CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Vyradenie zásob (materiál na sklade), ktoré už neplnia svoju funkciu (Ing. Ivana Glazelová)

V uvedenom článku sa budeme zaoberať skladovými zásobami (materiál) a jeho vyradením z dôvodu nepoužiteľnosti

 

Situácia č. 1

 

Spoločnosť ABC, s.r.o. chce vyradiť zásoby (spotrebný materiál, nie je tu stanovená expirácia) zo skladovej evidencie z tohto dôvodu, že :

 

-zásoby sú považované za technicky aj morálne staré,

-zásoby k neexistujúcemu majetku alebo už vyradenému majetku (napríklad pôjde o náhradný diel, príslušenstvo ku majetku alebo iný spotrebný majetok, ktorý je výlučne použiteľný v súvislosti s neexistujúcim majetkom,

- zásoby, ktoré nám ostávajú na sklade z dôvodu výrobných plánov spoločnosti

 

Riešenie :

Podľa § 21 ods. 2 písm. n) Zákona o dani z príjmov  daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady) vo výške obstarávacej ceny zásob vyradeného tovaru:

  1.   z dôvodu jeho klasifikácie ako nebezpečného podľa osobitného predpisu, (napríklad Slovenská obchodná inšpekcia označí tovar za nebezpečný )
  2. likvidáciou z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak daňovník nepreukáže, že pred uplynutím tejto doby vykonal opatrenia na podporu ich predaja do uplynutia tejto doby formou postupného znižovania ceny, okrem bezodplatného odovzdania zásob potravín Potravinovej banke Slovenska a liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis podľa osobitného predpisu,
  3.   bez stanovenej doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak daňovník nepreukáže príjem z ich predaja.

V tomto prípade sa zaoberáme bodom č. 3

Dôležitý bude pre nás spôsob zaúčtovania a podklad ku zaúčtovaniu, pretože ak účtovná jednotka vyhodnotí škodu (§ 26 ods. 6 Zoú), a účtuje na účet 549 – Manká a škody,  jej daňové uznanie je limitované v § 21 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov okrem výnimiek, ktoré máme uvedené v § 19 ods. 3 písm. g) Zákona o dani z príjmov. Ak nám z účtovných predpisov bude vyplývať povinnosť účtovať vyradenie zásob na iný účet ako 549 pretože nepôjde o poškodenie zásob ale budeme účtovať na účet 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť (ako je uvedené v príklade t.j. že pôjde o technicky a morálne staré zásoby a pod.), neznamená to, že automaticky  pôjde o daňový výdavok ak účtovná jednotka dostatočne nepreukáže opodstatnenosť a tiež spôsob ďalšieho nakladania s týmito zásobami.  Je preto potrebné každé vyradenie posudzovať samostatne.

účtovná jednotka by sa mala pokúsiť zásoby predať, napríklad aj znížením ceny (tvorbou opravnej položky ku zásobám), resp. ak pôjde o  zásobu, ktorá nie je pre klasického kupujúceho využiteľná je jej speňaženie možné  formou ich odovzdania do zberných surovín, čo by znamenalo, že aj v tomto prípade by obstarávacia cena zásob bola daňovo uznaná a to podľa § 21 ods. 2 písm. n) bod 3 Zákona o dani z príjmov (daňovník preukáže príjem z ich predaja platí to aj pre materiál ako zásobu).

Poznámka : škoda  je  definovaná  v § 26 ods. 6 zákona o účtovníctve ako neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku.

 

Situácia č. 2 (vyradenie zásob po expirácii, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis)

Spoločnosť vyradila zásoby po expirácii (napríklad expirovaný dentálny materiál). Materiál bol dovezený a uložený na skládke odpadov. Potvrdenie o uložení dokladuje prehlásením od spoločnosti, ktorá tento materiál prevzala. Je tento výdavok daňovo uznaný?

 

Riešenie:

 

Taktiež postupujeme podľa § 21 ods. 2 písm. n) ZDP

 

Podľa § 21 ods. 2 Zákona o dani z príjmov, daňovými výdavkami nie sú tiež

 

písm. n) výdavky (náklady) vo výške obstarávacej ceny zásob vyradeného tovaru

 

  1. z dôvodu jeho klasifikácie ako nebezpečného podľa osobitného predpisu,

 

  1. likvidáciou z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak daňovník nepreukáže, že pred uplynutím tejto doby vykonal opatrenia na podporu ich predaja do uplynutia tejto doby formou postupného znižovania ceny, okrem bezodplatného odovzdania zásob potravín Potravinovej banke Slovenska a liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis podľa osobitného predpisu,

 

  1. bez stanovenej doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak daňovník nepreukáže príjem z ich predaja,

 

Zaoberáme sa bodom č. 2

 

Ak sa likviduje tovar, ktorý má stanovenú dobu použiteľnosti alebo trvanlivostidaňovník nepreukáže, že pred uplynutím tejto doby a až do uplynutia tejto doby vykonal opatrenia na podporu ich predaja formou postupného znižovania ceny, t.j. ak daňovník nepreukáže, že pri tovare s dobou použiteľnosti alebo trvanlivosti postupne aspoň 2 alebo 3 krát znížil cenu nie je možné zahrnúť obstarávaciu cenu tovaru do daňových výdavkov.

 

Daňovník môže toto postupné znižovanie ceny preukázať napríklad internou smernicou, z ktorej bude zrejmé kedy a v akej výške a za akých podmienok bude znižovať ceny zásob tovarov a tiež odporúčame, že ak zníženie ceny bude pod úrovňou obstarávacích nákladov,  tak tvoriť aj opravné položky ku zásobám...účet 505/196 (opravná položka ku tovaru)

 

To znamená, že ak daňovník preukáže, že pred uplynutím tejto doby (trvanlivosti, použiteľnosti) vykonal opatrenia na podporu ich predaja do uplynutia tejto doby formou postupného znižovania ceny, je ich vyradenie daňovým výdavkom spoločnosti.

 

Poznámka: Vyradenie liekov po expirácii (liekov, ktoré sú viazané na lekársky predpis)- Výdavky (náklady) vo výške obstarávacej ceny zásob vyradeného tovaru - liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis podľa osobitných predpisov z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti sú daňovým výdavkom spoločnosti, a to v súlade s § 21 ods. 2 písm. n ) Zákona o dani z príjmov.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy