CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
VEĽKÁ ÚČTOVNÁ JEDNOTKA

Veľká účtovná jednotka (ďalej len veľká ÚJ v príslušnom gramatickom tvare)

O triedení ÚJ do veľkostných skupín sme si povedali v 2. časti článku k téme účtovná a daňová závierka právnických osôb účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2016. V tejto časti článku si vysvetlíme základné zásady účtovania veľkej ÚJ.

Inštitút veľkej ÚJ z pohľadu legislatívnej úpravy:

Inštitút veľkej ÚJ bol zavedený novelou zákona o účtovníctve (ďalej len ZoÚ) číslo 352/2013 Z.z. s účinnosťou od 01.01.2014. O tom, aké boli zámery triedenia účtovných jednotiek do veľkostných skupín sme hovorili v predchádzajúcich častiach. Možno len zopakovať, že z pohľadu zákona ide o rovnaké právne úpravy pri všetkých troch veľkostných skupinách, to isté platí aj pri postupoch účtovania.

Aké opatrenia MF SR sa pri zostavovaní účtovnej závierky vzťahujú na inštitút malej ÚJ?

Ak sme identifikovali spoločne platnú legislatívu – zákon o účtovníctve a postupy účtovania, pre všetky veľkostné kategórie ÚJ, rovnaké pravidlo neplatí pri opatreniach. Pre veľké ÚJ vydalo MF SR Opatrenie č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu; s účinnosťou od 1. januára 2015 v znení Opatrenia č. MF/19926/2015-74,  účinného od 31. 12. 2015 a 1. 1. 2016. Opatrenia boli zverejnené vo FS 12/2014 a vo FS 12/2015.

Viete v zmysle akých opatrení vedú veľké ÚJ účtovníctvo?

Tak, ako už bolo vyššie uvedené, všetky tri veľkostné kategórie ÚJ vedú účtovníctvo podľa štandardných postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov v zmysle Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v úplnom znení, platné od 01.01.2016. (ďalej len skratka postupov účtovania t.j. PÚ).

Ako bude postupovať veľká ÚJ v praxi ?

Podľa § 2 ods. 8 ZoÚ sa do veľkej ÚJ zatriedi tá ÚJ, ktorá spĺňa aspoň dve z uvedených podmienok:

VEĽKOSTNÁ SKUPINA ÚJ Celková suma majetku v tis. Eur Čistý obrat v tis. Eur Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Veľká účtovná jednotka 4 000 < 8 000 < 50 <

Vysvetlivky: < je väčšie ako

Akú právnu formu zatrieďujeme do veľkej ÚJ?

Akú ÚJ považujeme za veľkú ?

K téme ešte niekoľko odporúčaní:

1. Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku ÚJ:

2. ÚJ, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období nezostavila účtovnú závierku ako veľká ÚJ:

3. Ucelená účtovná závierka obsahuje:

4. SÚVAHA :

5. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT:

6. POZNÁMKY:

Opatrenie MF/23377/2014-74 pre veľké ÚJ a subjekty verejného záujmu zrušilo opatrenie MF SR č. 4455/2003-92.

Výsledok hospodárenia v Súvahe = Výsledok hospodárenia vo Výkaze ziskov a strát = r. 100 DP mínus daň. (úč. skupina 59)

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy