x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online

Záznam školenia - 10. 5. 2017

Daňový špecialista 2017 - Daň z príjmov právnických osôb v praktických príkladoch (Možnosť zúčastniť sa tohto školenia aj bez zapojenia sa do vzdelávacieho programu Daňový špecialista 2017)
Na tomto školení sa budeme venovať aj zmenám tykajúcich sa Elektronických schránok v zmysle zákona o e-Governmente od 1. 1. 2017
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., 10. 5. 2017, Banská Bystrica
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práci
Pre klientov profesionálneho online vzdelávania sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Pre klientov akreditovaného vzdelávania Účtovník Expert sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Lektorom školenia bol: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Obsah školenia:
 • Vymedzenie daňového výdavku vo všeobecnosti
 • Nedaňové výdavky (§ 19 – 21 ZDP)
 • Limitované daňové výdavky (napr. pohonné látky)
 • Daňové výdavky uznané až po zaplatení
  • Kompenzačné platby u dlžníka
  • Nájomné
  • Marketingové a iné štúdie a prieskum trhu
  • Odplaty (provízie) za sprostredkovanie
  • Výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov podľa § 16 ods. 1 ZDP vyplácaných, poukazovaných alebo pripisovaných v prospech daňovníka nezmluvného štátu
  • Poradenstvo a právne služby
  • Normy a certifikáty
  • Sponzorské
 • Odpisy (účtovné a daňové), dotácie na obstaranie majetku a vyradenie majetku
  • Uplatňovanie daňových odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
  • Daňové odpisy a ich limitovanie pri luxusných automobiloch
  • Daňové odpisy prenajatého majetku
  • Odpisovanie SHM v ocenení do 1 700 €
  • Metódy odpisovania
  • Prerušenie daňových odpisov
  • Pomerné odpisy v prvom roku odpisovania a v roku predaja vybraných druhov majetku
  • Vyradenie majetku predajom, darovaním a likvidáciou
  • Zmarené investície
  • Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku
 • Zásoby
  • Vyradený (likvidovaný) tovar a jeho daňová uznateľnosť
  • Drobné nákupy účtované priamo do spotreby
  • Reklamné predmety
 • Pohľadávky
  • Opravné položky k pohľadávkam (vznik, zrušenie / použitie)
  • Odpis pohľadávky
  • Postúpenie pohľadávky
  • Pohľadávky voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii
  • Premlčané pohľadávky
 • Príslušenstvo k pohľadávkam
  • Zmluvné pokuty
  • Úroky z omeškania
  • Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
  • Penále a pokuty
 • Záväzky
  • Záväzky po lehote splatnosti a úprava základu dane
  • Úhrada záväzkov po lehote splatnosti a vplyv na základ dane
  • Rezervy (účtovné / daňové)
 • Manká a škody
  • Manká a škody uznané / neuznané za daňové výdavky
  • Náhrady škôd od poisťovní
 • Dane a ich zahrnutie do základu dane z príjmov
  • Daň z príjmu
  • DPH
  • Daň z motorových vozidiel
  • Ostatné dane
 • Nepeňažné príjmy zvyšujúce základ dane
 • Odpočítateľné položky od základu dane
  • Príjem získaný darovaním
  • Podiely na zisku (dividendy) do 31.12.2016 a po 01.01.2017
  • Príjmy oslobodené od dane
  • Príjmy zdanené zrážkou
  • Inkaso odpísaných pohľadávok
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás