Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska

Ukončenie účtovného roka v účtovných jednotkách územnej samosprávy

Ing. Mária Cvečková

Obsah školenia

 • Právna úprava individuálnej účtovnej jednotky pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie vrátane súvisiacich metodických usmernení MF SR
 • Zákon o účtovníctve a obce – dodržiavanie oceňovacích základní, časté chyby (majetok získaný bezodplatne, zámena majetku, inventarizačné rozdiely zistené pri majetku);
 • Súčasti účtovnej závierky a problémové oblasti pri prezentácii úplných a správnych údajov – najčastejšie nesprávnosti v praxi, ako im predchádzať
 • Uzávierkové účtovné práce komplexne:
  • Vykonanie formálnych kontrol hlavnej knihy – bilančná kontinuita, overenie používaného účtovného rozvrhu (dostatočná analytická evidencia, správne názvy účtov, správa obsahová náplň účtov a jej dodržanie, väzba analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty; overenie analytickej evidencie; kontrola účtov, ktoré nevykazujú zostatok a ich usporiadanie;
  • Príkaz štatutárneho orgánu na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielu; termíny, inventarizačné komisie, kooperácia odborných útvarov pri vykonaní fyzickej a dokladovej inventúry, inventúrne súpisy, definovanie predmetu fyzickej a dokladovej inventúry danej oblasti; inventarizačný zápis, inventarizačné rozdiely a ich zaúčtovanie do obdobia, ktorého sa týkajú;
  • Fyzická inventúra majetku a jej priebeh, účel, výstupy
  • Dokladová inventúra majetku a záväzkov a jej priebeh, účel, výstupy
  • Kontrola a úplnosť zaúčtovania transferov (súvahovo, aj výsledkovo)
  • Odsúhlasovacie formuláre pohľadávok, záväzkov, transferov (nákladov/výnosov) medzi konsolidujúcou účtovnou jednotkou a komponentmi konsolidovaného celku, vzor, termíny, význam; zistenie predaja majetku medzi obcou ako zostavovateľom a jej komponentmi z dôvodu eliminácie medzivýsledku pri zostavovaní KÚZ;
  • Oceňovanie majetku k súvahovému dátumu aj na základe zistení z výsledkov inventarizácie – tvorba opravných položiek pre dlhodobý majetok (dôvody, spôsob); pre zásoby, pre pohľadávky (posúdenie rizík z nezaplatenia, návrhy na odpisy pohľadávok v zmysle VZN a ďalšie súvislosti);
  • Posúdenie úplnosti záväzkov – identifikovanie nevyfakturovaných dodávok a ich ocenenie
  • Tvorba rezerv podľa zmlúv alebo objednávok podľa zmluvných vzťahov k súvahovému dňu;
  • Správne vykázanie pohľadávok a záväzkov pri dobropisoch alebo opravách súm k súvahovému dňu (účty pohľadávok a záväzkov s opačnými zostatkami);
  • Použitie účtov časového rozlíšenia pre zachovanie akruálneho princípu (náklady a výnosy budúcich období, príjmy a výdavky budúcich období) s osobitným zreteľom na účet 384, vykazujúcim aj prijaté kapitálové dotácie (transfery) na obstaranie odpisovaného DM;
  • Špecifické účtovanie v rámci transferov - kontrola dodržania postupov účtovania pri účtoch transferov;
  • Záväzky z úverov, leasingov, ŠFRB – kontrola zaúčtovaných úrokov, krátkodobá časť dlhodobých záväzkov - rozlíšenie;
  • Zaúčtovanie kurzových rozdielov, centového zaokrúhlenia, zápočtov
  • Logická kontrola výsledku hospodárenia, usporiadanie VH z predchádzajúceho roka;
  • Identifikácia iných skutočností (iných aktív alebo iných pasív) zo zmlúv (ručenia, garancie, vecné bremená, ťarchy a iné), ktoré nie sú kvantifikované, ale sú predmetom opísania skutočností v poznámkach k účtovnej závierke;
  • Výpočet splatnej dane z príjmov PO, zaúčtovanie splatnej dane
 • Niečo o účtovných politikách obce
  • Účtovné politiky obce – úvahy o správnosti voľby spôsobu odpisovania, posúdení ekonomickej životnosti dlhodobého majetku; nastavenia majetkových modulov, komunikácia so zamestnancami zodpovednými za majetok obce;
  • Účtovné politiky obce - tvorba odhadov na riziká (pohľadávky po splatnosti, odpisovanie pohľadávok po splatnosti, zápočty pohľadávok
  • Účtové metódy – účtovanie o zásobách, problémové oblasti
  • Posúdenie potenciálnych súdnych sporov obce, zvlášť pasívnych – komunikácia s právnym oddelením, tvorba (dlhodobých) rezerv;
  • Posúdenie zamestnaneckej politiky – tvorba rezerv na odchodné, prípadne iné
 • Zostavenie účtovnej závierky po ukončení inventarizácie a vykonaní všetkých uzávierkových prác, spracovanie Poznámok k ÚZ;
 • Zverejnenie účtovnej závierky na RÚZ – lehoty, spôsob, chyby
 • Rekapitulácia hlavných a platných metodických usmernení MF SR, ktorými sa upravujú/vysvetľujú niektoré účtovné zápisy, spresňuje obsahová náplň syntetických účtov účtovej osnovy (aplikácia v priebehu výkladu pri jednotlivých oblastiach).

Prihlásiť sa na školenie ako predplatiteľ Objednať školenie jednotlivo

Základné údaje o školení

 • Forma konania:

  online
 • Ako vyzerá online školenie?

  Na sledovanie školenia online nie je potrebné sťahovať žiadne ďalšie programy. Po úhrade faktúry Vám bude vytvorený prístup do CUS konta s Vašim menom a heslom, kde sa pripojíte k živému vysielaniu školenia. Online školenie prebieha od 9:00 do 14:30. Materiály k školeniu budete mať dostupné na stiahnutie. Po ukončení vysielania Vám sprístupníme videozáznam celého školenia. Počas celej doby máte k dispozícii našu telefonickú pomoc. Funkčnosť online prenosu si môžete kedykoľvek vyskúšať tu >>
 • Priebeh školenia:

  09:00 - 10:30 Prednáška
  10:30 - 10:45 Prestávka
  10:45 - 12:00 Prednáška
  12:00 - 12:30 Prestávka
  12:30 - 14:30 Prednáška a odpovede na otázky účastníkov
 • Lektor:

  Ing. Mária Cvečková
 • Cena obsahuje:

  Online prístup:

  Živý prenos školenia 9:00 – 14:30
  Bez potreby sťahovania programov, pre sledovanie Vám stačí len prístup k internetu
  Prezentácia lektora a pracovné manuály dostupné na stiahnutie
  Možnosť zadania 3 otázok lektorovi
  Neobmedzene dostupný videozáznam zo školenia
  Bonus: čitáreň otázok a odpovedí z poradenstva na 30 dní od konania školenia zadarmo (zobraziť ukážku)
  Ďalšie pomôcky v elektronickej podobe: Vzor zmluvy o vedení účtovníctva a Vzor zmluvy o spracovaní osobných údajov
 • Online prístup
  Predplatitelia služieb

  69 € s DPH
  0 €

Odporúčame


Prihlásiť sa na školenie ako predplatiteľ Objednať školenie jednotlivo Objednať ročný prístup ku všetkým školeniam
Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.
spokojní zákazníciPrihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty