CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Vývoz tovaru – nepreukázaný vývoz (Ing. Ivana Glazelová)

Podľa § 47 ods. 3 Zákona o DPH, odoslanie alebo prepravenie tovaru do miesta určenia na území tretieho štátu podľa odsekov 1 a 2 je platiteľ povinný preukázať colným vyhlásením, v ktorom je colným orgánom potvrdený výstup tovaru z územia Európskej únie, a dokladom o odoslaní alebo preprave tovaru; platiteľ musí mať colné vyhlásenie, v ktorom je potvrdený výstup tovaru z územia Európskej únie, najneskôr do konca šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatnil oslobodenie od dane.

Príklad

Platiteľ dane dodal tovar do tretieho štátu prostredníctvom prepravcu a pri dodaní uplatnil oslobodenie od dane.

Podľa § 47 ods. 3 zákona o DPH, odoslanie tovaru do tretieho štátu musí vedieť platiteľ preukázať colným vyhlásením a dokladom o odoslaní tovaru, pričom colné vyhlásenie musí mať platiteľ najneskôr do konca 6. kalendárneho mesiaca po skončení zdaňovacie obdobia, v ktorom uplatnil oslobodenie od dane z titulu vývozu.

Uvedený dodávateľ, platiteľ DPH v SK však nemá do uplynutia šesťmesačnej lehoty colné vyhlásenie, v ktorom je potvrdený výstup tovaru z územia Európskej únie a preto musí dodanie tovaru zdaniť.

Platiteľ od odberateľa nebude vyžadovať doplatenie DPH.

Aký doklad má platiteľ dane vystaviť, ktoré riadky daňového priznania má vyplniť a ako má tento prípad uviesť v kontrolnom výkaze?

Riešenie:

Ak platiteľ dane do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatnil oslobodenie od dane pri vývoze tovaru, nemá k dispozícii colné vyhlásenie, nepreukázal odoslanie alebo prepravenie tovaru do miesta určenia na území tretieho štátu, tak dodanie tovaru podlieha dani z pridanej hodnoty.

Platiteľ dane podá dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom vykázal vývoz tovaru oslobodený od dane.

V r. 15 a 17 dodatočného daňového priznania zníži základ dane vykázaný pri vývoze tovaru. Základ dane zahrnie do r. 01 alebo 03 dodatočného daňového priznania – dodanie tovaru a služby podľa § 8 a 9 zákona a dodatočne uplatnenú daň zahrnie do r. 02 alebo 04 dodatočného daňového priznania.

V posudzovanom prípade zákon o DPH neukladá platiteľovi povinnosť vyhotoviť opravnú faktúru, za predpokladu, ak údaje uvedené v pôvodnej faktúre odzrkadľujú skutočné dodanie tovaru do tretieho štátu. Ak platiteľ nevystaví k pôvodnej faktúre opravnú faktúru, nakoľko nebude požadovať od odberateľa doplatenie DPH (poznámka: celková suma uvedená na pôvodnej faktúre sa teda nenavýši ale sa rozdelí na základ dane a daň), uvedie údaje o daňovej povinnosti do časti D.2. dodatočného kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom vykázal vývoz tovaru oslobodený od dane. Ak platiteľ vystaví k pôvodnej faktúre opravnú faktúru (ťarchopis), údaje z opravnej faktúry uvedie v časti C.1. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom vyhotovil opravnú faktúru.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy