CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
MALÁ ÚČTOVNÁ JEDNOTKA

Malá účtovná jednotka (ďalej len malá ÚJ v príslušnom gramatickom tvare)

Triedeniu ÚJ do veľkostných skupín sme sa venovali v 2. časti  článku k téme účtovná a daňová závierka právnických osôb účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2016. V tejto časti článku si vysvetlíme základné zásady účtovania malej ÚJ.

Inštitút malej ÚJ z pohľadu legislatívnej úpravy:

Inštitút malej ÚJ bol zavedený novelou zákona o účtovníctve (ďalej len ZoÚ) číslo 352/2013 Z.z. s účinnosťou od 01.01.2014.  https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Legislativa/2015.02.18_Zakon_o_uctovn.pdf. O zámeroch triedenia účtovných jednotiek do veľkostných skupín sme si povedali v predchádzajúcich častiach. Možno len zopakovať, že z pohľadu zákona ide o rovnaké právne úpravy pri všetkých troch veľkostných skupinách, to isté platí aj pri postupoch účtovania.

Aké opatrenia MF SR sa pri zostavovaní účtovnej závierky vzťahujú na inštitút malej ÚJ?

Ak sme identifikovali spoločne platnú legislatívu – zákon o účtovníctve a postupy účtovania, pre všetky veľkostné kategórie ÚJ, rovnaké pravidlo neplatí pri opatreniach. Pre malé ÚJ vydalo MF SR Opatrenie č. MF/23378/2014-74, http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9979 , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky ; s účinnosťou od 1. januára 2015,  v znení Opatrenia č. MF/19927/2015-74 účinného od 1. 1. 2016 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10550. Opatrenia boli zverejnené vo FS 12/2014 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9979, a vo FS 12/2015  http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10210.

Viete v zmysle akých opatrení vedú malé ÚJ účtovníctvo?

Tak, ako už bolo vyššie uvedené, všetky tri veľkostné kategórie ÚJ vedú účtovníctvo podľa štandardných postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov v zmysle Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v úplnom znení, platné od 01.01.2016. (ďalej len skratka postupov účtovania t.j. PÚ)  https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7482.

Ako bude postupovať malá ÚJ v praxi ?

Podľa § 2 ods. 7 ZoÚ sa do malej ÚJ zatriedi tá ÚJ, ktorá spĺňa aspoň dve z uvedených podmienok:

VEĽKOSTNÁ SKUPINA ÚJ Celková suma majetku v tis. Eur Čistý obrat v tis. Eur Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Malá ÚJ viac ako 350 a maximálne 4000 viac ako 700 a maximálne    8000 viac ako 10 a maximálne 50

Akú právnu formu zatrieďujeme do malej ÚJ?

Teda všetky právne formy, ktoré dobrovoľne alebo povinne účtujú v sústave podvojného účtovníctva, pričom súčasne spĺňajú aspoň dve z podmienok uvedených v tabuľke vyššie.

Akú ÚJ považujeme za malú ?

K téme ešte niekoľko rád a  odporúčaní:

1. Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku malej ÚJ:

2. ÚJ, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva:

3. SÚVAHA:

4. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT:

Obdobne postupujeme pri vykázaní údajov minulého obdobia, kedy vychádzame z už zostavenej ÚZ.

5. POZNÁMKY:

6. Ucelená účtovná závierka obsahuje:

Výsledok hospodárenia v Súvahe = Výsledok hospodárenia vo Výkaze ziskov a strát = r. 100 DP mínus daň. (úč. skupina 59)

V ďalšej časti článku sa budeme venovať veľkej účtovnej jednotke.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy