CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
KATEGORIZÁCIA ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK

2. časť - Kategorizácia účtovných jednotiek (ďalej len „ÚJ“)

Zatriedenie ÚJ do veľkostných skupín:

Dátumom 01.01.2015 sme si už boli povinní zatriediť ÚJ do veľkostných skupín, pričom pri tomto zatriedení (kategorizácií) sme vychádzali z ustanovenia § 2 ods. 5 zákona NR SR o účtovníctve číslo 431/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len ZoÚ).  Informácia pre tých, ktorí chcú vedieť aj viac -  ide o metodiku prevzatú z článku 3 „Smernice Rady 2014/102/EÚ zo 7. novembra 2014, ktorou sa upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky“.

Aké veľkostné skupiny ÚJ upravuje § 5 zákona o účtovníctve?

Aké kritéria sú rozhodujúce pre zatriedenie ÚJ do veľkostných skupín?

Akú právnu formu ÚJ zatrieďujeme do veľkostných skupín?

Prehľadná pomôcka pre zatriedenie ÚJ do veľkostnej skupiny  v zmysle § 6,  § 7 a  § 8 zákona o účtovníctve:

VEĽKOSTNÁ SKUPINA ÚJ Celková suma majetku v tis. Eur Čistý obrat v tis. Eur Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Mikro ÚJ <=350 <=700 <=10
Malá ÚJ >350 <=4 000 >700 <=8 000 >10 <=50
Veľká ÚJ >4 000 >8 000 >50

Na aké ÚJ sa zatriedenie do veľkostných skupín nevzťahuje?
Riešenie nachádzame v ustanovení § 2 ods. 13 zákona o účtovníctve, ktorý s odkazom na § 17a  a  § 17b zákona o účtovníctve definuje tieto  ÚJ následne:

Zhrnutie ÚJ, ktoré nezatrieďujeme do veľkostných skupín:

K téme ešte niekoľko odporúčaní:

V 3.časti článku sa budeme venovať Mikro účtovnej jednotke.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy