x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online

Záznam školenia - 5. 12. 2017

Účtovná a daňová závierka v podvojnom účtovníctve
Ing. Bc. Jana Acsová, 5. 12. 2017, Bratislava
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práci
Pre klientov profesionálneho online vzdelávania sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Pre klientov akreditovaného vzdelávania Účtovník Expert sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Lektorom školenia bol: Ing. Bc. Jana Acsová
Popis školenia:
Školenie vás dokonale pripraví na koniec účtovného a daňového roka 2017. Spoločne s lektorkou Janou Acsovou sa pozrieme na legislatívne východiská účtovnej závierky v kontexte pripravovaných zmien s účinnosťou od 1.1.2018. Podrobne si prejdeme všetky administratívne práce a postupy spojené s uzávierkou účtovníctva, inventarizáciou majetku a záväzkov a ukončením daňového roka.
Obsah školenia:
 • Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2017 (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy) napríklad:
  • kategorizácia účtovných jednotiek a povinnosti s tým súvisiace:
   • mikro účtovná jednotka,
   • malá účtovná jednotka,
   • veľká účtovná jednotka.
  • spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“,
  • zverejňovanie vyplývajúce z účtovných predpisov, schvaľovanie účtovnej závierky aj v kontexte pripravovaných zmien s účinnosťou od 1. 1. 2018
  • oceňovanie (zrušenie reprodukčnej obstarávacej ceny); finančná optimalizácia v súvislosti s reálnou hodnotou,
  • právna úprava pôžičiek a úverov, účtovanie pôžičiek prijatých v rámci kapitálovo prepojených a ostatných osôb; spoločnosť v kríze a plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje,
  • vlastné imanie a jeho prezentácia na účely rôznych používateľov účtovnej závierky (správca dane, banka, súd),
  • sponzoring verzus reklama.
 • Bilančná kontinuita – zúčtovanie VH za minulý rok, vlastné imanie, zmeny vo vlastnom imaní, otváracia súvaha, účtovná závierka.
 • Účtovná uzávierka – oblasti s ňou sledované, práce s ňou súvisiace; inventarizácia majetku a záväzkov: dlhodobý a krátkodobý majetok, osobitne pohľadávky a uzávierkové práce s nimi súvisiace, opravné položky k majetku, záväzky a uzávierkové práce s nimi súvisiace, inventúrne rozdiely, preukázateľnosť účtovníctva s dôrazom na vykonanú inventarizáciu, vybrané zostatky (sporné a problémové prípady), nevypárované položky saldokonta, zálohy, neuhradené záväzky faktúr týkajúcich sa daňovej uznateľnosti po zaplatení, refakturácie, poistné udalosti, časové rozlíšenie, rezervy, nevyfakturované dodávky, analytická evidencia, podsúvahová evidencia, odporúčania, opakujúce sa nesprávnosti z praxe.
 • Poznámky k účtovnej závierke – čo si pripraviť, na čo si dať pozor. Význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky. Nesprávnosti z praxe.
 • Účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania.
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás