Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste.

Prihlásiť sa na odber noviniek

Podvojné účtovníctvo pre začiatočníkov, základné princípy
v účtovnej a daňovej oblasti
s Ing. Bc. Janou Acsovou

Videokurz je úvodom do vzdelávania ak práve začínate s podvojným účtovníctvom či už samostatne alebo ako zamestnanec v účtovnej firme.

čo videokurz obsahuje:

 • Forma vzdelávania: videokurz

 • Trvanie: 8,5 hodín

 • Dostupnosť: neobmedzene

Ing. Bc. Jana Acsová
Audítor SKAU a daňový poradca SKDP

Videokurz odporúčame aj pre obnovenie teoretických vedomostí po dlhšej pracovnej prestávke alebo pri zmene pracovného zamerania.

Právne východiská

Ing. Bc. Jana Acsová

Zakúpením získate

Prístup k špecializovanému videokurzu Podvojné účtovníctvo pre začiatočníkov, základné princípy v účtovnej a daňovej oblasti

 • Videozáznamy rozdelené na prehľadné podkapitoly

 • K témam sa môžete kedykoľvek vrátiť a doštudovať

 • Študijné materiály v elektronickej podobe

 • Počet spustení ako potrebujete - nelimitujeme Vás počtom pozretí

 • Vydanie potvrdenia o absolvovaní

 • Poradenstvo k daniam a účtovníctvu na 30 dní

objednať videokurz

Kapitoly videokurzu

 • Právne východiská podvojného účtovníctva podnikateľov. Všeobecné východiská

 • účtovníctvo – definícia; predmet účtovníctva

 • účtovná jednotka (právnická osoba, fyzická osoba)

 • základné pojmy

 • účet a druhy účtov; základné účtovné prípady; otváranie a uzatváranie účtovných kníh

 • účtovný doklad

 • účtovné zásady

 • používatelia účtovníctva

 • účtové triedy, účtové skupiny, rámcová účtová osnova, účtový rozvrh

 • obežný a neobežný majetok, zdroje krytia majetku, kapitál vlastný, kapitál cudzí

 • Dlhodobý majetok (UT0)

 • definícia

 • oceňovanie, obstaranie a vyraďovanie dlhodobého majetku

 • odpisovanie

 • Zásoby (UT1)

 • definícia

 • oceňovanie, obstaranie, spotreba, likvidácia, darovanie, manká a škody na zásobách

 • Finančné účty a krátkodobé finančné výpomoci (UT2)

 • Pohľadávky, záväzky a časové rozlíšenie premietnuté v zúčtovacích vzťahoch (UT3)

 • Kapitálové účty a dlhodobé záväzky (UT4)

 • Inventarizácia majetku a záväzkov a preukázateľnosť účtovníctva

 • Náklady a výnosy (UT5 a UT6). Výsledok hospodárenia a jeho vysporiadanie. Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov

 • Uzávierkové a podsúvahové účty (UT7)

 • Uzatváranie účtovných kníh, účtovná závierka a vykazovanie majetku a záväzkov v účtovnej závierke

 • Lehoty na zostavenie a zverejnenie účtovnej závierky

 • Súvislý príklad