlivých príjmov – na čo si dať pozor
 • Príjmy z hlavnej činnosti
 • Členské príspevky
 • Reklama versus Charitatívna reklama
 • Prijaté podiely zaplatenej dane
 • Granty a dotácie
 • Aká tenká je hranica medzi zdaňovaným príjmom a podnikaním
 • Môžu neziskové účtovné jednotky podnikať?
 • Kedy vznikne neziskovej účtovnej jednotke povinnosť podať daňové priznanie
 • Ako nezisková účtovná jednotka vyplňuje daňové priznanie k dani z príjmov – ukážka
 • Daň z pridanej hodnoty v neziskovej účtovnej jednotke
 • Daň z motorových vozidiel v neziskovej účtovnej jednotke
 • Ako odmeniť dobrovoľníkov a spolupracovníkov neziskovej účtovnej jednotky (cestovné, náhrady dobrovoľníkom, zmluvy podľa občianskeho zákonníka)
 • Zánik neziskovej účtovnej jednotky – čo sa bude požadovať od účtovníka


Videokurz

Jednoduché účtovníctvo pre začiatočníkov

Ing. Bc. Jana Acsová

Audítor SKAU a daňový poradca SKDP

Tento praktický sprievodca vo forme videokurzu Vás prevedie jednoduchým účtovníctvom od úplných základov. Lektorka veľmi podrobne a metodicky vysvetlí jednotlivé princípy postupov účtovania, a to aj vzhľadom na zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania typu B. Trvanie videokurzu: 8,5 hodiny.
darček Kniha Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve - komentár od autorky Ing. Bc. Jany Acsovej


Zobraziť program videokurzu
 1. Právne východiská
 2. Účtovníctvo – definícia, základné pojmy, východiská 2
 3. Jednoduché účtovníctvo – účtovné knihy, účtovné prípady, zložky majetku a záväzkov
 4. Možnosti fyzických osôb pri zisťovaní základu dane z príjmov
 5. Jednoduché účtovníctvo pre podnikateľov
 6. Otvorenie účtovných kníh
 7. Účtovanie v peňažnom denníku
 8. Ilustratívne vzory účtovných prípadov
 9. Účtovanie pohľadávok a záväzkov
 10. Členenie majetku
 11. Účtovanie odpisovaného hmotného a nehmotného majetku
 12. Odpisovanie majetku
 13. Účtovanie zásob
 14. Účtovanie finančného majetku
 15. Účtovanie v osobitných prípadoch
 16. Uzatvorenie účtovných kníh
 17. Účtovná závierka
 18. Prechody medzi evidenciami účtovníctvom
 19. Daňové priznanie fyzickej osoby typu B

Videokurz

Podvojné účtovníctvo pre začiatočníkov, základné princípy v účtovnej a daňovej oblasti

Ing. Bc. Jana Acsová

Audítor SKAU a daňový poradca SKDP

Videokurz je úvodom do vzdelávania ak práve začínate s podvojným účtovníctvom či už samostatne alebo ako zamestnanec v účtovnej firme. Odporúčame ho aj pre obnovenie teoretických vedomostí po dlhšej pracovnej prestávke alebo pri zmene pracovného zamerania.


Zobraziť program videokurzu
 1. Právne východiská podvojného účtovníctva podnikateľov.
 2. Všeobecné východiská:
  • účtovníctvo – definícia; predmet účtovníctva
  • účtovná jednotka (právnická osoba, fyzická osoba)
  • základné pojmy
  • účet a druhy účtov; základné účtovné prípady; otváranie a uzatváranie účtovných kníh
  • účtovný doklad
  • účtovné zásady
  • používatelia účtovníctva
  • účtové triedy, účtové skupiny, rámcová účtová osnova, účtový rozvrh
  • obežný a neobežný majetok, zdroje krytia majetku, kapitál vlastný, kapitál cudzí
 3. Dlhodobý majetok (UT0):
  • definícia
  • oceňovanie, obstaranie a vyraďovanie dlhodobého majetku
  • odpisovanie
 4. Zásoby (UT1):
  • definícia
  • oceňovanie, obstaranie, spotreba, likvidácia, darovanie, manká a škody na zásobách
 5. Finančné účty a krátkodobé finančné výpomoci (UT2).
 6. Pohľadávky, záväzky a časové rozlíšenie premietnuté v zúčtovacích vzťahoch (UT3).
 7. Kapitálové účty a dlhodobé záväzky (UT4).
 8. Inventarizácia majetku a záväzkov a preukázateľnosť účtovníctva.
 9. Náklady a výnosy (UT5 a UT6). Výsledok hospodárenia a jeho vysporiadanie. Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov.
 10. Uzávierkové a podsúvahové účty (UT7).
 11. Uzatváranie účtovných kníh, účtovná závierka a vykazovanie majetku a záväzkov v účtovnej závierke.
 12. Lehoty na zostavenie a zverejnenie účtovnej závierky.
 13. Súvislý príklad.

Každý účastník vzdelávania získa potvrdenie o absolvovaní videokurzu

Výhodnejšia cena pri absolvovaní všetkých troch videokurzov

Vyberte si rozsah vzdelávania ako vám vyhovuje
Jeden videokurz

99 € s DPH

Vybraný videokurz rozčlenený na prehľadné kapitoly

Objednať
Tri videokurzy spolu

219 € s DPH

Tri kompletné videokurzy podľa vlastného výberu:

 • Personalistika pre začiatočníkov
 • Zákon o DPH pre začiatočníkov
 • Daň z príjmov právnických osôb pre začiatočníkov
 • Účtovníctvo a dane neziskových organizácií
 • Jednoduché účtovníctvo pre začiatočníkov
 • Podvojné účtovníctvo pre začiatočníkov
 • Podrobné pracovné manuály
 • Vystavenie potvrdenia o absolvovaní
 • Poradenstvo s lektormi na 30 dní
Objednať


Idete do toho?

Vyplňte nasledujúcu nezáväznú prihlášku alebo napíšte e-mail na info@cus.sk prípadne zavolajte na číslo 048 / 414 66 36, 0918 780 129, 0904 921 855

Odoslaním formuláru Vám nevzniká ešte žiadna povinnosť platby.
Budeme Vás kontaktovať a radi vysvetlíme prípadné otázniky.

 • Meno (,titul)
 • Priezvisko

Mám zaplatené ročné predplatné služieb CUS

súhlasím so spracovaním osobných údajov

 • Kontaktný telefón
 • e-mailová adresa
 • Obchodný názov firmy
 • Správa
 • Aký je teraz rok? (antispam)

Prihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty