CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
ZMENY V OCEŇOVANÍ MAJETKU 2016 - zrušenie reprodukčnej obstarávacej ceny

Riadny termín na podávanie daňových priznaní sa neúprosne blíži a podnikateľská verejnosť má plné ruky práce, aby si svoje daňové a odvodové povinnosti splnila riadne a včas a prirodzene aj zákonným spôsobom.

Prvým nevyhnutným krokom je vykonať účtovnú a daňovú závierku. Táto povinnosť je spravidla v rukách účtovníčok a účtovníkov. Vzhľadom na skutočnosť, že problematika legislatívnych zmien a ich vplyv na účtovnú a daňovú závierku u právnických osôb účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2016 je rozsiahlejšia ako na jeden článok, rozhodli sme sa, že článok rozdelíme na niekoľko, po sebe nadväzujúcich častí.

Postupne Vás prevedieme zmenami, ktoré ovplyvnia účtovnú a daňovú závierku u právnických osôb účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2016.

Čo tieto zmeny pre nás predstavujú v praxi ?

V tomto období už máme za sebou situáciu, že majetok, ktorý sme do 31.12.2015 oceňovali reprodukčnou obstarávacou cenou sa v roku 2016 už oceňoval reálnou hodnotou. (pozn.: zrušenie reprodukčnej obstarávacej ceny vyplynulo zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ)

Pre zopakovanie si uvedieme, čo je reálna hodnota a jej právnu úpravu.

Podľa § 27 ods. 2 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“ v príslušnom gramatickom tvare alebo zákon „431/2002 Z.z.“ alebo "ZoÚ") sa reálnou hodnotou jednotlivej zložky majetku alebo záväzkov alebo súboru rovnorodých zložiek záväzkov rozumie:

  1. trhová cena,
  2. hodnota zistená oceňovacím modelom, ktorý využíva prevažne informácie z operácií alebo z kotácií na aktívnom trhu, ak nie je cena podľa bodu 1. známa,
  3. hodnota zistená oceňovacím modelom, ktorý využíva prevažne informácie z operácií alebo z kotácií na inom ako aktívnom trhu, ak nie sú na aktívnom trhu informácie, ktoré by bolo možné použiť v oceňovacom modeli podľa bodu 2. známa, alebo
  4. posudok znalca, ak pre oceňovanú položku majetku nie je možné zistiť jeho reálnu hodnotu podľa bodu 1. až 3., alebo pre oceňovanú položku majetku nie je dostupný oceňovací model odhadujúci s postačujúcou spoľahlivosťou cenu majetku, za ktorú by sa v danom čase predal, alebo jeho použitie by vyžadovalo od účtovnej jednotky vynaloženie neprimeraného úsilia alebo nákladov v pomere s prínosom jeho použitia pre kvalitu zobrazenia finančnej pozície účtovnej jednotky v účtovnej závierke.

Trhová cena - je napríklad záverečná cena vyhlásená na burze v deň ocenenia alebo najpočetnejšia ponuka na burze alebo medián cien na inom aktívnom trhu (§ 27 ods. 3 ZoÚ).

Aktívny trh – je trh, na ktorom sa obchoduje s majetkom podľa druhu majetku s podobnými vlastnosťami za obdobných podmienok;  ďalej na aktívnom trhu musia byť osoby ochotné kúpiť alebo predať a informácie a cenách musia byť  dostupné verejnosti (§ 27 ods. 5 ZoÚ).

Reálnou hodnotou sa teda oceňuje majetok, ktorý je:

Ocenenie majetku reálnou hodnotou je možné najmä pri účtovnej závierke v taxatívne uvedených prípadoch, napríklad vybrané cenné papiere (§ 27 ods. 1 písm. a) ZoÚ) alebo majetok a záväzky v mimoriadnej účtovnej závierke účtovnej jednotky zanikajúcej bez likvidácie – rozdelenie, zlúčenie, splynutie (§ 27 ods. 1 písm. c) ZoÚ).

Pozor si dajte na ocenenie cenných papierov a podielov určených na predaj!
účet 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely.

Účtovnej jednotke odporúčame dôsledne si zvážiť prvé ocenenie cenných papierov. Ak si pri prvotnom ocenení, oceníte cenné papiere v obstarávacej cene, nemôžete si už pri následnom ocenení (napr. ku dňu zostavenia účtovnej závierky) preceniť cenný papier na reálnu hodnotu. Tá istá zásada sa týka aj podielu určenému na predaj.

Pri prvotnom ocenení cenných papierov (ďalej len CP) a podielov určených na predaj síce máte na výber zvoliť si výber metódy ocenenia:

a) ocenenie v obstarávacej cene

alebo

b) ocenenie v reálnej hodnote;

avšak musíte mať na zreteli, že ak budete chcieť preceňovať CP alebo podiel určený na predaj, na reálnu hodnotu, musíte si ho pri prvotnom ocenení resp. zaradení oceniť reálnou hodnotou.

K téme ešte niekoľko odporúčaní:

V bežnej účtovnej praxi sa preferuje výdavkový oceňovací model resp. model výdavkového prístupu ( môže fungovať podobne, ako postup pri ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou). Ak si oceňujete majetok reálnou hodnotou a charakter tohto majetku nie je zložitý, vystačíte si s jednoduchými oceňovacími modelmi. Odporúčame vám, aby sa oceňovacie modely stali súčasťou vašej internej účtovnej smernice.

Príklad:

Model výdavkového prístupu:

Účtovná jednotka oceňuje inventarizačné prebytky. Na tento účel použije model výdavkového prístupu. V praxi ide o jednoduchú záležitosť, kedy sa zohľadní kúpna cena najviac výhodnej kúpy z hľadiska danej účtovnej jednotky a jej produktu, ktorú následne upravíte t.j. znížite o mieru opotrebovania produktu.

Pri oceňovaní derivátov (napr. cenný papier, akcie, akciové indexy, komodita, nehnuteľnosť) použijete oceňovací model trhového prístupu, ktorý je už podstatne komplikovanejším oceňovacím modelom. Ak nebudete môcť použiť žiaden z oceňovacích modelov, použite posudok znalca.

Zhrnutie a ďalšie odporúčania:

Oceňovacie modely – vychádzajú z trhového prístupu (informácie vytvárané operáciami na trhu) alebo výdavkového prístupu (suma potrebná na obstaranie majetku) alebo príjmového prístupu (súčasná hodnota budúcich príjmov z majetku) (§ 27 ods. 7 zákona o účtovníctve).

Akcie a podiely v dcérskej účtovnej jednotke alebo v účtovnej jednotke s podielovou účasťou (20 a viac %) si môžete oceniť metódou vlastného imania (§ 27 ods. 8 zákona o účtovníctve). Teda táto účtovná metodika je možnosť, nie povinnosť. Ak však účtovná jednotka dobrovoľne použije túto metódu ocenenia, je povinná ju použiť na ocenenie všetkých oceniteľných akcií a podielov (zásada rovnakej metódy ocenenia).

Pri dlhových cenných papieroch a iných úročených pohľadávkach sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania ich nákupu do dňa ich splatnosti alebo ich prevodu na inú osobu zvyšuje o pribudnutý ("prirastený") dohodnutý úrok a znižuje o splátku istiny a splátku úroku (§ 27 ods. 9 zákona o účtovníctve).

Ocenenie reálnou hodnotou sa ku dňu ocenenia nevykoná, ak nie je možné spoľahlivo určiť reálnu hodnotu (§ 27 ods. 12 ZoÚ).

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy