CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
ÚČTOVNÁ UZÁVIERKA 2016

Sériu článkov k téme „Viete aké legislatívne zmeny ovplyvnia účtovnú a daňovú závierku u právnických osôb účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2016?“,  ukončíme článkom „Účtovná uzávierka 2016“ .

Pre tých, ktorí to potrebujú, si vysvetlíme dva rozdielne pojmy – účtovná závierka a účtovná uzávierka.

Kedy  uzatvárame  účtovné knihy?

  1. ku dňu zániku v prípadoch, ktoré ustanovuje osobitný predpis (napr. zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch),
  2. k poslednému dňu účtovného obdobia (kalendárny rok, hospodársky rok),
  3. ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu (zlúčenie, splynutie, rozdelenie),
  4. ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie alebo deň účinnosti vyhlásenia konkurzu.

Kedy otvorí a uzavrie ÚJ účtovné knihy v tzv. špecifických  účtovných  obdobiach?  (rozdiel medzi  účtovným obdobím a zdaňovacím obdobím)

  1. ÚJ v účtovnom období odo dňa vstupu do likvidácie do dňa skončenia likvidácie otvorí účtovné knihy ku dňu vstupu do likvidácie a uzavrie účtovné knihy ku dňu skončenia likvidácie (zdaňovacie obdobie v časti daňového priznania).
  2. ÚJ  v účtovnom období odo dňa účinnosti vyhlásenia konkurzu do dňa právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu otvorí účtovné knihy ku dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu a uzavrie účtovné knihy ku dňu právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu (zdaňovacie obdobie v časti daňového priznania).

Čo je spojené s uzatváraním účtovných kníh?

Rady a odporúčania:

Príklad vybraných účtovných operácií:

TEXT ÚČTOVNÉHO ZÁPISU STRANA MD STRANA DAL
Vyúčtovanie zisku z minulého roka pri otváraní účtovných kníh 701 431
Vyúčtovanie straty z minulého roka pri otváraní účtovných kníh 431 701
Prevod zisku minulého účtovného obdobia rozdeľovaného v bežnom roku,  na základe rozhodnutia ÚJ (analytický účet podľa účtovného obdobia) 431 428
Prevod straty minulého účtovného obdobia v bežnom roku,  na základe rozhodnutia ÚJ (analytický účet podľa účtovného obdobia) 429 431
Zúčtovanie predpisu úhrady straty z minulých rokov na základe rozhodnutia ÚJ na vrub zisku bežného obdobia 431 429

1. Inventarizácia:

2. Opravné položky § 18 PÚ:

Opodstatnenosť VÝŠKY a EXISTENCIE opravnej položky sa posudzuje ku dňu účtovnej závierky.

3. Daňový postup: § 17 ods. 23 ZDP

4. Rezervy § 19 PÚ:

Rezerva sa môže týkať:

5. REZERVY - Daňové hľadisko § 20 zákona o dani z príjmov:

6. Účtovné hľadisko rezerv: 323 x 326 x 383 (pozor § 17/19 ZoDP ... 314)

NEZABUDNITE EŠTE:

7. Skontrolovať výnosové účty:

8. Všeobecné  zásady a  rady na záver:

V prípade potreby sa obráťte na našu Horúcu linku!

Pevné nervy a veľa šťastia!

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy