CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Motorové vozidlo používané na služobné a súkromné účely – neuplatnená DPH (Ing. Ivana Glazelová)

Spoločnosť v mesiaci január obstarala motorové vozidlo formou spotrebného úveru a odpočítala si DPH v plnej výške (poznámka: V tom období nevedela, že vozidlo bude poskytnuté na služobné a súkromné účely). V mesiaci marec sa rozhodla, že toto vozidlo poskytne svojmu zamestnancovi na služobné a súkromné účely a uplatní postup podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP.

§ 5 ods. 3 Zákon o dani z príjmov

 

Príjmom zamestnanca je aj

a) počas ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania1) vrátane, suma vo výške 1 % v

 

  1. prvom roku zo vstupnej ceny (§ 25) motorového vozidla zamestnávateľa, poskytnutého na používanie na služobné a súkromné účely za každý aj začatý kalendárny mesiac; ak ide o prenajaté motorové vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny u pôvodného vlastníka, a to aj ak dôjde k následnej kúpe prenajatého motorového vozidla, pričom ak vo vstupnej cene nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, na účely tohto ustanovenia sa o túto daň vstupná cena zvýši,

 

  1. nasledujúcich siedmich kalendárnych rokoch zo vstupnej ceny motorového vozidla podľa prvého bodu každoročne zníženej o 12,5 % k prvému dňu príslušného kalendárneho roka za každý aj začatý kalendárny mesiac jeho poskytnutia na používanie na služobné a súkromné účely, pričom na účely výpočtu nepeňažného príjmu sa vstupná cena motorového vozidla zamestnávateľa podľa prvého bodu zvýši aj o sumu technického zhodnotenia motorového vozidla vykonaného v týchto rokoch,

Keďže pri nákupe vozidla si odpočítala DPH z celej hodnoty, každý mesiac odvádza DPH na výstupe z použitia vozidla na súkromné účely. Je DPH účtovaná do nákladov daňovým výdavkom ?

Riešenie:

Ak bude spoločnosť postupovať podľa § 9 ods. 2 zákona o DPH, v zmysle ktorého, ak pri kúpe tovaru bola DPH úplne alebo čiastočne odpočítateľná, užívanie hmotného majetku, ktorý je vo vlastníctve platiteľa DPH na osobnú spotrebu jeho zamestnancov sa považuje za dodanie služby za protihodnotu, tzn. platiteľ musí odviesť DPH na výstupe z použitia hmotného majetku na súkromnú spotrebu zamestnancov. Daň na výstupe, ktorú je daňovník povinný odvádzať z použitia vozidla na súkromné účely, účtovaná do nákladov je daňovým výdavkom spoločnosti podľa § 19 ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. k) bod 2 ZDP.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy