Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska

Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve

Ing. Bc. Jana Acsová

Obsah školenia

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

 • povinnosť auditu,
 • digitalizácia účtovníctva a jej praktická aplikácia v účtovných jednotkách,
 • premena obchodných spoločností.

Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace:

 • inventarizácia a jej špecifiká
 • nesprávnosti z praxe najmä inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné účty, účty bez zostatkov, opačné zostatky na účtoch aktív alebo pasív, neopodstatnené zostatky na účtoch majetku a záväzkov, pohľadávky a záväzky voči spoločníkom, účtovanie a vykazovanie pôžičiek – istina, úrok, úrokové náklady, sankčné úroky z omeškania, vývoj základnej úrokovej sadzby ECB a jej vplyv na aplikačnú prax účtovných jednotiek
 • inventarizácia dlhodobého majetku, zostatky na účtoch nezaradených investícií, zmarené investície, účtovné odpisy, prehodnotenie odpisového plánu, prerušenie odpisov, drobný majetok dlhodobej spotreby, elektromobilita a s tým súvisiace vykazovanie spotreby pohonných látok
 • testovanie majetku na zníženie hodnoty, čistá realizačná hodnota zásob, evidencia a účtovanie zostatkov pohonných látok v nádrži, materiál určený účtovnou jednotkou na priamu spotrebu, likvidácia zásob, opatrenia na podporu predaja zásob a ich premietnutie v internej úprave účtovnej jednotky
 • finančný majetok a príprava na jeho vykázanie v účtovnej závierke, bankové úložky, účtovanie, požiadavky na analytickú evidenciu
 • rizikové a nevymožiteľné pohľadávky, účtovné a daňové povinnosti s tým súvisiace, opravné položky a odpis pohľadávok z účtovného a daňového hľadiska, nesprávnosti pri zúčtovaní opravných položiek pri vyradení majetku z účtovníctva, opravné položky k istine a úroku z pôžičky
 • časové rozlíšenie aktív, časové rozlíšenie pasív, nevyfakturované dodávky účtované do výnosov, nevyfakturované dodávky účtované do nákladov, dodatočne priznané zľavy,
 • rezervy a ich účtovné a daňové posúdenie; rezervy na náklady, rezervy na obstaraný majetok,
 • vlastné imanie tvorené kapitálovými vkladmi, vlastné imanie tvorené zo zisku; prerozdeľovanie vlastného imania; predĺženie a kríza spoločnosti, pohľadávky a záväzky voči spoločníkom, pôžičky od kapitálovo a personálne prepojených osôb, bezodplatné plnenia od spoločníkov,
 • vnútropodniková úprava postupov účtovnej jednotky – nástroj pre zabezpečenie zrozumiteľnosti účtovníctva a ustálenia účtovnej politiky účtovnej jednotky.

Účtovná závierka a poznámky k účtovnej závierke, ako jej neoddeliteľná súčasť:

 • súvaha, výkaz ziskov a strát Úč POD a Úč MÚJ,
 • význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky,
 • nesprávnosti z praxe,
 • úplnosť účtovníctva = verný a pravdivý obraz účtovníctva; účtovné odhady a ich premietnutie v účtovnej závierke, dátum zostavenia účtovnej závierky v internej úprave účtovnej jednotky

Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2023 (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy) napríklad:

 • termíny súvisiace s účtovnou závierkou, s jej schvaľovaním a zverejňovaním,
 • register účtovných závierok,
 • kategorizácia účtovných jednotiek a povinnosti pri zmene kategórie účtovnej jednotky
 • spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“.

Prihlásiť sa na školenie ako predplatiteľ Objednať školenie jednotlivo

Základné údaje o školení

 • Forma konania:

  online
 • Ako vyzerá online školenie?

  Na sledovanie školenia online nie je potrebné sťahovať žiadne ďalšie programy. Po úhrade faktúry Vám bude vytvorený prístup do CUS konta s Vašim menom a heslom, kde sa pripojíte k živému vysielaniu školenia. Online školenie prebieha od 9:00 do 14:30. Materiály k školeniu budete mať dostupné na stiahnutie. Po ukončení vysielania Vám sprístupníme videozáznam celého školenia. Počas celej doby máte k dispozícii našu telefonickú pomoc. Funkčnosť online prenosu si môžete kedykoľvek vyskúšať tu >>
 • Priebeh školenia:

  09:00 - 10:30 Prednáška
  10:30 - 10:45 Prestávka
  10:45 - 12:00 Prednáška
  12:00 - 12:30 Prestávka
  12:30 - 14:30 Prednáška a odpovede na otázky účastníkov
 • Lektor:

  Ing. Bc. Jana Acsová
 • Cena obsahuje:

  Online prístup:

  Živý prenos školenia 9:00 – 14:30
  Bez potreby sťahovania programov, pre sledovanie Vám stačí len prístup k internetu
  Prezentácia lektora a pracovné manuály dostupné na stiahnutie
  Možnosť zadania 3 otázok lektorovi
  Neobmedzene dostupný videozáznam zo školenia
  Bonus: čitáreň otázok a odpovedí z poradenstva na 30 dní od konania školenia zadarmo (zobraziť ukážku)
  Ďalšie pomôcky v elektronickej podobe: Vzor zmluvy o vedení účtovníctva a Vzor zmluvy o spracovaní osobných údajov
 • Online prístup
  Predplatitelia služieb

  69 € s DPH
  0 €

Odporúčame


Prihlásiť sa na školenie ako predplatiteľ Objednať školenie jednotlivo Objednať ročný prístup ku všetkým školeniam
Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.
spokojní zákazníci

Ďakujem, toto bolo jedno z najhodnotnejších školení aké tu kedy boli.
Veľmi praktické, kopa užitočných rád.

Hudákováďalšie školenia lektoraPrihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty