Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov
menu  
Ing. Bc. Jana Acsová

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2020 a zmeny v účtovníctve pre rok 2021

Školenie - 26. 1. 2021 Objednať

Obsah školenia

 • Ostatné legislatívne úpravy účtovných predpisov pre podnikateľov (povinnosť auditu, účtovné povinnosti v súvislosti s pandémiou). Známe zmeny účtovných predpisov pre rok 2021.
 • Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2020 (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy) napríklad:
  • termíny súvisiace s účtovnou závierkou, jej schvaľovaním a zverejňovaním,
  • register účtovných závierok,
  • kategorizácia účtovných jednotiek a povinnosti s tým súvisiace
  • spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“,
  • vlastné imanie a jeho prezentácia na účely rôznych používateľov účtovnej závierky (správca dane, banka, súd).
 • Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace:
  • inventarizácia majetku a záväzkov a jej špecifiká podľa zložiek majetku,
  • úplnosť účtovníctva (oprávky, opravné položky a iné účtovné odhady),
  • nesprávnosti z praxe (inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné účty, účty bez zostatkov, opačné zostatky na účtoch aktív alebo pasív, testovanie položiek aktív na ocenenie, dlhodobý majetok a zostavenie odpisového plánu, rovnosť účtovných a daňových odpisov, nevyfakturované dodávky, časové rozlíšenie, opravné položky, rezervy),
  • podsúvahová evidencia,
  • splatná a odložená daň z príjmov.
 • Poznámky k účtovnej závierke, význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky, nesprávnosti z praxe.
 • Účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania.
Objednať

Základné údaje o školení

 • Miesto konania:

  Žilina
 • Adresa:

  Dom odborov spol. s.r.o.
  Antona Bernoláka 51 na mape
 • Priebeh školenia:

  08:00 - 09:00 Prezentácia
  09:00 - 10:30 Seminár
  10:15 - 10:45 Prestávka č. I
  10:45 - 12:30 Seminár
  12:30 - 13:00 Prestávka č. II
  13:00 - 14:00 Seminár
 • Lektor:

  Ing. Bc. Jana Acsová
 • Cena obsahuje:

  Podrobne spracovaný pracovný manuál
  Kedykoľvek prístupný videozáznam zo školenia
  Poradenstvo s lektormi na 30 dní zadarmo
 • Fyzický vstup
  Online prístup
  Predplatitelia služieb

  79 € s DPH
  69 € s DPH
  0 €

OdporúčamePo objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.
spokojní zákazníci

Ďakujem za školenie. Bolo úplne super.

Vargová

ďalšie školenia lektoraNaše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Podmienky účasti na fyzických vstupoch

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás