CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Zamestnanecké benefity z daňového hľadiska

Autor: Ing. Ivana Glazelová

Všeobecne pre daňové výdavky zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom je zavedená úprava v § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov, podľa ktorej je možné uplatniť výdavky, ktoré limitujú osobitné predpisy (napr. Zákonník práce, Zákon o cestovných náhradách, BOZP atď.) do daňových výdavkov len v takto stanovenom limite (inak sú u zamestnávateľa nedaňové), s výnimkou prípadov, ak:

Na uvedené nadväzuje aj § 21 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady) presahujúce limity ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi okrem výdavkov (nákladov) vynaložených zamestnávateľom na poskytnutý zdaniteľný príjem podľa § 5 ods. 1 a ods. 3 písm. d) ZDP za podmienok ustanovených osobitným predpisom (t.j. keď sú zamestnancovi zdanené /resp. je ich možné zamestnancovi zdaniť/ tak sú u zamestnávateľa daňovým výdavkom) a výdavky (náklady) vynaložené v rozpore s týmto zákonom alebo s osobitnými predpismi.

Ak teda poskytnuté benefity boli dohodnuté v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve a boli zdaňované v rámci mesačnej mzdy (§ 5 zákona o dani z príjmov to umožňoval), je možné tieto výdavky uznať do daňových výdavkov spoločnosti ( § 21 ods. 1 písm. e) a § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov).

Upozornenie: Obe podmienky musia byť splnené naraz.

Príklad č. 1 :

Spoločnosť zaplatila konateľovi zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi predstavenstva, dozornej rady a konateľmi spoločnosti. Ako bude spoločnosť postupovať ? Budú výdavky na platenie poistného daňovými výdavkami spoločnosti ?

Odpoveď:

Poistné, ktoré je platené zamestnávateľom na základe poistnej zmluvy, ktorú zamestnávateľ uzavrel s komerčnou poisťovňou na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi predstavenstva, dozornej rady a konateľmi spoločnosti, nie je možné považovať za poistné, ktoré je zamestnávateľ povinný platiť, a preto poistné platené za tento druh poistenia je dobrovoľným plnením zamestnávateľa.

V § 5 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov sú uvedení aj konatelia, to znamená, že sú tiež súčasťou závislej činnosti (nemusia byť v pracovnom pomere).

A preto tento druh výdavku je možné na strane zamestnávateľa považovať za daňový výdavok iba v prípade, ak toto nepeňažné plnenie je súčasťou zdaniteľnej mzdy zamestnanca a vymeriavacích základov pre povinné zdravotné a sociálne poistenie a poskytnutie benefitu je upravené v kolektívnej zmluve, internom predpise zamestnávateľa, v pracovnej alebo inej zmluve uzatvorenej medzi zamestnancom a zamestnávateľom v súlade s možnosťami uvedenými v Zákonníku práce.

Príklad č. 2

Auto aj na súkromné účely a súkromný benzín

Poznámka: Benzín na súkromné účely je aj z pohľadu § 3 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov považovaný za dar v súvislosti so závislou činnosťou podľa § 5 zákona o dani z príjmov, čo znamená, že by musel byť zamestnancovi zdanený cez mzdu alebo zamestnanec by tieto spotrebované PHL zamestnávateľovi zaplatil.

Spoločnosť používa auto napríklad 70% na podnikanie a 30% na súkromné účely. Zamestnancovi sa prepláca PHL , a teda ide o jeho nepeňažný príjem ( § 5 zákona o dani z príjmov), ktorý sa mu zdaňuje. Táto PHL spotrebovaná na súkromné účely sa účtuje do nákladov na 501 AE. Ako sa posúdi táto alikvotná výška PHL (účtovaná v nákladoch) zdanená zamestnancovi ?

Odpoveď zo strany Finančnej správy:

Časť výdavkov na pohonné látky vynaložené zamestnancom na súkromné účely (vo Vašom prípade uvádzate 30 %) môžu byť daňovým výdavkom zamestnávateľa v plnej výške len v prípade postupu podľa § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov, t.j. išlo by zo strany zamestnávateľa o zamestnanecký benefit.

Podmienkou je, že uvedený benefit (úhrada pohonných látok na súkromné jazdy) by bol dohodnutý napr. v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve alebo v inom riadiacom akte zamestnávateľa a predstavoval by zdaniteľný príjem zamestnanca podľa § 5 ods. 1 a ods. 3 písm. d) zákona o dani z príjmov.

Upozornenie:

Avšak je potrebné mať na pamäti, že pri poskytovaní benefitov zamestnancom, ktoré chce mať zamestnávateľ uznaným daňovým nákladom, musí ísť o benefit, ktorý je možné podľa § 5 zákona o dani z príjmov zamestnancovi zdaniť. Napríklad ak by išlo o poskytovanie nealkoholických nápojov aj u zamestnancov, ktorým nevyplýva z osobitných predpisov (BOZP) im ich poskytovať resp. sa poskytujú napríklad aj nad rámec osobitného predpisu, tak podľa § 5 ods. 7 písm. c) zákona o dani z príjmov je hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku oslobodeným príjmom u zamestnanca (v § 5 zákona o dani z príjmov nie je žiadny odkaz na osobitný predpis, čiže sú u zamestnanca oslobodené vždy bez ohľadu na druh nápoja a či má naň nárok), nakoľko podľa znenia tohto ustanovenia je poskytnutie akéhokoľvek nealkoholického nápoja zamestnávateľom zamestnancovi, a to či už kávy, džúsu, minerálky atď. oslobodeným príjmom zamestnanca, za podmienky, že je tento nápoj poskytnutý na spotrebu na pracovisku.

Ale daňovým výdavkom zamestnávateľa je len poskytnutie nealkoholických nápojov, zabezpečených v rámci pitného režimu v súlade s podmienkami určenými v zákone o BOZP (pitná voda resp. minerálka alebo čaj, ktoré sú však zamestnávatelia povinní zabezpečiť len v zákonnom stanovených prípadoch) je tu väzba na § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov.

Ale keďže tu nie je možnosť spotrebu nápojov zamestnancovi zdaniť cez závislú činnosť (nie sú splnené obe podmienky), pretože nealkoholické nápoje sú u zamestnanca vždy príjmom od dane oslobodeným, a preto ani nie je možné využiť výnimku pre uznanie výdavkov do daňových nákladov podľa § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov (daňový výdavok zamestnávateľa), nakoľko nebude splnená jedna z podmienok určených pre túto výnimku, a to podmienka zdaniteľnosti príjmu u zamestnanca, ktorá umožňuje zahrnúť do daňových výdavkov aj výdavky vyššie ako upravuje osobitný predpis (zákon o BOZP).

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy