CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Účtovanie dane z motorových vozidiel v jednoduchom účtovníctve (Ing. Ivana Glazelová)

Pre správne zaúčtovanie je najskôr dôležitý správny výpočet dane z motorových vozidiel.

Základ dane je upravený v § 5 Zákona č. 361/2014 o dani z motorových vozidiel a ročná sadzba dane je uvedená v prílohe č. 1 ku Zákonu č. 361/2014 o dani z motorových vozidiel

Ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel sa v zmysle § 7 zákona o dani z motorových vozidiel upravuje v závislosti od počtu mesiacov uplynutých od dátumu prvej evidencie vozidla (vrátane).

Príklad č. 1 :

Podnikateľ FO má v obchodnom majetku jedno motorové vozidlo, za ktoré podáva za zdaňovacie obdobie roku 2018 daňové priznanie ku dani z motorových vozidiel.

Dôležité údaje: Prvá evidencia vozidla kategórie M1 so zdvihovým objemom 1700 cm3 je 11.6.2015. Ročná sadzba dane za vozidlo je 148 eur. Pri zistení počtu mesiacov od prvej evidencie vozidla sa preukázalo, že v priebehu roka 2018 dochádza k odlišnej úprave ročnej sadzby dane. Vozidlo je predmetom dane v celom zdaňovacom období. Úhrada bola zrealizovaná cez bankový účet. Podnikateľ uhradil daň z motorových vozidiel z bankového účtu.

Postup pri výpočte dane z motorových vozidiel za rok 2018:

V danom prípade v máji 2018 uplynulo od prvej evidencie vozidla prvých 36 mesiacov, preto v zdaňovacom období r. 2018 vozidlo prechádza z 25% do 20% zníženia ročnej sadzby dane. V stĺpci 1 sa vyznačí (za mesiace január až máj) 25% zníženie ročnej sadzby dane a v stĺpci 2 sa vyznačí 20% zníženie (za mesiace jún až december). Pri vyplnení daňového priznania sa postupuje takto:

1. krok: na riadku č.13 sa v stĺpci sadzba 1 vyznačí 25% zníženie (na riadku č. 19 sa uvedie počet mesiacov 5 ), suma 46,25 EUR

2. krok: na riadku č. 13 sa v stĺpci sadzba 2 vyznačí 20% zníženie (na riadku č. 19 sa uvedie počet mesiacov 7), suma 69,06 EUR.

Celková výška vypočítanej dane z motorových vozidiel za rok 2018 je 115,31 EUR.

Daň z motorových vozidiel (zaplatená) je daňovo uznaným výdavkom, a preto v peňažnom denníku sa účtuje celkom ako „Výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov“ v druhovom členení v stĺpci „ostatné výdavky“.

V prípade jednoduchého účtovníctva sa úhrada dane z motorových vozidiel považuje za výdavok kalendárneho roka, v ktorom bola platba vykonaná.

FO zaúčtuje túto úhradu cez bankový účet v JÚ až v roku 2019 v tzv. okruhu bankové účty v peňažnom denníku, kde vyberie položku „Výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov“ v druhovom členení v stĺpci „ostatné výdavky“.

Uhradená daň z motorových vozidiel za rok 2018 (daňové priznanie podané k 31.1.2019) sa zaúčtuje ako výdavok ovplyvňujúci základ dane z príjmov v účtovnom období kalendárneho roka 2019. Daň z motorových vozidiel sa však musí zaevidovať do Knihy záväzkov za rok 2018.

Poznámka: (Zaevidovanie v knihe záväzkov)

Účtovná jednotka má povinnosť zaúčtovať v knihe záväzkov všetky svoje záväzky vzniknuté ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane záväzkov voči štátnemu rozpočtu (daň z motorových vozidiel, daň z príjmov, výsledný vzťah k dani z pridanej hodnoty a záväzky voči poisťovniam, sociálna a zdravotná) v tom účtovnom období, v ktorom záväzok účtovnej jednotke vznikol.

To znamená, záväzky vzniknuté (vypočítané) za účtovné obdobie kalendárneho roka 2018 zaúčtuje účtovná jednotka v tom istom účtovnom období, t.j. budú súčasťou knihy záväzkov v roku 2018 a vykázané v účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2018.

Uvedené záväzky sa viažu k účtovnému a zdaňovaciemu obdobiu kalendárneho roka 2018, ktoré do dňa zostavenia účtovnej závierky má účtovná jednotka vyčíslené a zdokumentované na základe daňových priznaní za príslušné obdobie (taktiež aj predpis záväzkov do poisťovní).

Do peňažného denníka ich účtovná jednotka zaúčtuje v tom účtovnom období, v ktorom dôjde k ich úhrade. Napr. daň z motorových vozidiel za rok 2018 (daňové priznanie podané k 31.1.2019) sa zaúčtuje ako výdavok ovplyvňujúci základ dane z príjmov v účtovnom období kalendárneho roka 2019 (kedy bola aj daň zaplatená).

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy