Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste.

Prihlásiť sa na odber noviniek

Vysielanie zamestnancov v rámci EÚ a mimo EÚ

komplexne s Júliou Pšenkovou. Nájdete tu:

Riešené príklady z praxe

Vysvetľujúce videozáznamy

Vzory formulárov

E-book obsahujúci odborný komentár k Vysielaniu zamestnancov

Kúpiť za uvádzaciu cenu 35 € s DPH

naši predplatitelia majú službu zadarmo

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdy a personalistiku

Informácie vo videozáznamoch sú spracované jasnou, zrozumiteľnou a prehľadnou formou. Usporiadanie do jednotlivých kapitol umožňuje rýchle prehliadanie. Pri práci môžete využiť aj fulltextový vyhľadávač.

Vysielanie zamestnancov 1. časť

Júlia Pšenková

Vysielanie zamestnancov 2. časť

Júlia Pšenková

S ktorými otázkami sa vo svojej praxi najčastejšie stretávate? Pozrime sa spolu na vybrané príklady z praxe.

Na aké mzdové podmienky má nárok vyslaný zamestnanec z krajiny EÚ na Slovensko? Čo v prípade, ak sú mzdové podmienky na Slovensku horšie ako u zahraničného zamestnávateľa?

Pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok musia byť pre vyslaného zamestnanca minimálne na úrovni tzv. tvrdého jadra. Ak sú však tieto podmienky pre zamestnanca priaznivejšie v krajine EÚ, z ktorej bol vyslaný, než v krajine EÚ, do ktorej bol vyslaný, uplatnia sa tie podmienky, ktoré sú pre zamestnanca výhodnejšie.

Má vyslaný zamestnanec nárok aj na poskytnutie cestovných náhrad?

Áno, aj vyslaný hosťujúci zamestnanec má v rámci tzv. tvrdého jadra nárok na poskytnutie cestovných náhrad ako pri zahraničnej pracovnej ceste. Pre účel zabránenia dvojitého preplatenia výdavkov na cestovanie, ubytovanie a stravu patria vyslanému zamestnancovi počas obdobia vyslania na pracovnú cestu tie náhrady, ktoré sú pre neho výhodnejšie.

Všetky otázky a odpovede sú sprístupnené kúpou produktu

Kúpiť za uvádzaciu cenu 35 € s DPH

naši predplatitelia majú službu zadarmo

Čo všetko sme pre vás pripravili?

Podrobné vysvetlenie jednotlivých kapitol

 • miesto výkonu práce pri vyslaní a určenie právneho poriadku krajiny,
 • kto je vysielajúci zamestnávateľ,
 • povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa,
 • kto sa považuje za vyslaného zamestnanca,
 • práva hosťujúceho zamestnanca,
 • dokumenty potrebné pre vyslaného zamestnanca, kde a ako ich vybaviť,
 • pracovné podmienky vyslaných zamestnancov a podmienky ich zamestnávania, ako sú:
 • dĺžka pracovného času,
 • dĺžka dovolenky,
 • minimálna mzda,
 • uznávanie odborných spôsobilostí Národným inšpektorátom práce,
 • podmienky dočasne prideleného zamestnanca,
 • náhrada cestovných výdavkov,
 • výnimky z podmienok zamestnávania vyslaných zamestnancov,
 • na aké obdobie môže byť zamestnanec vyslaný,
 • vyslanie zamestnancov v stavebníctve – podmienky a príklad,
 • koncernové vysielanie zamestnancov – podmienky a príklad,
 • dočasné pridelenie zamestnancov – definícia, podmienky,
 • obsah dohody o dočasnom pridelení,
 • rozdiel medzi vyslaním a zahraničnou pracovnou cestou,
 • obsah dohody o vyslaní zamestnanca do iného členského štátu,
 • vnútropodnikový presun zamestnancov,
 • vysielanie zamestnancov v doprave – kto sa považuje za takéhoto vodiča a kto nie,
 • čo je bilaterálna dopravná operácia,
 • dokumenty potrebné pre vysielanie zamestnancov mimo EÚ.

Webové odkazy

 • pokyny na vystavenie A1,
 • žiadosť o vystavenie A1,
 • čestné vyhlásenie A1,
 • VšZP – ako požiadať o dokument S1,
 • Union – vzor dokumentu S1,
 • Dôvera – vzor žiadosti o vydanie S1,
 • Národný inšpektorát práce – registračný portál a registračný formulár hosťujúceho zamestnávateľa, uznávanie odborných spôsobilostí,
 • európske smernice vysielania zamestnancov
Kúpiť za uvádzaciu cenu 35 € s DPH

naši predplatitelia majú službu zadarmo

Odporúčame ďalšie minikurzy

Zobraziť ponuku