CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
MIKRO ÚČTOVNÁ JEDNOTKA

Mikro účtovná jednotka (ďalej len mikro ÚJ)

O triedení ÚJ do veľkostných skupín sme si povedali v 2. časti článku k téme účtovná a daňová závierka právnických osôb účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2016. V tejto časti článku si vysvetlíme základné zásady účtovania mikro ÚJ.

Inštitút mikro ÚJ z pohľadu legislatívnej úpravy:

Inštitút mikro ÚJ bol zavedený novelou zákona o účtovníctve (ďalej len ZoÚ) číslo 352/2013 Z.z. s účinnosťou od 01.01.2014.   https://www.financnasprava.sk/img/pfsedit/DokumentyPFS/Legislativa/2015.02.18_Zakon_o_uctovn.pdf Zámerom zavedenia mikro ÚJ bolo zníženie administratívnej náročnosti pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. (pozn.1.: aj pre ÚJ nezriadené na účely podnikania a tiež pre FO – podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva); (pozn.2.pre tých, ktorí chcú vedieť viac: ide o metodiku prevzatú zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/6/EÚ zo 14. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, pokiaľ ide o mikro subjekty).

Aké opatrenia MF SR sa pri zostavovaní účtovnej závierky vzťahujú na inštitút mikro ÚJ?

Opatrenie č. MF/15464/2013-74, http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9452, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky zverejnené vo FS č. 12/2013, v znení Opatrenia č. MF/18008/2014-74 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9750, zverejnenom  vo FS č. 10/2014 . Opatrenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2014, novela 31. decembra  2014.

Viete v zmysle akých opatrení vedú mikro ÚJ účtovníctvo?

Ak ste mikro ÚJ, vediete účtovníctvo podľa štandardných postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov v zmysle Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v úplnom znení, platné od 01.01.2016. (ďalej len skratka postupov účtovania t.j. PÚ). https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7482

Ako bude postupovať Mikro ÚJ v praxi ?

Podľa § 2 ods. 6 ZoÚ sa do mikro ÚJ zatriedi tá ÚJ, ktorá spĺňa aspoň dve z uvedených podmienok:

(pozn.: definície celkovej sumy majetku, čistého obratu a priemerného prepočítaného počtu zamestnancov nájdete v 2.časti článku k tejto téme)

Akú právnu formu zatrieďujeme do mikro ÚJ?

Teda všetky právne formy, ktoré dobrovoľne alebo povinne účtujú v sústave podvojného účtovníctva, pričom súčasne spĺňajú aspoň dve z podmienok uvedených  vyššie.

Akú ÚJ považujeme za mikro ÚJ?

K téme Vám ešte  niekoľko odporúčaní a praktických príkladov:

1. Otváracia súvaha

Príklad: účtovanie pri založení spoločnosti (ale pred jej vznikom) Otváracia súvaha

Strana MD účet Strana D účet Suma v Eur Text účtovného zápisu Poznámka
353 419 5 000,- Upísanie základného imania Transakcia po založení, ale pred vznikom
211 353 5 000,- Splatenie vkladu správcovi Transakcia po založení, ale pred vznikom
261 211 4 000,- Výber z pokladne a vklad na účet v banke Transakcia po založení, ale pred vznikom
221 261 4 000,- Prevod vkladu na účet v banke Transakcia po založení, ale pred vznikom
518 321 500,- Faktúra za právne služby Transakcia po založení, ale pred vznikom
538 211 300,- Úhrada poplatkov z pokladne Transakcia po založení, ale pred vznikom
419 411 5 000,- Zápis spoločnosti do obchodného registra Transakcia po založení, ale pred vznikom

Upozornenie! Založenie a vznik spoločnosti sú dva rozdielne právne pojmy, ktoré je nevyhnutné rozlišovať aj z pohľadu účtovníctva.

Založenie  spoločnosti, napr. s ručením obmedzeným (ďalej len s.r.o.) zahŕňa úkony, ktorými sú spísanie zakladateľských dokumentov, získanie súhlasu miestne príslušného daňového úradu so vznikom spoločnosti, získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, splatenie základného imania. Vznik spoločnosti, v tomto prípade s.r.o., je deň zápisu do obchodného registra. U fyzickej osoby môže byť vznikom spoločnosti napr. zápis do živnostenského registra.

2. Oceňovanie cenných papierov (ďalej len CP) a podielov:

Pri prvotnom účtovaní oceňujeme CP a podiely obstarávacou cenou! (§ 25 ods. 1 písm. e) bod. 3 ZoÚ v nadväznosti na § 14 ods. 1 PÚ a v priamej väzbe na § 14 ods. 19 PÚ.)

Na zopakovanie: Obstarávacia cena je (ďalej len OC) cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny.

3. Účtovanie derivátov v mikro ÚJ:

Na zopakovanie: vysvetlenie pojmu derivát. Podľa § 16 ods. 1 PÚ je derivát finančný nástroj, ktorý spĺňa tieto podmienky:

  1. jeho reálna hodnota sa mení v závislosti od zmeny úrokovej miery, ceny cenného papiera, ceny komodity, kurzu cudzích mien, indexu finančného trhu, cenového indexu, od úverového hodnotenia (ratingu) alebo úverového indexu, alebo v závislosti od podobnej premennej,
  2. nevyžaduje začiatočné čisté investície alebo vyžaduje začiatočné čisté investície, ktoré sú nižšie ako by sa vyžadovalo pri iných druhoch finančných nástrojov, ktoré podobne reagujú na zmeny v úverových a trhových faktoroch,
  3. je dohodnutý a vyrovnaný k budúcemu dátumu, pričom doba od dohodnutia obchodu do jeho vyrovnania je dlhšia ako pri spotovej operácii.

Deriváty neúčtujeme v ocenení reálnou hodnotou (§ 16 ods. 32 PÚ ). (Pozn.: V dôvodovej správe sa uvádza, že mikro účtovná jednotka účtuje v súvislosti s derivátovými zmluvami o peňažných tokoch na základe uzatvorenia zmluvy a vysporiadania obchodu)

V mikro ÚJ o derivátoch účtujeme nasledovne: (§ 16 ods. 32 PÚ )

a) pri pevných termínových operáciách, pri ktorých nastáva iba finančné vyrovnanie bez podkladového finančného nástroja, sa v deň vysporiadania obchodu o pohľadávke účtuje na účte 378 – Iné pohľadávky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy

alebo

o záväzku na účte 379 – Iné záväzky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady,

b) pri pevných termínových operáciách s dodaním podkladového finančného nástroja sa v deň vysporiadania obchodu účtuje

1. o dodávanom podkladovom finančnom nástroji na vecne príslušnom účte majetku so súvzťažným zápisom na účte 378 – Iné pohľadávky

alebo

2. odplata za dodanie podkladového finančného nástroja so súvzťažným zápisom na účte 379 – Iné záväzky; rozdiel medzi dohodnutou cenou podkladového nástroja a účtovnou hodnotou podkladového nástroja sa účtuje na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady alebo v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy,

c) pri opciách sa zaplatená opčná prémia účtuje na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky a prijatá opčná prémia sa účtuje v prospech účtu 379 – Iné záväzky,

d) nakúpená kúpna opcia, opčná prémia vstupuje do obstarávacej ceny nadobudnutého majetku, okrem menovej opcie

V účtovníctve ÚJ, ktorá účtovala o derivátoch, sa k prvému dňu účtovného obdobia, v ktorom sa ÚJ stala mikro účtovnou jednotkou, zostatok na účte 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov odúčtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala jeho tvorba. (§ 16 ods. 33 PÚ)

Zostatky  na účte:

Text účtovného zápisu Strana MD účet /na ťarchu Strana D účet/ v prospech
pri opciách, ak bude uplatnená:
Predaná kúpna opcia, opčná prémia 379 668
Nakúpená predajná opcia, opčná prémia 568 378
Predaná predajná opcia, opčná prémia 379 668
pri opciách, ak sa neuplatní:
nakúpená kúpna opcia, opčná prémia 568 378
predaná kúpna opcia, opčná prémia 379 668
nakúpená predajná opcia, opčná prémia 568 378
predaná predajná opcia, opčná prémia 379 668

Zjednodušene povedané, že v mikro ÚJ v súvislosti s účtovaním opcií používame účty MD 379 a D 668, pri ich predaji (výnos, pohľadávka) a účty MD 568 a na D 378 pri ich kúpe (náklad, záväzok).

Príklad účtovania akcií:

Strana MD účet Strana D účet Suma v Eur Text účtovného zápisu Poznámka
259 379 5 000,- Obstaranie akcií Obstaranie akcií mikro ÚJ prostredníctvom banky
259 379 200,- Poplatky banke Predpis poplatkov banke v súvislosti s obstaraním akcií
379 221 5 000,- Úhrada za obstaranie akcií z účtu v banke x
379 221 200,- Úhrada poplatkov banke z bankového účtu x
251 259 5 200,- Zaradenie akcií do majetku Zaradenie akcií do majetku je v obstarávacej cene t.j. akcie +náklady s nimi súvisiace
x x 6 000,- Zvýšenie reálnej hodnoty akcií k súvahovému dňu Mikro ÚJ o zvýšení reálnej hodnoty akcií k súvahovému dňu neúčtuje

4. Účtovanie o škodách v mikro ÚJ:

Na zopakovanie: účet 582 Škody (z dôvodu mimoriadnych príčin, ako je napr. živelná pohroma) je od 01.01.2015 z Rámcovej účtovej osnovy vypustený!

Pojem škoda je v § 26 ods. 6 ZoÚ definovaná ako neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku. Účtovanie mánk a škôd upravuje § 68 PÚ na účte: 549 – Manká a škody

Príklady účtovania vzniknutej škody v dôsledku živelných pohrôm:

Strana MD účet Strana D účet Suma    v  Eur Text účtovného zápisu Poznámka
549 082 1 000,- Vznik škody v dôsledku živelnej pohromy V dôsledku živelnej pohromy vznikla mikro ÚJ škoda na odpisovanom dlhodobom majetku vo výške 1 000,- Eur. Ide o nepoistený majetok.
082 022 1 500,- Vyradenie majetku Obstarávacia cena, živelnou pohromou poškodeného dlhodobého majetku bola 1 500,- Eur
549 132 1 000,- Vznik škody na tovare  v dôsledku živelnej pohromy V dôsledku živelnej pohromy vznikla mikro ÚJ škoda na tovare na sklade vo výške 1 000,- Eur. Ide o nepoistený majetok.

Pozn.: 1. Vzniknutá škoda sa stáva súčasťou výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti (r.17 Výkazu ziskov a strát Úč MÚJ 2 - 01)

2. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o náklad mimoriadneho charakteru je mikro ÚJ o tejto udalosti povinná informovať v poznámkach účtovnej závierky.

5. Účet 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom a účet 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom:

Mikro ÚJ používa účty 355 a 365 v súvislosti so záväzkami a pohľadávkami voči prepojeným účtovným jednotkám (§ 53 ods. 4 PÚ a § 54 ods. 3 PÚ).

Na zopakovanie: Prepojenými účtovnými jednotkami sú dve alebo viaceré účtovné jednotky v rámci skupiny. Skupinou je materská ÚJ a všetky jej dcérske ÚJ.

6. Vykazovanie netto položiek aktív súvahy za bežné a minulé obdobie:

Konečné zostatky „obojakých“ účtov 316, 336, 341, 342, 343, 345, 346, 347 sa vykážu podľa charakteru na strane aktív alebo na strane pasív.

POZOR, ak vykazujete opačné zostatky 311, 321, 365, 355 ... je to chyba účtovnej závierky!  V tom prípade vzniká nutnosť preklasifikovania!

Pohľadávky a záväzky sa vykazujú podľa zostatkovej doby ich splatnosti.

7. K závierkovému dňu sa v účtovníctve mikro ÚJ neúčtuje:

8. Novovzniknutá mikro ÚJ:

SÚVAHA:

Ak máme novovzniknutú ÚJ, uvádzame v Súvahe – v stĺpci „Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie“ údaje z otváracej súvahy (§ 2 ods. 7 Opatrenia MF/15464/2013-74)

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT:

Výkaz ziskov a strát pri novovzniknutej ÚJ porovnateľné údaje nemá! Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky vo výkaze ziskov a strát sa údaje v stĺpci 2 nevykazujú (§ 3 ods. 4 Opatrenia MF/15464/2013-74)

9. Mikro ÚJ, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva:

SÚVAHA:

Ak máme ÚJ, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva údaje v Súvahe v stĺpcoch 2 a 4 nevykazujeme! (§ 2 ods. 7 Opatrenia MF/15464/2013-74)

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT:

Ak máme ÚJ, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva údaje v stĺpci 2 nevykazujeme. (§ 3 ods. 4 Opatrenia MF/15464/2013-74)

10.  Súčasťou účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky  podľa Opatrenia MF SR č. 18008/2014 – 74, Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/15464/2013-74 je:

Hlavným prínosom administratívneho zjednodušenia je zúženie rozsahu účtovnej závierky. Číselné údaje sa vykazujú v celých eurách.

Obsahová náplň poznámok pozostáva z popisných informácií a číselných údajov rozdelených do troch článkov (poznámky neobsahujú povinné tabuľky); účtovná jednotka môže uvádzať aj informácie nad záväzný rámec. Uvádzajú sa informácie užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé,  zistené do dňa zostavenia účtovnej závierky.

Výsledok hospodárenia v Súvahe = Výsledok hospodárenia vo Výkaze ziskov a strát = r. 100 DP mínus daň.

V ďalšom článku sa budeme venovať malej účtovnej jednotke.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy