CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Účtovanie obratového bonusu (Ing. Ivana Glazelová)

Zľava z ceny sa účtuje ako zníženie ceny s cieľom poskytnutia zvýhodnených podmienok pre odberateľa. Môže ísť napríklad o zľavu z ceny za určité odobraté množstvo, túto zľavu nazývame rabat alebo veľmi častá zľava z ceny je z dôvodu urýchlenej platby tzv. skonto, resp. zľava z iného dôvodu (bonus).

V § 22 ods. 6 postupov účtovania v PÚ (podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní zásob), je uvedené, že súčasťou ocenenia zásob sú zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Za zľavu z ceny sa nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu ako je prijatý tovar, výrobok alebo služba, ktorý sa účtuje podľa § 33 ods. 4 alebo podľa § 78 ods. 4 postupov účtovania v PÚ.

Pri účtovaní zľavy z ceny postupujeme podľa ustanovenia § 22 ods. 6 postupov účtovania v PÚ, takto:

• ak je zľava poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám účtuje sa ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby,

• ak je zľava poskytnutá k ešte nespotrebovaným alebo nepredaným zásobám je zľava súčasťou ocenenia zásob.

Zároveň aj v § 74 ods. 2 postupov účtovania v PÚ (postupuje dodávateľ a poskytovateľ zľavy) je uvedené, že zľava z ceny je súčasťou tržieb a účtuje sa ako zníženie ceny za účelom poskytnutia zvýhodnených podmienok pre odberateľa, napríklad zľava z ceny za odobraté množstvo, zľava z ceny z dôvodu urýchlenej platby, zľava z ceny z dôvodu podieľania sa na reklame výrobku, tovaru alebo služby. Za zľavu z ceny sa nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu ako je poskytovaný tovar, výrobok alebo služba, napríklad tovar zdarma a prezentačné akcie.

V praxi sa zväčša stretneme s bonusom vo forme tzv. „finančnej odmeny“ – najčastejšie je to tzv. obratový bonus, pričom kupujúci má nárok naň za určitých podmienok, bonus môže byť ročný ale aj napríklad kvartálny a nárok naň vzniká ak za daný kvartál resp. počas celého roka kupujúci včas uhrádza svoje záväzky voči dodávateľovi pri obstarávaní tovaru atď.

V prípade, ak sa poskytne skonto, rabat alebo bonus vo vzťahu k cene už odobratého tovaru a tieto sú vyjadrené ako percento (alebo pevná suma) z pôvodne fakturovanej ceny, je potrebné túto skutočnosť vnímať ako zníženie pôvodnej ceny dodaného tovaru.

Podľa § 25 zákona o DPH dochádza k oprave základu dane, nakoľko v odstavci 1 je uvedené, že základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti.

Resp. v § 25 ods.6 zákona o DPH je uvedené, že základ dane a daň sa nemusí opraviť, ak platiteľ zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti voči inému platiteľovi za predpokladu, že na takom postupe sa obidve strany písomne dohodli.

K dodatočnému zníženiu ceny dochádza zväčša na základe určitých obchodných zvýhodnení, ktoré ponúka predávajúci. Cena tovaru sa zmení v závislosti od splnenia zmluvne dohodnutých podmienok medzi dodávateľom a odberateľom.

V prípade splnenia týchto podmienok dôjde k zníženiu ceny:

a) dodávateľ opraví základ dane a vyhotoví doklad pre svojho odberateľa doklad o znížení pôvodného základu dane a dane alebo

b) dodávateľ neopraví základ dane a daň, čo mu za určitých podmienok umožňuje § 25 ods. 6 zákona o DPH, a to za podmienky, že uzavrie so svojim odberateľom písomne dohodu o tom, že na daňové účely sa nevykonajú dodatočné opravy základu dane a dane pri znížení ceny. Upozorňujeme, že dohodu môže dodávateľ uzavrieť len v prípade, ak odberateľ je tiež platiteľom dane v SR. Medzi dodávateľom a odberateľom tak dôjde iba k finančnému vyrovnaniu bez ďalších dopadov na pôvodne odvedenú daň a odpočítanú daň. Ak by však jedna zo zmluvných strán nesúhlasila s tým, aby sa oprava základu dane pri znížení ceny nevykonala, dodávateľ nemôže ustanovenie § 25 ods. 6 zákona o DPH využiť a musí opraviť základ dane a daň.

Poznámka: V praxi sa môžu vyskytnúť aj prípady, keď na podporu predaja tovaru alebo výrobkov dodávateľ neposkytne zľavu vo finančnom ocenení, ale účtovnej jednotke, ktorá napr. nakupuje a ďalej predáva tovar dodávateľa, poskytuje bezodplatne nepeňažné dodanie majetku alebo služby iného druhu, ako je tovar alebo výrobok dodávateľa (napríklad elektrický spotrebič), preto je v § 22 ods. 6 postupov účtovania v PÚ uvedené, že za zľavu z ceny sa nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu, ako je poskytovaný tovar, výrobok alebo služba, napríklad tovar zdarma a prezentačné akcie. Prijatie elektrického spotrebiča sa potom účtuje ako bezodplatné prijatie majetku.

Účtovanie u kupujúceho

Poradové číslo text MD DAL
1. a) Obratový bonus za I. kvartál (tovar už bol predaný) 321, 315 504
2. b) DPH zo zľavy - zníženie dane na odpočítanie 321, 315 343
3. Ak by tovar ešte nebol predaný (zníženie ceny by sa účtovalo) 321, 315 132

Účtovanie u predávajúceho

Poradové číslo text MD DAL
1. Zľava z ceny poskytovaná odberateľovi po vyfakturovaní (vyúčtovaní) predaného tovaru (napríklad obratový bonus)
2. a) pred zaplatením dodávky 604 311
3. b) po zaplatení dodávky 604 325
4. DPH - zníženie daňovej povinnosti 343 311, 325

Príklad: Vystavenie dobropisu v nasledujúcom zdaňovacom období

Spoločnosť ABRA s.r.o. prijala vo februári 2018 od dodávateľa dobropis (bonus) za predaj za rok 2017 vo výške 9 000 eur.

Ide o bonus z dosiahnutého ročného obratu za rok 2017. Bonus bol poskytnutý na základe prílohy k rámcovej kúpnej zmluve, v ktorej je dohodnuté, že bonus bude poskytnutý spätne po skončení kalendárneho roka tak, že dodávateľ vystaví dobropis.

V ktorom zdaňovacom období má spoločnosť Alfa s.r.o. ponížiť daňové náklady z dôvodu poskytnutej zľavy ? V roku 2017, ktorého sa zľava týka alebo v roku 2018, kedy bol dobropis vystavený?

Riešenie:

Účtovníctvo účtovných jednotiek je založené na akruálnom princípe, t.j. účtovanie a vykazovanie nákladov a výnosov vo vecnej a časovej súvislosti, preto pokiaľ účtovná jednotka zistila túto skutočnosť do dňa zostavenia účtovnej závierky za rok 2017, je povinná túto skutočnosť zohľadniť ako upravujúci závierkový účtovný v zmysle § 2a ods. 1 písm. b) postupov účtovania v podvojnom účtovníctve.

Vplyv zľavy poskytnutej dodávateľom na základ dane odberateľa nadväzuje na vznik povinnosti o jej účtovaní v súlade s účtovnými predpismi. Pokiaľ odberateľ túto skutočnosť zistil do dňa zostavenia účtovnej závierky za rok 2017, mal túto skutočnosť zachytiť v účtovníctve v období, ku ktorému sa dobropisovaná finančná čiastka vzťahuje.

V tomto prípade do účtovného obdobia roka 2017 ako upravujúci závierkový účtovný prípad v súlade s § 2a ods. 1 písm. b) postupov účtovania. V nadväznosti na ustanovenie § 17 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého sa pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve, ovplyvní poskytnutá zľava základ dane z príjmov roka 2017 v súlade s účtovníctvom.

Ak účtovná jednotka príjme dobropis k faktúre, ktorá ešte nebola uhradená, potom bude tento dobropis predstavovať zároveň zníženie pôvodne zaúčtovaného záväzku. V prípade, ak účtovná jednotka príjme dobropis k už uhradenej faktúre, bude tento dobropis predstavovať pohľadávku na účte 315 – Ostatné pohľadávky voči dodávateľovi, ktorý tento dobropis vystavil. Analogicky ako v účtovnej jednotke vystavujúcej dobropis, je potrebné aby účtovná jednotka prijímajúca dobropisy k už uhradeným záväzkom tieto zaúčtovala na účet 315 – Ostatné pohľadávky, alebo aby na konci účtovného obdobia aspoň preúčtovala neuhradené prijaté dobropisy z účtu 321 – Dodávatelia na účet 315 – Ostatné pohľadávky.

Podľa § 22 ods. 6 postupov účtovania súčasťou ocenenia zásob sú aj zľavy z ceny. Spôsob ich účtovania závisí aj od toho, či ide o zásoby, ktoré boli už účtované v nákladoch, resp. sú ešte v majetku spoločnosti ako zásoby na sklade.

Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Pričom za zľavu z ceny sa nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu ako je prijatý tovar, ktorý sa účtuje podľa § 33 ods. 4 alebo podľa § 78 ods. 4 postupov účtovania v PÚ. Ak je zľava poskytnutá k ešte nespotrebovaným alebo nepredaným zásobám (t.j. účtovná jednotka má tieto zásoby ešte na sklade) je zľava súčasťou ocenenia zásob.

Rezervy na bonusy, skontá, rabaty

Podľa § 19 ods. 1 postupov účtovania v PÚ sa rezerva tvorí na základe zásady opatrnosti na riziká a straty. Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky, pričom ak nie je známa presná výška tohto záväzku, ocení sa odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt. Záväzok s určitým časovým vymedzením a určitou výškou sa neúčtuje na účte rezerv, ale na príslušnom účte záväzku.

Poznámka: Rezerva na zľavy (bonus, skonto, rabat) je nedaňovou rezervou, keďže nie je vymenovaná medzi rezervami podľa § 20 zákona o dani z príjmov, čo však neznamená, že v budúcnosti pri jej použití nemáme nárok na úpravu základu dane cez daňové priznanie, keďže daňovou sa stáva až v čase jej použitia. Postupujeme podľa § 17 ods. 23 zákona o dani z príjmov, kde je uvedené, že náklad, na ktorý bola tvorená rezerva podľa osobitného predpisu (podľa zákona o účtovníctve), ktorej tvorba nie je uznaná za daňový výdavok (nie je vymenovaná v § 20 zákona o dani z príjmov), sa zahrnie do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k použitiu rezervy, a to do výšky, v akej je tento náklad súčasne uznaný za daňový výdavok podľa § 19 zákona o dani z príjmov (musí ísť o rezervy na daňový výdavok); zúčtovaný rozdiel medzi nákladom, na ktorý bola táto rezerva tvorená a sumou tejto rezervy, sa do základu dane nezahŕňa. Zrušenie rezervy, ktorej tvorba nie je uznaná za daňový výdavok sa nezahrnie do základu dane. Rovnako sa postupuje aj pri opravnej položke neuznanej za daňový výdavok podľa § 19 ZDP.

Podľa § 19 ods. 7 Postupov účtovania v PÚ tvoríme rezervy v účtovníctve, napríklad : reklamácie a záručné opravy, rekultiváciu pozemkov, odstupné, nevyčerpané dovolenky, bonusy, skontá, rabaty, nevyfakturované dodávky a služby, náklady na zostavenie účtovnej závierky atď.

Rezerva na bonusy, skontá a rabaty – účtuje sa vtedy ak účtovná jednotka nepozná do dňa zostavenia účtovnej závierky presnú výšku zliav.

Aj keď platí zásada, že tvorba rezervy sa účtuje do nákladov, tvorba rezervy na bonusy, skontá a rabaty sa účtuje na ťarchu výnosov. Ide o špecifikum, a to z dôvodu, že zľavy sú súčasťou tržieb. Vyplýva to aj z § 74 ods. 2 postupov účtovania v PÚ.

Podľa § 74 ods. 2 Postupov účtovania v PÚ – zľava z ceny je súčasťou tržieb a účtuje sa ako zníženie ceny za účelom poskytnutia zvýhodnených podmienok pre odberateľa napríklad zľavy z ceny za odobraté množstvo, zľava z ceny z dôvodu urýchlenej platby, zľava z ceny z dôvodu podieľania sa na reklame výrobku. Za zľavu z ceny sa nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu ako je poskytovaný tovar, výrobok alebo služba, napríklad tovar zdarma a prezentačné akcie. V tomto prípade ovplyvňujeme hospodársky výsledok tým, že ponižujeme výnosy.

Rezerva, ktorú účtuje predávajúci:

Tvorba rezervy na bonusy, skontá a rabaty : 604/ 323

Čerpanie rezervy 323/311, 325

Zrušenie rezervy 323/604

Rezervy sú predmetom dokladovej inventúry a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.

Na druhej strane prijímateľ bonusu (odberateľ) účtuje pohľadávku voči poskytovateľovi bonusu. To znamená, že prijímateľ bonusu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka neúčtuje o rezerve, ale o pohľadávke, a to v zmysel ustanovenia § 48 ods. 3 Postupov účtovania v PÚ, kde je uvedené, že ak do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je vystavený účtovný doklad pre dlžníka, výška pohľadávky sa určí napríklad na základe zmluvy alebo iného dokladu a pohľadávka sa účtuje na príslušných účtoch pohľadávok, s ktorými súvisí a vedie sa na samostatnom analytickom účte. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad, ak do dňa zostavenia účtovnej závierky účtovná jednotka získala informáciu o výške tržby z predaja majetku, ktorý účtovná jednotka predala pred dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

To znamená, že v zmysle tohto ustanovenia sa účtuje pohľadávka odhadom, ak do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je vystavený účtovný doklad pre dlžníka, pričom výška pohľadávky sa určí napríklad na základe zmluvy alebo iného dokladu. V tomto prípade sa pohľadávka účtuje na samostatnom analytickom účte.

Zároveň postupuje aj v zmysle ustanovenia § 22 ods. 6 Postupov účtovania v PÚ kde je uvedené, že zľavy sú súčasťou ocenenia zásob. Ak je zľava z ceny, resp. bonus poskytnutý k už predaným alebo spotrebovaným zásobám, účtuje sa ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Z uvedeného vyplýva, že súvzťažným účtom k pohľadávke je účet zásob (napr. tovaru) alebo nákladový účet, ak už bol tovar predaný.

To znamená, že účtovná jednotka, ktorá prijíma bonus (odberateľ), zaúčtuje nárok na poskytnutie bonusu účtovným zápisom :

MD 315/ DAL 132 alebo,

ak je tovar predaný, tak MD 315 / DAL 504.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy