Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov

Ing. Mária Cvečková

Obsah školenia

 • Cieľ a štruktúra účtovnej závierky podnikateľa za rok 2022, účtovná závierka ako zdroj pre distribučné procesy vlastníkov, pre podporu financovania cudzími zdrojmi, pre porovnanie ekonomickej a finančnej pozície v rámci konkurencie v segmente, pre informovanosť obchodných partnerov, pre potenciálnych investorov a zdroj pre kalkulácie splatnej dane z príjmov PO.
 • Identifikácia účtovnej jednotky z hľadiska veľkostných kritérií a súvisiace nároky na postupy účtovania a vykazovania podľa platnej legislatívy, kontrola zmeny kritérií, oceňovacích základní, oblasti analytickej evidencie; postupy účtovania;
 • Rizikové oblasti vykazovania majetkovej a finančnej situácie podnikateľa v súvahe; jeho výkonovej schopnosti vo výkaze ziskov a strát; neúplné alebo chybné oblasti doplňujúcich číselných a slovných informácií v poznámkach (zvlášť veľké a malé účtovné jednotky);
 • Sumarizácia výnimiek a zjednodušení v účtovaní a vykazovaní mikro účtovných jednotiek.
 • Zabezpečenie úplnosti bežného účtovníctva k súvahovému dňu (doúčtovanie bankových pohybov, kurzových rozdielov, pohľadávok/záväzkov zo zmlúv; rozlíšenie účtovných dokladov (zvlášť faktúr) na prelome rokov z titulu ich vecnej a časovej príslušnosti k účtovnému obdobiu; názorné rozdiely medzi účtami rezerv, nevyfakturovaných dodávok, účtov časového rozlíšenia); doúčtovanie a kontrola účtovných odpisov, kalkulácia daňových odpisov; zaúčtovanie technického zhodnotenia; rozhodnutia valného zhromaždenia alebo jediného spoločníka ohľadom výsledku hospodárenia minulých účtovných období; kontrola výšky rezervného fondu; kapitálové vklady; ďalšie)
 • Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov podľa § 6 ods. 3, §§ 29 – 30;
 • Závierkové práce komplexne
  • Overenie bilančnej kontinuity medzi účtovnými obdobiami
   • Závierkové účtovné prípady
  • Inventarizačné rozdiely; prirodzené úbytky, manká a škody, definície, účtovanie
  • Pohľadávky a záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti; pohľadávky a ich príslušenstvo;
  • Pohľadávky za nevyfakturované plnenia ako odhad
  • Podielové cenné papiere, pôžičky krátkodobé, dlhodobé, prepojené osoby, pôžičky na strane veriteľa a dlžníka medzi prepojenými osobami;
  • Nevyfakturované dodávky z objednávok a zmlúv
  • Opravné položky k majetku, resp. preskúmanie ocenenia majetku k súvahovému dňu
   • Opravné položky k dlhodobému majetku, príklady, účtovanie
   • Opravné položky k zásobám, príklady, účtovanie
   • Opravné položky k finančnému majetku (DFM, KFM)
   • Opravné položky k pohľadávkam; odpis pohľadávok; postúpenie pohľadávok;
  • Rezervy ako budúce záväzky, dôvody a tituly tvorby, použitie, zrušenie, členenie, príklady (na majetok, na náklady, na bonusy)
  • Úprava hodnoty záväzkov (doúčtovanie pokút, penále)
  • Kurzové rozdiely počas a na konci účtovného obdobia
  • Časové rozlíšenie nákladov a výnosov, najčastejšie situácie, príklady, najčastejšie chyby;
  • Úprava čistej hodnoty zákazky (§§ 30, 30d)
  • Zmena reálnej hodnoty cenných papierov, podielov a derivátov
  • Odložená daň (veľké ú. j., resp. auditované subjekty)
  • Podsúvahové účty – význam, príklady, účtovanie, podklady
  • Splatná daň z príjmov PO – ilustrácia úpravy účtovného výsledku hospodárenia na základ dane mimo účtovníctvo cez tlačivo daňového priznania, výpočet splatnej dane a jej zaúčtovanie opäť v účtovných knihách; časté chyby v praxi;
  • Upravujúce účtovné prípady
  • Otvorenie účtovných kníh do schválenia účtovnej závierky (oprava chýb)
 • Zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky podľa veľkostných kritérií, odlišnosti v štruktúre a v rozsahu zverejňovania – rekapitulácia
 • Rôzne/otázky/odpovede

Prihlásiť sa na školenie ako predplatiteľ Objednať školenie jednotlivo

Základné údaje o školení

 • Forma konania:

  online
 • Ako vyzerá online školenie?

  Na sledovanie školenia online nie je potrebné sťahovať žiadne ďalšie programy. Po úhrade faktúry Vám bude vytvorený prístup do CUS konta s Vašim menom a heslom, kde sa pripojíte k živému vysielaniu školenia. Online školenie prebieha od 9:00 do 14:30. Materiály k školeniu budete mať dostupné na stiahnutie. Po ukončení vysielania Vám sprístupníme videozáznam celého školenia. Počas celej doby máte k dispozícii našu telefonickú pomoc. Funkčnosť online prenosu si môžete kedykoľvek vyskúšať tu >>
 • Priebeh školenia:

  09:00 - 10:30 Prednáška
  10:30 - 10:45 Prestávka
  10:45 - 12:00 Prednáška
  12:00 - 12:30 Prestávka
  12:30 - 14:30 Prednáška a odpovede na otázky účastníkov
 • Lektor:

  Ing. Mária Cvečková
 • Cena obsahuje:

  Online prístup:

  Živý prenos školenia 9:00 – 14:30
  Bez potreby sťahovania programov, pre sledovanie Vám stačí len prístup k internetu
  Prezentácia lektora a pracovné manuály dostupné na stiahnutie
  Možnosť zadania 3 otázok lektorovi
  Neobmedzene dostupný videozáznam zo školenia
  Bonus: účtovný, daňový a mzdový servis na 30 dní od konania školenia zadarmo (zobraziť ukážku)
  Ďalšie pomôcky v elektronickej podobe: Vzor zmluvy o vedení účtovníctva a Vzor zmluvy o spracovaní osobných údajov
 • Online prístup
  Predplatitelia služieb

  69 € s DPH
  0 €

Odporúčame


Prihlásiť sa na školenie ako predplatiteľ Objednať školenie jednotlivo Objednať ročný prístup ku všetkým školeniam
Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.
spokojní zákazníciPrihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty