CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Zásady správy daní

Čítali ste už daňový poriadok? Ak nie, možno je práve teraz vhodný čas. Znalosť tohto zákona vám pomôže pochopiť ako postupuje správca dane. Je možné, že dokonca ušetríte na pokutách, keď budete dôkladne poznať nielen svoje práva a povinnosti ale aj práva a povinnosti daňového úradu. V tomto článku vám prinášame prehľad základných zásad, ktorými sa riadi správa daní.

Daňový proces je upravený Zákonom č. 563/2009 o správe daní a poplatkov. Tento zákon bol často novelizovaný a to najmä z toho dôvodu, že ide o tzv. procesný zákon, ktorý sa vyvíja a mení v reakcii na podnety z praxe. Je to všeobecný predpis, ktorým sa riadia všetky dane, ktoré nemajú zakotvenú samostatnú úpravu v inom zákone (napr. DPH, DPPO, DPFO...) Podľa tohto zákona sa postupuje len vtedy, ak iný zákon nenariaďuje inak. Spoločne sú upravené aj všetky sankcie.

Daňový poriadok upravuje nielen práva a povinnosti daňových subjektov ale aj práva a povinnosti iných osôb, ktoré im vznikajú v súvislosti so správou daní. Pod správou daní sa rozumie postup súvisiaci so správnym zistením dane a zabezpečením úhrady daní a ďalšie činnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov. Účelom správy daní je zabezpečiť čo najkvalitnejší výber daní.

Definícia dane je upravená v osobitných predpisoch. Podľa daňového poriadku je daň suma ktorú je povinný daňovník odviesť a zaplatiť. Podľa daňového poriadku sem patrí aj úrok, pokuta, úrok z omeškania či miestne poplatky.

Daňový poriadok sa riadi zásadami správy daní, ktoré sú presne vymedzené. Najdôležitejšou je zásada zákonnosti. To znamená, že štátne orgány musia vždy postupovať len podľa zákona ale daňové subjekty postupujú tak aby neboli so zákonom v rozpore. Táto zásada ochraňuje a obhajuje nielen práva a záujmy štátu, ale zároveň svojou zákonitosťou rešpektuje aj práva druhej strany. Daňový úrad je vždy povinný konať podľa zákona – napr. ak zákon nariaďuje, že správca dane uloží pokutu, správca dane nemôže postupovať inak a pokutu odpustiť. Pri čítaní zákona treba vždy rozlišovať medzi možnosťou a povinnosťou.

Ďalšou dôležitou zásadou je zásada voľného hodnotenia dôkazov. Správca musí vedieť vyhodnotiť každý dôkaz zvlášť ale aj všetky vo vzájomnej súvislosti. Správca dane musí vedieť vyhodnotiť dôkazy v celkovom kontexte.

Zásada súčinnosti vyjadruje povinnosť správcu dane postupovať v úzkej spolupráci s daňovým subjektom pri daňovom konaní a poskytovať mu zároveň poučenia o procesných právach a povinnostiach. Zároveň určuje predovšetkým správcovi dane povinnosť zaoberať sa každým prípadom, ktorý je predmetom správy daní a vybaviť ho čim najskôr s použitím čo najvhodnejších prostriedkov a metód. Spolupráca so správcom dane nie je pre daňový subjekt iba povinnosťou, ale zároveň aj právom, čo znamená, že daňový subjekt má právo predkladať a navrhovať dôkazné prostriedky svedčiace v jeho prospech. Daňový subjekt má právo nazerať do spisu, ktorý sa týka jeho daňovej povinnosti a zároveň je povinný reagovať na podnety zo strany správcu dane.

Daňové konanie je vždy neverejné. Zásada neverejnosti znamená, že na daňovom konaní sa okrem správcu dane zúčastňujú len daňové subjekty a tretie osoby. Tretie osoby sa na daňovom konaní zúčastňujú len v takom rozsahu, ako to vyžaduje preukázanie skutočností významných pre správne rozhodnutie v konkrétnej daňovej veci. Na daňovom konaní sa teda nemôže zúčastniť širšia verejnosť.

Daňové konanie je chránené daňovým tajomstvom. Zásada daňového tajomstva je vyjadrená v povinnosti všetkých účastníkov daňového konania, ako aj správcu dane a jeho zamestnancov zachovávať daňové tajomstvo o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v priebehu daňového konania alebo v súvislosti s ním. Daňový úrad nemôže zverejňovať informácie o daňovom subjekte tretím stranám, tj. ani účtovníkom.

Všetky úkony súvisiace so správou daní musia byť zaznamenané písomne. Z ústnych pojednaní musí byť vždy vyhotovená zápisnica. Pri správe daní sa mimo písomnej formy vyžaduje navyše aj používanie predpísaných tlačív, formulárov, napríklad pri podávaní daňového priznania, iných hlásení a pod. Všetky rozhodnutia, ktoré vykoná správca dane vo veci samej, musia mať tak ako pri iných právne upravených procesoch písomnú formu a musia obsahovať zákonom stanovené náležitosti. Za písomné podanie sa považuje aj elektronické podanie.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy