Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2022

Ing. Mária Cvečková
50 Eur s DPH / predplatitelia 0 €

Každé videoškolenie trvá 4-5 hodín a zahŕňa viacero tém, podľa zverejneného obsahu. Ku každej téme prináleží podrobný pracovný manuál vrátane pomocných tabuliek, aktuálnych vzorov tlačív, daňových priznaní a ďalších príloh.

Čo máte v cene?

 • Celkovú dĺžku videa 4 hodiny
 • Opakované pozeranie
 • Podrobný pracovný manuál s praktickými príkladmi
 • Téma vysvetlená na množstve reálnych príkladov z praxe
 • Všetky témy, ktoré sú obsahom videoškolenia nájdete prehľadne upravené a zostrihané.
 • Vyhľadávač vám pomôže pustiť si tému, ktorú práve potrebujete.

krátka ukážka

* ukážka (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)

Obsah školenia:

 • Cieľ a štruktúra účtovnej závierky podnikateľa za rok 2022, účtovná závierka ako zdroj pre distribučné procesy vlastníkov, pre podporu financovania cudzími zdrojmi, pre porovnanie ekonomickej a finančnej pozície v rámci konkurencie v segmente, pre informovanosť obchodných partnerov, pre potenciálnych investorov a zdroj pre kalkulácie splatnej dane z príjmov PO.
 • Identifikácia účtovnej jednotky z hľadiska veľkostných kritérií a súvisiace nároky na postupy účtovania a vykazovania podľa platnej legislatívy, kontrola zmeny kritérií, oceňovacích základní, oblasti analytickej evidencie; postupy účtovania;
 • Rizikové oblasti vykazovania majetkovej a finančnej situácie podnikateľa v súvahe; jeho výkonovej schopnosti vo výkaze ziskov a strát; neúplné alebo chybné oblasti doplňujúcich číselných a slovných informácií v poznámkach (zvlášť veľké a malé účtovné jednotky);
 • Sumarizácia výnimiek a zjednodušení v účtovaní a vykazovaní mikro účtovných jednotiek.
 • Zabezpečenie úplnosti bežného účtovníctva k súvahovému dňu (doúčtovanie bankových pohybov, kurzových rozdielov, pohľadávok/záväzkov zo zmlúv; rozlíšenie účtovných dokladov (zvlášť faktúr) na prelome rokov z titulu ich vecnej a časovej príslušnosti k účtovnému obdobiu; názorné rozdiely medzi účtami rezerv, nevyfakturovaných dodávok, účtov časového rozlíšenia); doúčtovanie a kontrola účtovných odpisov, kalkulácia daňových odpisov; zaúčtovanie technického zhodnotenia; rozhodnutia valného zhromaždenia alebo jediného spoločníka ohľadom výsledku hospodárenia minulých účtovných období; kontrola výšky rezervného fondu; kapitálové vklady; ďalšie)
 • Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov podľa § 6 ods. 3, §§ 29 – 30;
 • Závierkové práce komplexne
  • Overenie bilančnej kontinuity medzi účtovnými obdobiami
   • Závierkové účtovné prípady
  • Inventarizačné rozdiely; prirodzené úbytky, manká a škody, definície, účtovanie
  • Pohľadávky a záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti; pohľadávky a ich príslušenstvo;
  • Pohľadávky za nevyfakturované plnenia ako odhad
  • Podielové cenné papiere, pôžičky krátkodobé, dlhodobé, prepojené osoby, pôžičky na strane veriteľa a dlžníka medzi prepojenými osobami;
  • Nevyfakturované dodávky z objednávok a zmlúv
  • Opravné položky k majetku, resp. preskúmanie ocenenia majetku k súvahovému dňu
   • Opravné položky k dlhodobému majetku, príklady, účtovanie
   • Opravné položky k zásobám, príklady, účtovanie
   • Opravné položky k finančnému majetku (DFM, KFM)
   • Opravné položky k pohľadávkam; odpis pohľadávok; postúpenie pohľadávok;
  • Rezervy ako budúce záväzky, dôvody a tituly tvorby, použitie, zrušenie, členenie, príklady (na majetok, na náklady, na bonusy)
  • Úprava hodnoty záväzkov (doúčtovanie pokút, penále)
  • Kurzové rozdiely počas a na konci účtovného obdobia
  • Časové rozlíšenie nákladov a výnosov, najčastejšie situácie, príklady, najčastejšie chyby;
  • Úprava čistej hodnoty zákazky (§§ 30, 30d)
  • Zmena reálnej hodnoty cenných papierov, podielov a derivátov
  • Odložená daň (veľké ú. j., resp. auditované subjekty)
  • Podsúvahové účty – význam, príklady, účtovanie, podklady
  • Splatná daň z príjmov PO – ilustrácia úpravy účtovného výsledku hospodárenia na základ dane mimo účtovníctvo cez tlačivo daňového priznania, výpočet splatnej dane a jej zaúčtovanie opäť v účtovných knihách; časté chyby v praxi;
  • Upravujúce účtovné prípady
  • Otvorenie účtovných kníh do schválenia účtovnej závierky (oprava chýb)
 • Zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky podľa veľkostných kritérií, odlišnosti v štruktúre a v rozsahu zverejňovania – rekapitulácia
 • Rôzne/otázky/odpovede.
Zobraziť celý obsah školenia

Videozáznam prehľadne rozčlenený na fragmenty

Videozáznamy striháme a upravujeme pre jednoduchšie prezeranie tak, aby ste potrebné informácie rýchlo našli.

Mzdový špecialista

cena

Videozáznam zo školenia

50,- Eur s DPH

predplatitelia 0 Eur


Cena obsahuje:
Trvanie videoškolenia 4-5 hodín
Podrobný pracovný manuál zo školenia
Objednať videoškolenie jednotlivo Objednať ročný prístup ku všetkým videoškoleniam

spokojní zákazníciďalšie videoškolenia lektoraPrihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty