CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Zákonník práce – rekreácia zamestnancov (Júlia Pšenková)

S účinnosťou od 1.1.2019 bola v rámci podpory rozvoja cestovného ruchu na Slovensku ustanovená nasledovná povinnosť pre zamestnávateľa:

Zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancom časť oprávnených výdavkov vynaložených na :

Povinnosť je pri počte 50 a viac zamestnancov,  počet sa určuje ako priemerný evidenčný počet za predchádzajúci kalendárny rok. Pri nižšom počte zamestnancov môže ale nemusí poskytnúť príspevok

Nárok má zamestnanec, ktorý je v pracovnom pomere najmenej 24 mesiacov nepretržite.

Výška príspevku je  55% oprávnených výdavkov, najviac 275,00  eur v kalendárnom roku.

Príspevok sa môže poskytnúť formou preplatenia dokladu o poskytnutých službách, alebo formou rekreačného poukazu.

Zamestnanec preukáže výdavky najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie  účtovnými dokladmi, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca. Zamestnávateľ poskytne príspevok v najbližšom výplatnom termíne.

Príspevok je daňovo uznaný náklad zamestnávateľa, z príspevku sa neplatí daň ani žiadne odvody na sociálne a zdravotné poistenie.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy