CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Zmeny v tuzemskom prenose daňovej povinnosti od 1.1.2019 (Ing. Ivana Glazelová)

Zmeny v tuzemskom prenose daňovej povinnosti od 1.1.2019

 

Od 1.1.2014 sa v zákone o DPH zaviedlo prenesenie daňovej povinnosti na poľnohospodárske plodiny, ktoré patria do kapitoly 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka (SCS), a na kovy ako oceľ a železo a polotovary z kovov, ktoré patria do kapitoly 72 a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka.

Do 31.12.2017 sa pri týchto uvedených tovaroch prenos daňovej povinnosti na príjemcu (platiteľa dane) uplatnil  len vtedy, ak bol základ dane (cena bez dane) za dodanie tovarov uvedený na faktúre 5 tis. EUR a viac.

Od 1.1.2018 došlo novelou zákona o DPH ku zrušeniu tohto limitu pri týchto uvedených komoditách a prenesenie daňovej povinnosti sa vzťahovalo na všetky dodania týchto uvedených komodít bez ohľadu na sumu fakturácie ak išlo o dodanie medzi dvoma platiteľmi dane.

To znamená, že ak kupujúci konal v postavení platiteľa dane, o čom poskytol informáciu predávajúcemu, uplatnil dodávateľ (platiteľ dane) prenesenie daňovej povinnosti.

Aktuálne platné znenie v zákone o DPH platné do 31.12.2018 :

 

Podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH, platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na

Písm. f) dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu,

Písm. g) dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka, iných ako uvedených v písmene a).

 

Dôvodová správa ku novele zákona o DPH od 1.1.2019 uvádza, že podľa znenia účinného do 31.12.2017 sa prenos daňovej povinnosti pri dodaní  poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov uplatnil na tie dodávky uvedených tovarov, pri ktorých základ dane (cena bez DPH) uvedený na faktúre bol 5 000 eur a viac. Novelou účinnou od 1. januára 2018 sa limit 5 000 eur vypustil, čo spôsobilo v praxi problémy vtedy, ak platiteľ dane ako kupujúci dostal o nákupe týchto tovarov v maloobchodnej sieti príp. veľkoobchode doklad z elektronickej registračnej pokladnice (ERP). Na rozdiel od riadnej faktúry nie je na doklade z ERP uvedená identifikácia odberateľa, t. j nie je tam uvedené jeho meno resp. názov, jeho identifikačné číslo DPH, adresa sídla a nie je tam uvedená ani informácia „prenesenie daňovej povinnosti“, čo je podstatnou náležitosťou pri uplatňovaní prenosu daňovej povinnosti.

 

Keďže táto informácia nebola uvedená na zjednodušenej faktúre, kupujúci v rozpore s § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH neuplatnil daň na kúpu tohto tovaru. V záujme odstránenia týchto problémov sa navrhuje vylúčiť prenos daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra.

Právna úprava od roku 2019 :

 

Podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH, platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na

 f) dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu, okrem dodania tovarov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra podľa74 ods. 3 písm. a) alebo písm. b),

 g) dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka, iných ako uvedených v písmene a), okrem dodania tovarov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra podľa §74 ods. 3 písm. a) alebo písm. b),

 

Príklad:

Platiteľ A kúpil v maloobchodnej predajni pre potreby svojej prevádzky rýchleho občerstvenia 20 kg ryže (kód SCS 1006) dňa 07.01.2019. O dodaní tovaru bol prostredníctvom ERP vyhotovený pokladničný doklad, ktorý obsahoval sumu dane. V zmysle platného zákona o DPH od 1.1.2019 sa na transakciu neuplatní prenos daňovej povinnosti. Osobou povinnou platiť daň je podľa § 69 ods.1  zákona o DPH je dodávateľ a platiteľ A (kupujúci) má právo si odpočítať voči nemu uplatnenú daň v súlade s § 49 až § 51 zákona o DPH.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy