Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorovŠkolenie - 13. 5. 2020

Školenie: Aplikačné problémy dane z pridanej hodnoty vrátane dopadov opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou

Obsah školenia :
 • Pojem zdaniteľná osoba, ekonomická činnosť
  • Kto je zdaniteľnou osobou na účely zákona o DPH
  • Používanie majetku a vplyv na ekonomickú činnosť
  • Slobodné povolania, práca a iné činnosti
 • Obrat na účely DPH od 1.1.2019 a navrhovaný od 1.1.2020
  • Definícia obratu (ktorý dátum je dôležitý na počítanie obratu na faktúre). Aký má vplyv na obrat vedenie účtovníctva. Sledovanie obratu najmä fyzickou osobou pri prenájmoch, finančných službách...
  • Obrat zakladajúci povinnosť registrácie, riziková skupina fyzické osoby vlastniace nehnuteľnosti, ktoré vo všeobecnosti nekonajú ako zdaniteľné osoby
  • Oneskorená registrácia a riziká s ňou spojené
  • Obrat na účely zdaňovacieho obdobia
  • Obrat na účely zrušenia registrácie
  • Obrat na účely osobitného zdaňovania pri prijatí platby
  • Obrat na účely zásielkového predaja
 • Dodanie tovaru a správne určenie miesta dodania tovaru
  • Čo sa chápe dodaním tovaru
  • Bezplatné dodanie tovaru
  • Miesto dodania tovaru podľa § 13
 • Dodanie a nadobúdanie tovaru v EU (pohyb z iného alebo do iného členského štátu)
  • Čo je nadobúdaním tovaru z EU, problém nadobudnutia tovaru v hodnote dosahujúcej 14 000 eur osobou neregistrovanou pre daň (kúpa auta z EU podnikateľom, ktorý nie je registrovaný ako platiteľ DPH ani iným spôsobom)
  • Miesto nadobúdania tovaru v EU podľa § 17
  • Oslobodené dodanie v rámci EU, splnenie zákonných podmienok
  • Premiestnenie tovaru v rámci EU na účely podnikania
  • Trojstranný obchod a reťazový obchod v EU a daňové dopady
 • Miesto dodania služby (všeobecné pravidlo a vybrané špecifické pravidlá)
  • Určenie miesta dodania podľa odberateľa a dodávateľa (všeobecný princíp)
  • Služby viažuce sa na nehnuteľnosti, fakturácie subdodávok medzi SK firmami a nehnuteľnosť sa nachádza v inom členskom štáte
  • Služby vzdelania, kultúrne služby a obdobné – predaj vstupeniek, objednanie si služby pre uzavretú skupinu, konferencie
  • Digitálne služby so zmenami od 1.1.2019
  • Manažérske, marketingové, poradenské, účtovné a obdobné služby poskytované klientovi v EU a tretích štátoch
  • Nesprávne určenie miesta dodania služby a riziká spojené so sankciami z dôvodu nesplnenia si povinnosti v tuzemsku
 • Vznik daňovej povinnosti a osoba povinná platiť daň (§ 19 a § 69)
  • Kedy vzniká daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby
  • Opakované a čiastkové dodania tovarov a služieb
  • Refakturácia služieb a vznik daňovej povinnosti
  • Osoba povinná platiť daň (kto je povinný pri vzniku daňovej povinnosti odviesť daň štátu, nesprávny postup ovplyvňuje právo na odpočet DPH). Dodávky v tuzemsku a zo zahraničia a vplyv na prenos DP ako pri vybraných okruhoch dodávok v tuzemsku a zo zahraničia. Rozdielny pohľad na plnenie zo zahraničia a v tuzemsku. Väzba na registráciu pri nadobúdaní tovaru z EU a služby z EU (§ 7 a § 7a)
 • Vykazovanie dodania služby a tovaru v kontrolnom výkaze a súhrnnom výkaze podľa charakteru dodávky
  • Kto podáva KV a SV a lehoty, sankcie
  • Uvedenie dodávky v tuzemsku, do EU, do tretích štátov do KV alebo SV podľa charakteru na konkrétnych príkladoch-
 • Zmeny v zákone č. 222/2004 Z. z. o DPH
  • Zmeny v oblasti obratu pre účely zákonnej registrácie
  • Zavedenie režimu call-off stock a s tým spojené povinnosti uvádzania skutočností v daňovom priznaní k DPH a súhrnnom výkaze (zmeny v tlačivách).
  • Zmeny v oblasti intrakomunitárneho dodania tovaru (na strane dodávateľa a odberateľa)
  • Reťazové obchody a zavedenie posudzovania prepravy v reťazci, kde prepravu zabezpečuje prostredná zdaniteľná osoba
  • Bezplatné dodanie tovaru a zmeny v oblasti dodávok pri tovare s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 € vrátane a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok
  • Úprava vymedzenia sumy, z ktorej sa odvádza DPH pri zrušení registrácie pre daň.
  • Zmeny v oblasti definície ubytovacích služieb na účely zníženej sadzby DPH 10 %. Prenájom verzus ubytovacia služba
  • Zavedenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru a služieb súvisiacich s týmto tovarom, ktorý je prepustený do colného režimu colné uskladňovanie alebo je v osobitnom sklade.
  • Zavedenie oslobodenie od dane v colnom sklade, v osobitnom sklade a v daňovom sklade.
  • Oprava odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty tohto investičného majetku. Otázka obstarania investičného majetku formou finančného prenájmu a sledovanie zmeny účelu pri takomto majetku
  • Zmeny v oblasti využívania hnuteľného investičného majetku aj na iný účel ako podnikanie
  • Zmeny v oblasti služieb cestovného ruchu
  • Zmeny v oblasti záznamovej povinnosti
Základné údaje o školení
Miesto konania:
TOTO ŠKOLENIE MôŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.
Adresa: online sledovanie
Možnosť absolvovať školenie online: áno
Priebeh školenia:
 • 08:00 - 09:00 Prezentácia
 • 09:00 - 10:15 Seminár
 • 10:15 - 10:45 Prestávka č. I
 • 10:45 - 12:00 Seminár
 • 12:00 - 12:45 Prestávka č. II
 • 12:45 - 14:00 Seminár
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom
 • Cena (online účasť):
 • Člen a klient profesionálneho vzdelávania formou on-line:
 • Klient vzdelávacieho projektu Účtovník Expert:
 • 79 € s DPH
 • 0 €
 • 0 €

Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.

Napíšte nám správu

alebo volajte
0918 780 129
0904 921 855
0911 921 855

V pracovné dni od 8.00 do 16.00 odpovieme na všetky vaše otázky.
Ing. Vladimír Ozimý
Výborné školenie v súvislostiach a nadväznostiach. Ďakujem aj za plodnú diskusiu a úplnosť zodpovedaných otázok. Diničová
Odporúčame

Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás