x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online

Záznam školenia - 29. 11. 2017

Zákonník práce – riešenie najčastejších problémov v pracovno-právnych vzťahoch
JUDr. Renáta Matejová, 29. 11. 2017, Banská Bystrica
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práci
Pre klientov profesionálneho online vzdelávania sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Pre klientov akreditovaného vzdelávania Účtovník Expert sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Lektorom školenia bol: JUDr. Renáta Matejová
Popis školenia:
S odbornou lektorkou JUDr. Renátou Matejovou sa budeme venovať najčastejším problémom, ktoré v praxi vznikajú v súvislosti so zamestnávaním zamestnancov. Na školení si zhrnieme práva aj povinnosti zúčastnených strán pri vzniku, zmene či ukončení pracovného pomeru. Budeme tiež diskutovať o rôznych finančných aj nefinančných nárokoch, ktoré vyplývajú zamestnancom z titulu závislej práce. Na školení tiež podrobne rozoberieme aktuálne novely zákonov týkajúce sa zamestnancov, napríklad zmeny v zamestnávaní počas sviatkov.
Obsah školenia:
 • Riešenie pracovnoprávnych sporov; aké možnosti má zamestnanec a tiež zamestnávateľ v prípade vzniku pracovného sporu
 • Dohoda o sporných nárokoch; v ktorých prípadoch prichádza do úvahy uzavretie tejto dohody
 • Vznik pracovného pomeru – na čo by mal zamestnanec a aj zamestnávateľ upriamiť pozornosť pri vzniku pracovného pomeru
 • Dojednanie obsahu pracovnej zmluvy – aké podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a ďalšie pracovné podmienky by mali byť dohodnuté v pracovnej zmluve
 • Dojednanie skúšobnej doby – dĺžka skúšobnej doby, predĺženie skúšobnej doby
 • Doručovanie písomností v pracovnoprávnych vzťahoch
 • Pracovný pomer na dobu určitú – maximálna doba trvania pracovného pomeru na dobu určitú, predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú, opätovné dojednanie pracovného pomeru na dobu určitú
 • Pracovný pomer na kratší pracovný čas – dojednanie kratšieho pracovného času v pracovnej zmluve tzv. pracovný pomer na čiastočný úväzok
 • Dohoda o zmene dojednaných pracovných podmienok – kedy môže zamestnávateľ jednostranne zmeniť dojednané pracovné podmienky ? Kedy sa musí zamestnávateľ dohodnúť so zamestnancom na zmene obsahu pracovnej zmluvy ?
 • Skončenie pracovného pomeru – jednotlivé spôsoby skončenia pracovného pomeru
  • na základe právneho úkonu
   • dohodou
   • výpoveďou
   • okamžitým skončením
   • skončením v skúšobnej dobe
  • na základe právnej udalosti, ktorou môže byť
   • uplynutie času, na ktorý bol dohodnutý pracovný pomer
   • smrťou zamestnanca
  • úradného rozhodnutia
   • ak ide o pracovný pomer cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti
  • zo zákona
   • pracovný pomer zaniká, ak nie sú dodržané Zákonníkom práce stanovené podmienky dočasného pridelenia
 • Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru
 • Nárok na odstupné a odchodné – aké podmienky musia byť splnené, aby zamestnancovi vznikol nárok na odstupné a odchodné
 • Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru – aké sú dôsledky neplatného skončenia pracovného pomeru
 • Pracovný čas – vymedzenie základných pojmov súvisiacich s organizáciou pracovného času vo väzbe na jednotlivé spôsoby rozvrhnutia pracovného času
 • Dni pracovného pokoja – novela účinná od 01.06.2017
 • Práca nadčas – v ktorých prípadoch možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas, maximálna nariadená práca nadčas v roku, maximálne povolený rozsah práce nadčas v roku
 • Evidencia pracovného času – ako sa eviduje pracovný čas zamestnanca
 • Dovolenka – podmienky nároku na dovolenku, základná výmera dovolenky, určenie čerpania dovolenky zamestnávateľom, výnimka pri určení čerpania dovolenky, plán čerpania dovolenky, krátenie dovolenky
 • Prekážky v práci – dôležité osobné prekážky v práci, prekážky v práci na strane zamestnávateľa, prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – zákonom stanovené podmienky pre platné uzavretie dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o pracovnej činnosti
 • v závere školenia bude vytvorený priestor na diskusiu pre prítomných poslucháčov v súvislosti s posúdením konkrétnych situácií riešených v praxi
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás