Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste.

Prihlásiť sa na odber noviniek

GARANTUJEME KVALITU

Pracovné zmluvy komplexne – minikurz

Vydali sme novú aktualizáciu. Doplnenú o nové videozáznamy a vzory pracovnoprávnych dokumentov.

Nájdete tu všetko o pracovných zmluvách:

Riešené príklady z praxe

Vzory pracovných zmlúv

Vysvetľujúce videozáznamy

E-book obsahujúci odborný komentár k Zákonníku práce

Získate prehľadný a zrozumiteľný výklad právnych noriem s praktickými príkladmi.

Kúpiť za 70 € s DPH

naši predplatitelia majú službu zadarmo

Ing. Martina Švaňová

Odborníčka na mzdy, odvody, dane a pracovné právo

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Odborník na pracovné právo

JUDr. Renáta Matejová

Odborníčka na pracovné právo

Informácie vo videozáznamoch sú spracované jasnou, zrozumiteľnou a prehľadnou formou. Usporiadanie do jednotlivých kapitol umožňuje rýchle prehliadanie. Pri práci môžete využiť aj fulltextový vyhľadávač.

Pracovná zmluva

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy

Ing. Martina Švaňová

Konto pracovného času

JUDr. Renáta Matejová

S ktorými otázkami sa vo svojej praxi najčastejšie stretávate? Pozrime sa spolu na vybrané príklady z praxe.

Môže byť pracovná zmluva dohodnutá aj na 1 hodinu týždenne? Je zákonom stanovený minimálny počet hodín, ktorý musí zamestnanec pracujúci na základe pracovnej zmluvy odpracovať?

Zákon neustanovuje minimálny pracovný čas, ktorý musí zamestnanec odpracovať. Je len na dohode zamestnanca a zamestnávateľa, resp. na dohodnutej pracovnej zmluve, aký pracovný čas bude dohodnutý. V súvislosti s § 49 Zákonníka práce je možné so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas. Zákon však ustanovuje maximálny možný pracovný čas, ktorý môže zamestnanec odpracovať.

Zamestnávateľ chce zmeniť zamestnancovi dohodnutý pracovný čas 7,5 hodiny denne na 4 hodiny denne. Zamestnanec so zmenou súhlasí. Je nutné uzatvoriť kvôli tomu novú pracovnú zmluvu?

Ak sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú na zmene obsahu pracovnej zmluvy, zamestnávateľ je povinný na základe § 54 Zákonníka práce zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne a jedno vyhotovenie zmeny pracovnej zmluvy vydať zamestnancovi. V praxi sa takáto zmena označuje ako ,,Dodatok k pracovnej zmluve“ alebo ,,Dohoda o zmene obsahu pracovnej zmluvy“. Nová pracovná zmluva v tomto prípade nie je nutná.

Je zamestnanec povinný využiť prestávku na odpočinok a zároveň aj na jedenie? Čo v prípade, ak zamestnanec odmieta využiť tento čas na jedenie? Má nárok na sa ďalšiu prestávku?

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako 6 hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Táto prestávka sa neposkytuje na začiatku a konci zmeny. Zamestnanec však nemá striktnú povinnosť využiť čas tejto prestávky aj na najedenie sa. V prípade, že zamestnanec prestávku nevyužil aj na jedenie, nemá nárok na poskytnutie ďalšej prestávky na účel jedenia.

Všetky otázky a odpovede sú sprístupnené kúpou produktu

Kúpiť za 70 € s DPH

naši predplatitelia majú službu zadarmo

Čo všetko sme pre vás pripravili?

 • Pracovná zmluva
 • Doručovanie písomností
 • Forma poskytovania informácií
 • Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy
 • Informovanie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania
 • Ďalší obsah pracovnej zmluvy
 • Prechod na inú formu zamestnania
 • Skúšobná doba
 • Predĺženie a opätovné dohodnutie pracovného pomeru
 • Všeobecná charakteristika pracovného času
 • Základné pojmy
 • Kratší pracovný čas
 • Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 • Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 • Konto pracovného času
 • Pružný pracovný čas
 • Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase
 • Zmena pracovnej zmluvy
 • Zmena oznámených pracovných podmienok a podmienok zamestnávania
 • Odstúpenie od pracovnej zmluvy
 • Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
 • Náležitosti pracovnej zmluvy a písomná informácia zamestnávateľa pri výkone práce mimo územia Slovenskej republiky
 • Zmena oznámených pracovných podmienok a podmienok zamestnávania z dôvodu vyslania na výkon prác pri poskytovaní služieb na územie iného členského štátu EÚ
 • Začiatok a koniec pracovného času
 • Prestávky v práci
 • Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, dni pracovného pokoja
 • Pracovný čas pri domáckej práci a telepráci
 • Pracovná pohotovosť
 • Práca nadčas
 • Nočná práca
 • Evidencia pracovného času

Nájdete tu vzory a formuláre pracovnoprávnych dokumentov

 • Oboznamovací list zamestnancov o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania
 • Vzor informovanie zamestnanca o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania
 • Dohoda o pracovnej činnosti
 • Dohoda o zmene pracovných podmienok
 • Domácka práca v pracovnej zmluve
 • Oznámenie o preradení na inú prácu
 • Ponuka vhodnej práce
 • Pracovná zmluva
 • Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene
 • Výpoveď zamestnávateľa
Kúpiť 70 € s DPH

naši predplatitelia majú službu zadarmo

Odporúčame ďalšie minikurzy

Zobraziť ponuku