CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Preukázanie splnenia podmienok na oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do EÚ (Ing. Ivana Glazelová)

Ak platiteľ dodá tovar z tuzemska do iného členského štátu oslobodený od dane podľa § 43 ods.1 až 4 zákona o DPH, je povinný preukázať splnenie podmienok oslobodenia od dane kópiou faktúry, dokladom o fyzickej preprave tovaru do iného členského štátu v závislosti od toho, kto vykonáva prepravu alebo odoslanie tovaru do iného členského štátu (§ 43 ods. 5 písm. b) a c) zákona o DPH) a ďalej inými dokladmi, ako napríklad zmluvou o dodaní tovaru, dodacím listom, dokladom o prijatí platby za tovar, dokladom o platbe za prepravu tovaru.                           

Ak prepravu tovaru z tuzemska do iného členského štátu vykoná odberateľ alebo ju zabezpečí odberateľ inou osobou, dodávateľ tovaru je povinný mať doklady uvedené v § 43 ods. 5 písm. b) alebo c) do konca šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru. Ak platiteľ nemá doklady uvedené v § 43 ods. 5 písm. b) alebo c) zákona o DPH v zákonom stanovenej lehote, musí uviesť dodanie tovaru bez oslobodenia od dane do daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplynula táto lehota.

 

Príklad: 

Slovenský platiteľ dane uzatvoril kúpnu zmluvu s českým podnikateľom identifikovaným pre DPH v Českej republike na dodanie kancelárskeho nábytku do administratívnej budovy v Prahe.

V kúpnej zmluve bol určený dátum dodania kancelárskeho nábytku deň 14.6.2018. V tento deň bol tovar pre odberateľa pripravený v sklade dodávateľa. Slovenský platiteľ dane vyhotovil faktúru na dodanie tovaru 14.6.2018. Český dopravca, ktorý vykonal prepravu na účet odberateľa, tovar prevzal a prepravil do Českej republiky 15.6.2018.

Platiteľ dane vykázal dodanie tovaru do Českej republiky oslobodené od dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie jún 2018 a v súhrnnom výkaze podanom za jún 2018. 

Dokedy musí mať slovenský platiteľ dane najneskôr doklad o preprave tovaru do Českej republiky, ktorý fakturoval odberateľovi oslobodený od dane ?

Riešenie:

Slovenský platiteľ dane je povinný mať doklad o preprave tovaru do Českej republiky do konca šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru, t.j. do 31.12.2018. V prípade, ak by odberateľ nepredložil platiteľovi doklad o preprave tovaru do 31.12.2018 vykáže dodanie tovaru podliehajúce 20 % sadzbe DPH v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie december 2018 a v kontrolnom výkaze v časti A.1. (poznámka: Sumu uvedenú na faktúre musí preto rozčleniť na základ dane a daň = celková fakturovaná suma)

Informácia: Preprava tovaru vykonaná inou osobou ako poštovým podnikom

Ak prepravu tovaru z tuzemska do iného členského štátu zabezpečuje dodávateľ alebo odberateľ inou osobou ako poštovým podnikom, dodávateľ tovaru musí preukázať splnenie podmienok oslobodenia od dane podľa § 43 ods. 1 až 4 zákona o DPH kópiou dokladu o preprave tovaru, v ktorom je potvrdené odberateľom alebo osobou ním poverenou prevzatie tovaru v inom členskom štáte. Týmto dokladom môže byť napríklad nákladný list CMR, ak sa tovar prepravuje cestnou nákladnou dopravou, nákladný list CIM, ak ide o medzinárodnú železničnú prepravu, alebo nákladný list pre dopravu na Dunaji (lodný konosament), a pod.

V medzinárodnej cestnej nákladnej doprave sa na každú zmluvu o preprave zásielok za odplatu cestným vozidlom vzťahuje Dohovor č. 11/1975 Zb. o prepravnej zmluve, ak miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto jej dodania, ležia v dvoch rôznych štátoch, z ktorých aspoň jeden je zmluvným štátom tohto Dohovoru. Dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy je nákladný list (CMR), ktorý sa vystavuje v troch vyhotoveniach podpísaných odosielateľom a dopravcom. Prvé vyhotovenie nákladného listu dostane odosielateľ, druhé vyhotovenie sprevádza zásielku a je určené pre príjemcu a tretie vyhotovenie si ponechá dopravca. Prepravnú zmluvu podpisuje odosielateľ a dopravca.

Pre každú zmluvu o platenej preprave tovaru po železnici, ak miesto prevzatia tovaru na prepravu a miesto určené na vykládku ležia v dvoch rôznych členských štátoch, platia Jednotné právne predpisy pre zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave tovaru /CIM – dodatok B k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF)/. Prepravná zmluva sa uzavrie v nákladnom liste, ktorý podpisujú odosielateľ a dopravca. Ak medzi odosielateľom a dopravcom nebolo dohodnuté inak, výdavky hradí odosielateľ. V nákladnom liste musí byť okrem iného uvedené miesto a dátum prevzatia tovaru a meno a adresa prijímateľa.

Ak platiteľ dane, ktorý dodáva tovar do iného členského štátu, nemá kópiu dokladu o preprave tovaru, v ktorom je potvrdené odberateľom alebo osobou ním poverenou prevzatie tovaru v inom členskom štáte, zákon o DPH v § 43 ods. 5 ustanovuje, že v takom prípade je povinný prevzatie tovaru v inom členskom štáte preukázať iným dokladom. Takýmto iným dokladom môže byť dodací list, v ktorom je potvrdené odberateľom alebo osobou ním poverenou prevzatie tovaru v inom členskom štáte.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy