Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov
Vzdelávací program Účtovník profesionál
Ing. Vladimír Ozimý

Daň z príjmov – aktuálne aplikačné problémy v roku 2020

Školenie - 28. 4. 2020

Obsah školenia

 • Daňová problematika v mimoriadnej situácii COVID - 19 (vrátane novelizácie zákona č. 67/2020 Z. z.)
 • Povinnosť hradiť daň vrátane DPH, uplatnenie náhradného termínu splatnosti a riziká sankcii
  • čo je daňový nedoplatok a náhradný termín splatnosti podľajednotlivých daní (daň z príjmov, zrážková daň, DPH, zabezpečovacia daň)
  • hrozí sankcia alebo nie pri úhrade dane v náhradnej lehote podľa lex korona
 • Uplatnenie daňovej straty podľa novelizovaného zákona
  • čo je daňová strata a ako sa uplatňuje za normálnych podmienok
  • ako sa môže uplatniť strata v mimoriadnej situácii
  • v ktorom daňovom priznaní je možné uplatniť daňovú stratu podľa lex korona (vzťahuje sa to aj na hospodárske roky?)
  • ako uplatniť daňovú stratu ak bolo už daňové priznanie za rok 2019 podané
 • Preddavky na daň z príjmov podľa nových pravidiel
  • výpočet preddavkov pre FO a PO
  • platenie preddavkov (preddavkové obdobie), vplyv zmeny lehoty na podanie DP v mimoriadnej situácii, týka sa to aj už podaných DP?
  • uprava platenie preddavkov inak
  • možnosť nehradiť preddavky a uplatniť úhradu v náhradnej lehote, aké sankcie hrozia
  • zánik platenia preddavkov pri poklese tržieb
  • definícia poklesu tržieb na účely zániku platenia preddavkov v mimoriadnej situácii
 • Prerušenie daňového konania a kontroly - možné riziká v mimoriadnej situácii
  • čo je daňové konanie
  • registrácia za platiteľa DPH a na daňovníka v mimoriadnej situácii (môže byť takýto subjekt vôbec zaregistrovaný?)
  • vyrubovacie konanie po skončení daňovej kontroly a vplyv prerušenia daňového konania
  • nadmerný odpočet na DPH a vplyv prerušenia daňového konania
  • podanie žiadosti o úpravu platenia preddavkov inak a vplyv prerušenia konania na túto skutočnosť
 • Daňový preplatok podľa lex korona
  • čo je daňový preplatok
  • kedy sa vráti počas mimoriadnej situácie
  • čo ak nesprávne vyčíslim daňový preplatok počas mimoriadnej situácie a opravou si ho znížim - hrozí mi nejaká sankcia a v akej výške
 • Daň z motorových vozidiel v mimoriadnej situácii pandémie
  • kto platí daň z motorových voziediel a kedy vzniká povinnosť platiť preddavky
  • splatnosť preddavkov podľa zákona č. 361/2014 Z. z o DZMV
  • neplatenie preddavkov počas mimoriadnej situácie pandémie
 • Tržba - pojem za účelom uplatnenia mimoriadnych opatrení
  • odklad platenia odvodov a definícia tržby
  • nárok na príspevok od štátu a počítanie tržby
  • preddavky na daň z príjmov a počítanie tržby
  • rozdielny pohľad na princíp podvojného účtovníctva a jednoduchého účtovníctva
 • Čo musí daňovník splniť ak si chce nárokovať príspevok od štátu
  • čo všetko musí daňovník čestne prehlásiť
  • aké riziká mu hrozia ak čestné vyhlásenie obsahuje nesprávne informácie pre nárok na príspevok
  • je vôbec možné to splniť vo väzbe na princíp definície podnik v ťažkostiach, splnenie si povinností voči štátu, iné podmienky
  • súhrn opatrení na príspevok od štátu (opatrenie č. 1 až 4)
  • je príspevok od štátu zdaniteľný príjem a ako sa objaví v pojme tržba
 • Zmeny v oblasti miestnych daní ako lehota na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, poplatkové povinnosti
 • Zmeny v oblasti registračných pokladníc počas mimoriadnej situácie
  • oznamovanie zmien
  • ukladanie pokút na mieste
 • Vybraná daňová problematika na záver
  • opravné položky a odpis pohľadávky v daňovom priznaní za rok 2019 a 2020 (porovnanie)

Odporúčame

Základné údaje o školeníPo objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.
spokojní zákazníci

Ďakujem veľmi pekne, bolo to pre mňa veľmi prínosné školenie. Zodpovedali ste mi viac nevyjasnených otázok, a na niektoré si musíme ešte v zákone počkať.

Anna Šlauková

ďalšie školenia lektoraNaše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás