CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Úpravy základu dane v súvislosti so záväzkami a rezervami

Na konci účtovného obdobia musíme pri výpočte základu dane brať do úvahy aj pripočítateľné resp. odpočítateľné položky vznikajúce v súvislosti si záväzkami a rezervami. Konkrétne ide najmä o neuhradené záväzky a nedaňové rezervy.

Neuhradené záväzky

Podľa zákona o dani z príjmov je potrebné zvýšiť základ dane (tzn. vzniká pripočítateľná položka) ak má daňovník záväzok, ktorý je po splatnosti viac ako:

Sumu záväzku je pritom možné zdaniť aj jednorázovo v tom období, kedy uplynulo viac ako 360 dní po splatnosti záväzku.

Táto úprava sa netýka všetkých záväzkov. Neuhradený záväzok sa zdaňuje v týchto prípadoch:

Ak dôjde k úhrade záväzku, ktorý už bol predtým dodanený v plnej výške, základ dane je možné opäť znížiť. V tomto prípade vzniká odpočítateľná položka, ktorú je možné uplatniť v tom zdaňovacom období, v ktorom bol záväzok uhradený.

Ak dôjde k premlčaniu (zániku) tohto záväzku, základ dane sa zníži o výšku zaúčtovaného výnosu v tom zdaňovacom období, v ktorom sa o výnose účtuje. To znamená, že výnos, ktorý bol účtovaný súvzťažne s odpisom záväzku nevstupuje do zdaniteľných príjmov. Aj v tomto prípade vzniká odpočítateľná položka vo výške zaúčtovaného výnosu.

Rezervy

V bežnej praxi sa stretávame len s jedným druhom rezerv, ktorých tvorba je daňovo uznaná - nevyčerpané dovolenky zamestnancov, štatutárov a súvisiace poistné.

Ostatné rezervy, ktoré je účtovná jednotka povinná tvoriť podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania, nevstupujú do základu dane. Daňovo uznané sú až v tom období, keď sa účtuje o použití rezervy a vzniká odpočítaleľna položka.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy