Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve 2023

Ing. Bc. Jana Acsová
50 Eur s DPH / predplatitelia 0 €

Každé videoškolenie trvá 4-5 hodín a zahŕňa viacero tém, podľa zverejneného obsahu. Ku každej téme prináleží podrobný pracovný manuál vrátane pomocných tabuliek, aktuálnych vzorov tlačív, daňových priznaní a ďalších príloh.

Čo máte v cene?

 • Celkovú dĺžku videa 4 hodiny
 • Opakované pozeranie
 • Podrobný pracovný manuál s praktickými príkladmi
 • Téma vysvetlená na množstve reálnych príkladov z praxe
 • Všetky témy, ktoré sú obsahom videoškolenia nájdete prehľadne upravené a zostrihané.
 • Vyhľadávač vám pomôže pustiť si tému, ktorú práve potrebujete.

krátka ukážka

* ukážka (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)

Obsah školenia:

 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
  • povinnosť auditu,
  • digitalizácia účtovníctva a jej praktická aplikácia v účtovných jednotkách,
  • premena obchodných spoločností.
 • Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace:
  • inventarizácia a jej špecifiká
  • nesprávnosti z praxe najmä inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné účty, účty bez zostatkov, opačné zostatky na účtoch aktív alebo pasív, neopodstatnené zostatky na účtoch majetku a záväzkov, pohľadávky a záväzky voči spoločníkom, účtovanie a vykazovanie pôžičiek – istina, úrok, úrokové náklady, sankčné úroky z omeškania, vývoj základnej úrokovej sadzby ECB a jej vplyv na aplikačnú prax účtovných jednotiek
  • inventarizácia dlhodobého majetku, zostatky na účtoch nezaradených investícií, zmarené investície, účtovné odpisy, prehodnotenie odpisového plánu, prerušenie odpisov, drobný majetok dlhodobej spotreby, elektromobilita a s tým súvisiace vykazovanie spotreby pohonných látok
  • testovanie majetku na zníženie hodnoty, čistá realizačná hodnota zásob, evidencia a účtovanie zostatkov pohonných látok v nádrži, materiál určený účtovnou jednotkou na priamu spotrebu, likvidácia zásob, opatrenia na podporu predaja zásob a ich premietnutie v internej úprave účtovnej jednotky
  • finančný majetok a príprava na jeho vykázanie v účtovnej závierke, bankové úložky, účtovanie, požiadavky na analytickú evidenciu
  • rizikové a nevymožiteľné pohľadávky, účtovné a daňové povinnosti s tým súvisiace, opravné položky a odpis pohľadávok z účtovného a daňového hľadiska, nesprávnosti pri zúčtovaní opravných položiek pri vyradení majetku z účtovníctva, opravné položky k istine a úroku z pôžičky
  • časové rozlíšenie aktív, časové rozlíšenie pasív, nevyfakturované dodávky účtované do výnosov, nevyfakturované dodávky účtované do nákladov, dodatočne priznané zľavy,
  • rezervy a ich účtovné a daňové posúdenie; rezervy na náklady, rezervy na obstaraný majetok,
  • vlastné imanie tvorené kapitálovými vkladmi, vlastné imanie tvorené zo zisku; prerozdeľovanie vlastného imania; predĺženie a kríza spoločnosti, pohľadávky a záväzky voči spoločníkom, pôžičky od kapitálovo a personálne prepojených osôb, bezodplatné plnenia od spoločníkov,
  • vnútropodniková úprava postupov účtovnej jednotky – nástroj pre zabezpečenie zrozumiteľnosti účtovníctva a ustálenia účtovnej politiky účtovnej jednotky.
 • Účtovná závierka a poznámky k účtovnej závierke, ako jej neoddeliteľná súčasť:
  • súvaha, výkaz ziskov a strát Úč POD a Úč MÚJ,
  • význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky,
  • nesprávnosti z praxe,
  • úplnosť účtovníctva = verný a pravdivý obraz účtovníctva; účtovné odhady a ich premietnutie v účtovnej závierke, dátum zostavenia účtovnej závierky v internej úprave účtovnej jednotky
 • Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2023 (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy) napríklad:
  • termíny súvisiace s účtovnou závierkou, s jej schvaľovaním a zverejňovaním,
  • register účtovných závierok,
  • kategorizácia účtovných jednotiek a povinnosti pri zmene kategórie účtovnej jednotky
  • spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“.
Zobraziť celý obsah školenia

Videozáznam prehľadne rozčlenený na fragmenty

Videozáznamy striháme a upravujeme pre jednoduchšie prezeranie tak, aby ste potrebné informácie rýchlo našli.

Mzdový špecialista

cena

Videozáznam zo školenia

50,- Eur s DPH

predplatitelia 0 Eur


Cena obsahuje:
Trvanie videoškolenia 4-5 hodín
Podrobný pracovný manuál zo školenia
Objednať videoškolenie jednotlivo Objednať ročný prístup ku všetkým videoškoleniam

spokojní zákazníci

Ďakujem, toto bolo jedno z najhodnotnejších školení aké tu kedy boli.
Veľmi praktické, kopa užitočných rád.

Hudákováďalšie videoškolenia lektoraPrihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty