CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Zahraniční štatutári a elektronické schránky

Problematika elektronických schránok sa stále vyvíja a zrejme nás čaká ešte viacero novelizácií.Tejto téme sme sa venovali v predošlom článku, kde sme si vysvetlili na čo elektronické schránky slúžia a čo je potrebné k aktivácii schránok.

Na prihlásenie sa do elektronických schránok zriadených podľa zákona o e-Governmente je možné použiť iba občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód, doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód alebo alternatívny autentifikátor.

Prístup do elektronickej schránky právnickej osoby má automaticky jej štatutár, avšak nie každý štatutár má možnosť vybaviť si občiansky preukaz s čipom - jedná sa najmä o zahraničných štatutárov spoločností so sídlom na Slovensku. Aké možnosti teda majú zahraniční štatutári?

Splnomocnenie inej osoby

V prípade, ak je štatutárny zástupca právnickej osoby zahraničná osoba, môže splnomocniť občana SR s trvalým pobytom na území Slovenska na úplný prístup k elektronickej schránke právnickej osoby. Majiteľ elektronickej schránky zasiela vyplnenú žiadosť o udelenie oprávnenia k prístupu na adresu Úradu vlády v listinnej podobe, keďže zahraničný štatutár nedisponuje prístupom k elektronickej schránke právnickej osoby.

Vzor žiadosti o udelenie oprávnenia k prístupu nájdete tu.

Listinná žiadosť musí byť v prípade úradného osvedčovania podpisu majiteľa elektronickej schránky mimo územia SR doplnená o tzv. apostil, alebo ak ide o štát, ktorý nie je zmluvnou stranou tohto Dohovoru, vyžaduje sa konzulárna superlegalizácia.

Novinka od 1.3.2017 - Alternatívny autentifikátor

Zahraničný štatutár, ktorý nedisponuje slovenským občianskym preukazom s čipom alebo dokladom o pobyte s čipom, môže od 1.3.2017 požiadať o vydanie tzv. alternatívneho autentifikátora. Jedná sa o kartu s čipom nahrádzajúcu slovenký občiansky preukaz s čipom pre prístup k elektronickým schránkam. Majiteľ alternatívneho autentifikátora získa plnohodnotný prístup k svojej schránke a teda nemusí jej spravovaním poverovať inú oprávnenú osobu.

Alternatívny autentifikátor má v zmysle vyhlášky formu karty s elektronickým čipom a šesťmiestnym bezpečnostným osobným kódom (BOK). Vydanie alternatívneho autentifikátora je bezodplatné s dobou platnosti 3 roky.

Žiadosť obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, jeho dátum narodenia, štátnu príslušnosť, štát a adresu miesta pobytu, BOK (ktorý si žiadateľ ľubovoľne zvolí), obchodné meno a adresu sídla právnickej osoby zapísanej v Obchodnom registri SR a podpis žiadateľa.

Správnosť a hodnovernosť týchto údajov sa preukazuje predložením občianskeho preukazu alebo cestovného pasu a verejnej listiny, z ktorej možno tieto údaje overiť. Ak sa tieto údaje nezhodujú s údajmi zapísanými v Obchodnom registri SR alebo v Registri právnických osôb SR alebo nie sú aktuálne, je potrebné vykonať najskôr opravu a až potom môže žiadateľ zadať BOK. Karta s elektronickým čipom sa následne doručí žiadateľovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti.

Všetky žiadosti a súvisiace informácie k elektronickým schránkam sú prístupné na stránkach www.slovensko.sk.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy