x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online

Záznam školenia - 11. 1. 2017

Zákon o dani z príjmov PO v roku 2016 a novelizácia zákona k 1.1.2017
Ing. Ján Minársky, 11. 1. 2017, Banská Bystrica
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práci
Pre klientov profesionálneho online vzdelávania sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Pre klientov akreditovaného vzdelávania Účtovník Expert sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Lektorom školenia bol: Ing. Ján Minársky
Obsah školenia:
 • Zmeny v základných definíciách podľa § 2 (blízka osoba vo vzťahu k ekonomickému alebo personálnemu prepojeniu, iné prepojenie, kontrolovaná transakcia)
 • Podiel na zisku ako príjem ktorý je predmetom dane a podiel na zisku ako príjem ktorý nie predmetom dane
 • Sadzby dane z príjmov PO ( 21% sadzba dane a 35% sadzba dane)
 • Zmeny v oblasti transferového oceňovania (§17 ods. 5 a 6, § 18, nový § 18a)
 • Úprava výsledku hospodárenia na základ dane (odpočítateľné a pripočítateľné položky, príjmy a výdavky nezahrňované do základu dane zahrňovanie zmarenej investície do základu dane, záväzky vzťahujúce sa k daňovým výdavkom a ich zahŕňanie do základu dane, nepeňažný príjem vlastníka prenajímanej veci z dôvodu technického zhodnotenia, oprava chýb minulých zdaňovacích období vo vzťahu k dodatočnému daňovému priznaniu)
 • Daňovo uznané výdavky (odpis pohľadávky, opravná položka k pohľadávkam, výdavky na reklamu vrátane výdavkov na reklamné predmety, daň z pridanej hodnoty, rezervy a opravné položky, škoda, zostatková cena vyradeného hmotného majetku z dôvodu likvidácie alebo predaja, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, členský príspevok vyplývajúci z povinného alebo nepovinného členstva)
 • Daňovo neuznané výdavky (výdavky na obstaranie a prevádzkovanie majetku používaného aj na súkromné účely vrátane uplatnenia daňových odpisov, obstarávacia cena zásob vyradeného tovaru, obstarávacia cena cenných papierov a obchodných podielov, reklamné predmety, rezervy a opravné položky zmarená investícia, zostatková cena vyradeného majetku, daň zaplatená za iného daňovníka)
 • Zmeny v zákone s účinnosťou k 1. januáru 2017, ktoré sa budú uplatňovať už v daňovom priznaní podávanom po 31. decembri 2016 (vyčíslenie rozdielu ovplyvňujúceho základ dane závislej osoby v kontrolovanej transakcii, dobrovoľná úprava základu dane závislej osoby, nové znenie § 17 ods. 19 písm. b)
 • Zdaňovanie podielov na zisku (fyzických a právnických osôb) prostredníctvom zrážkovej dane alebo prostredníctvom osobitného základu dane, vykázaných za účtovné obdobia:
  • do 31. decembra 2003
  • od 1.1.2004 do 31. decembra 2016
  • po 31. decembri 2016
  ktoré budú vyplatené po 31. decembri 2016
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás