Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov
Vzdelávací program Účtovník profesionál
Zoznam zaujímavých článkov - blogov
Daňová legislatíva SR
29. 4. 2019 Účtovanie dane z motorových vozidiel v jednoduchom účtovníctve Ing. Ivana Glazelová
2. 4. 2019 Výdavky na stravovanie u SZČO Ing. Ivana Glazelová
2. 4. 2019 Náhrada škody pri motorovom vozidlo používanom na súkromné účely 80% Ing. Ivana Glazelová
2. 4. 2019 Motorové vozidlo používané na služobné a súkromné účely – neuplatnená DPH Ing. Ivana Glazelová
2. 4. 2019 Vývoz tovaru – nepreukázaný vývoz Ing. Ivana Glazelová
2. 4. 2019 Preukázanie splnenia podmienok na oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do EÚ Ing. Ivana Glazelová
11. 1. 2019 Vyradenie zásob (materiál na sklade), ktoré už neplnia svoju funkciu Ing. Ivana Glazelová
11. 1. 2019 Zmeny v tuzemskom prenose daňovej povinnosti od 1.1.2019 Ing. Ivana Glazelová
11. 1. 2019 Obrat pre účely registrácie DPH po novele zákona o DPH od 1.1.2019 Ing. Ivana Glazelová
11. 1. 2019 Dodanie a nájom nehnuteľnosti od 1.1.2019 Ing. Ivana Glazelová
4. 1. 2019 Predaj nehnuteľnosti ako tovar v príkladoch Ing. Ivana Glazelová
27. 11. 2018 Dodanie tovaru s inštaláciou a montážou a prijatý preddavok Ing. Ivana Glazelová
27. 11. 2018 Oprava základu dane v príkladoch Ing. Ivana Glazelová
27. 11. 2018 Účtovanie platby platobnou kartou – 2. časť Ing. Ivana Glazelová
27. 11. 2018 Účtovanie platby platobnou kartou – 1. časť Ing. Ivana Glazelová
27. 11. 2018 Príjmy nerezidentov plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky Ing. Ivana Glazelová
18. 10. 2018 Novovzniknutá spoločnosť v roku 2018 Ing. Ivana Glazelová
17. 10. 2018 Obchodovanie s krajinami mimo EÚ (tretie krajiny) - 2. časť Ing. Ivana Glazelová
17. 10. 2018 Úroky z pôžičky a daň z pridanej hodnoty Ing. Ivana Glazelová
17. 10. 2018 Účtovanie autorského práva Ing. Ivana Glazelová
17. 10. 2018 Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa Ing. Ivana Glazelová
17. 10. 2018 Obchodovanie s krajinami mimo EÚ (tretie krajiny) – 1. časť Ing. Ivana Glazelová
17. 10. 2018 Obchodovanie s krajinami mimo EÚ (tretie krajiny) - 3. časť Ing. Ivana Glazelová
17. 10. 2018 Platby poisťovniam Ing. Ivana Glazelová
2. 10. 2018 Drobný dlhodobý majetok a odpisy Ing. Ivana Glazelová
2. 10. 2018 Zmena životného minima od 1.7.2018 a jeho vplyv na mzdové veličiny Júlia Pšenková
2. 10. 2018 Zrážky zo mzdy po zmene životného minima od 1.7.2018 Júlia Pšenková
3. 8. 2018 Stavebné pozemky v účtovníctve
3. 8. 2018 Nadspotreba PHM (satelitný systém)
3. 8. 2018 Najčastejšie chyby pri prenose daňovej povinnosti
3. 8. 2018 Licenčné poplatky
3. 8. 2018 Stavba s pozemkom z pohľadu daní
19. 7. 2018 80% Paušál PHM
19. 7. 2018 Má vplyv nadspotreba PHM na uplatnenú DPH ?
17. 7. 2018 Ťarchopis v príkladoch časť 2.
17. 7. 2018 Predložená novela zákona o DPH od 1.1.2019
15. 6. 2018 Výdavky na reprezentáciu z pohľadu zákona o dani z príjmov
15. 6. 2018 Účtovanie zábezpeky
15. 6. 2018 Ťarchopis v príkladoch časť 1.
15. 6. 2018 Položky podliehajúce zaplateniu u platiteľa DPH a ich čiastočná úhrada
22. 5. 2018 Registračný poplatok pre motorové vozidlá a jeho vplyv na vstupnú cenu vozidla
22. 5. 2018 Účtovanie diaľničnej známky v roku 2018
22. 5. 2018 Stravné ako benefit
22. 5. 2018 Zamestnanecké benefity z daňového hľadiska
22. 5. 2018 Kedy predaj nehnuteľnosti občanom bude podliehať zákonu o DPH ?
23. 5. 2017 Pomerné odpočítanie DPH
23. 5. 2017 Pomerné odpočítanie dane - koeficient
23. 5. 2017 Určenie zdaňovacieho obdobia pre odpočítanie DPH v príkladoch
22. 5. 2017 Odpočítanie DPH pri registrácii
24. 4. 2017 Čo kam patrí v kontrolnom výkaze?
19. 4. 2017 Faktúry za opakované a čiastkové dodávky tovarov a služieb
13. 4. 2017 Ako na opravu faktúry?
12. 4. 2017 Kedy vzniká daňová povinnosť pri nákupe tovaru a služieb z EÚ?
3. 4. 2017 Povinnosť fakturácie z pohľadu zákona o DPH
2. 4. 2017 Čo musí obsahovať faktúra?
23. 3. 2017 Odpočítanie dane z pridanej hodnoty
17. 3. 2017 Transferová dokumentácia
15. 3. 2017 Transferové oceňovanie - úprava základu dane
15. 3. 2017 Transferové oceňovanie - závislé osoby
13. 3. 2017 Ako správne počítať lehoty v daňovom konaní?
12. 3. 2017 Daňové podanie a daňové priznanie podľa daňového poriadku
10. 3. 2017 Daňové zastupovanie
10. 3. 2017 Zásady správy daní
9. 3. 2017 Položky znižujúce základ dane
7. 3. 2017 Majetok a úpravy základu dane
6. 3. 2017 Úpravy základu dane v súvislosti so záväzkami a rezervami
3. 3. 2017 Úpravy základu dane v súvislosti s pohľadávkami
2. 3. 2017 Nedaňové výdavky
1. 3. 2017 Výdavky daňovo uznané až po zaplatení
1. 3. 2017 Výdavky daňovo uznateľné do určitého limitu
28. 2. 2017 Daňová uznateľnosť výdavkov na pohonné látky
22. 2. 2017 Najdôležitejšie zmeny v daňovom priznaní k DPPO za rok 2016
22. 2. 2017 Daňová licencia právnickej osoby v roku 2016
22. 2. 2017 Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby
21. 2. 2017 Odklad platenia dane a platenie dane v splátkach
13. 2. 2017 Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2016
Účtovníctvo podnikateľských subjektov
17. 10. 2018 Účtovanie obratového bonusu Ing. Ivana Glazelová
12. 2. 2017 ÚČTOVNÁ UZÁVIERKA 2016
12. 2. 2017 VEĽKÁ ÚČTOVNÁ JEDNOTKA
12. 2. 2017 MALÁ ÚČTOVNÁ JEDNOTKA
12. 2. 2017 MIKRO ÚČTOVNÁ JEDNOTKA
5. 2. 2017 ZMENY V OCEŇOVANÍ MAJETKU 2016 - zrušenie reprodukčnej obstarávacej ceny
5. 2. 2017 KATEGORIZÁCIA ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK
Mzdy a personalistika
2. 4. 2019 Povinnosti mzdového účtovníka voči úradom: Mzda zamestnanca vs. odmena štatutára Júlia Pšenková
11. 1. 2019 Aktuálny stav veličín miezd od 1.1.2019 Júlia Pšenková
11. 1. 2019 Zákonník práce – rekreácia zamestnancov Júlia Pšenková
17. 10. 2018 Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia z pohľadu mzdovej učtárne Júlia Pšenková
17. 10. 2018 Čerpanie sociálneho fondu Júlia Pšenková
Účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek
Špecializované témy
30. 3. 2017 Zahraniční štatutári a elektronické schránky
28. 3. 2017 Elektronické schránky
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás