CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Účtovanie autorského práva (Ing. Ivana Glazelová)

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom môžeme zaradiť pod práva duševného vlastníctva.

Právna úprava Slovenskej republiky:

Zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon - účinný od 1.1.2016

Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov /úplné znenie/ - účinný do 31.12.2015

Podľa § 1 Autorského zákona tento zákon upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela (ďalej len „dielo“) alebo umeleckého výkonu, v súvislosti s výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania a v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu alebo databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu audiovizuálneho záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa (ďalej len „vysielateľ“), autora počítačového programu, autora databázy a zhotoviteľa databázy.

Podľa § 19 ods. 4 Autorského zákona je Použitím diela najmä

a) spracovanie diela,

b) spojenie diela s iným dielom,

c) zaradenie diela do databázy podľa § 131,

d) vyhotovenie rozmnoženiny diela,

e) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela

1. prevodom vlastníckeho práva,

2. vypožičaním,

3. nájmom,

f) uvedenie diela na verejnosti

1. verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela,

2. verejným vykonaním diela,

3. verejným prenosom diela.

Duševné vlastníctvo je majetok, ktorý je nehmotnej povahy a je výsledkom tvorivého myslenia alebo tvorivej duševnej činnosti. Duševné vlastníctvo je predmetom právnej ochrany, čo znamená, že jeho používanie je viazané na súhlas autora, resp. jeho tvorcu.

Právo duševného vlastníctva obsahuje dve oblasti:

• Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom chránia diela, a to napr. literárne, hudobné, fotografické, architektonické a iné predmety ochrany, ku ktorým sa viažu práva súvisiace (umelecký výkon, záznam - zvukový, audiovizuálny), počítačové programy a databázy. Na ochranu nie je potrebná žiadna registrácia, pretože vzniká automaticky.

• Práva priemyselného vlastníctva - súvisia skôr s hospodárskou, technickou oblasťou. Tieto práva chránia predmety vytvorené tvorivou duševnou činnosťou, a to napr. vynálezy, technické riešenia, dizajny, alebo tovary a služby prostredníctvom označenia (napr. ochranné známky). V tomto prípade na ochranu je potrebná registrácia.

Podľa § 37 ods. 7 Postupov účtovania v PÚ, na účte 014 – Oceniteľné práva sa účtujú napríklad výrobno-technické poznatky (know-how), licencie, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ak sa obstarali za odplatu, napríklad kúpou, výmenou a nepeňažným vkladom. To znamená, že sa nemôže účtovať o oceniteľných právach, ak ide o práva nadobudnuté bezodplatne.

Podľa § 13 ods. 3 Postupov účtovania v PÚ za nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu alebo je nižšie (zákon o dani z príjmov), s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého nehmotného majetku, sa účtuje na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby.

V postupoch účtovania pre podnikateľov v JÚ je nehmotný majetok zadefinovaný v § 10 ods. 4 Postupov účtovania v JÚ. Kde je uvedené, že ide najmä o:

a) výsledky vývojovej činnosti, napríklad dizajn,

b) softvér,

c) oceniteľné práva, napríklad výrobno-technické poznatky (know-how), licencie, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej práce, ak sa obstarali za odplatu.

V § 28 ods. 4 Zákona o účtovníctve je uvedené, že : Hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Ak sa nedá životnosť goodwillu a aktivovaných nákladov na vývoj spoľahlivo odhadnúť, musí ich účtovná jednotka odpísať najneskôr do piatich rokov od ich obstarania. Ak neboli aktivované náklady na vývoj úplne odpísané, môže účtovná jednotka rozdeliť zisk, ak úhrnná výška rezervných fondov a iných zložiek vlastného imania, ktoré sú k dispozícii na vyplácanie, je vyššia ako celková výška neodpísaných aktivovaných nákladov na vývoj. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania.

Zákon o dani z príjmov priamo nestanovuje a nečlení nehmotný majetok do odpisových skupín tak ako to je v prípade dlhodobého hmotného majetku ale sa odvoláva na účtovníctvo a na postupy účtovania, v § 22 ods. 7 Zákona o dani z príjmov sa uvádza, že nehmotným majetkom na účely tohto zákona je dlhodobý nehmotný majetok podľa osobitného predpisu (Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve), ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 EUR a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok vrátane dlhodobého nehmotného majetku zaúčtovaného právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie vyčleneného z goodwillu alebo záporného goodwillu podľa osobitného predpisu (Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve) len pri uplatnení reálnych hodnôt podľa § 17c Zákona o dani z príjmov. Podľa § 22 ods. 8 Zákona o dani z príjmov sa nehmotný majetok odpíše v súlade s účtovnými predpismi, najviac do výšky vstupnej ceny (§25) s výnimkou goodwillu a záporného goodwillu, ktorý sa zahrnuje do základu dane podľa § 17a až § 17c.

Poznámka: Zároveň upozorňujeme aj na § 16 Zákona o dani z príjmov (zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou). Ak ide o príjem nerezidenta SR za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 1. zákona o dani z príjmov, t.j. napr. o úhrady za poskytnutie práv na použitie (resp. za použitie) počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how) a iné, alebo bod 2. zákona o dani z príjmov, t.j. odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu. Z uvedených príjmov sa na území SR daň vyberá zrážkou podľa § 43 ods. 2 zákona o dani z príjmov. Výška sadzby dane môže byť modifikovaná príslušnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia, ak ide o rezidenta zmluvného štátu. Taktiež dávame do pozornosti aj § 13 ods. 2 písmeno h) Zákona o dani z príjmov, ktorý má tiež väzbu na § 16 Zákona o dani z príjmov.

Podľa § 37 ods. 15 Postupov účtovania pre podnikateľov v PÚ náklady na školenia a semináre, marketingové a podobné štúdie, prieskum trhu, poradenstvo, odborné posudky, získanie noriem a certifikátov, napríklad ako sú ISO normy, prípravu a zábeh výkonov, reklamu, uvedenie výrobkov na trh, reštrukturalizáciu a reorganizáciu podniku alebo jeho časti, na rozšírenie výroby, ako aj ostatné náklady podobného charakteru sa neúčtujú ako dlhodobý nehmotný majetok, ale sa účtujú ako náklady na hospodársku činnosť.

Na účte 014 – Oceniteľné práva účtujeme hlavne o :

• výrobno-technických poznatkoch (tzv. know-how).

Know-how by sme mohli charakterizovať, že ide o také výrobné, technické, obchodné a iné poznatky, ktoré sú vyjadrené vo forme umožňujúcej jeho vnímanie a poznanie (napr. môžu byť napísané ako manuál), sú tvorené poznatkami, skúsenosťami a vedomosťami z rôznych oblastí spoločenského života, majú podstatný význam pre ich používateľa, pretože sú pre neho užitočné a tiež nie sú všeobecne známe a ani dostupné, to znamená, že majú aj svoju hodnotu, ktorú možno vyjadriť v peniazoch a sú využiteľné tretími osobami (možno ich napr. predať), nie sú chránené podľa osobitných predpisov (napr. nie sú už patentované). Môže to byť napríklad technická dokumentácia, rôzne receptúry, obchodné metódy.

Za know-how sa ale nepovažuje osobné know-how, spojené s osobou človeka, a to najmä preto, lebo takéto know-how sa nedá previesť (predať) na ďalšiu osobu. V takom prípade hovoríme o osobných schopnostiach a zdatnosti človeka, ktoré vie využívať iba on sám.

Výrobno- technické poznatky sú dlhodobým nehmotným majetkom a účtujú sa na účte 014, ak splnia podmienku ocenenia nad 2 400 EUR podľa zákona o dani z príjmov a dobu použiteľnosti majú dlhšiu ako jeden rok. Resp. ak hodnotová podmienka nie je splnená, tak o účtovaní rozhodne účtovná jednotka sama.

• Práva priemyselného vlastníctva. Tieto práva sú chránené zákonom na ochranu priemyselného vlastníctva. Na ochranu je potrebná registrácia. Ústredným orgánom je Úrad priemyselného vlastníctva SR. Táto oblasť súvisí viac s obchodnou a technickou sférou, výrobou, službami. Za predmety priemyselných práv sa považujú najmä vynálezy, priemyselné vzory, zlepšovacie návrhy.

Predmety priemyselného vlastníctva sú dlhodobým nehmotným majetkom a účtujú sa na účte 014, ak splnia podmienku ocenenia nad 2 400 EUR podľa zákona o dani z príjmov a dobu použiteľnosti majú dlhšiu ako jeden rok. Resp. ak hodnotová podmienka nie je splnená, tak o účtovaní rozhodne účtovná jednotka sama.

Oceniteľné práva z iného duševného vlastníctva, ktoré je upravené autorským zákonom, ktorý upravuje vzťahy, ktoré súvisia i s vytvorením a použitím diela a zabezpečuje aby boli chránené práva a záujmy autora. Oceniteľné práva ako sú práva napríklad na literárne, umelecké, vedecké diela atď. sú dlhodobým nehmotným majetkom a účtujú sa na účte 014 – oceniteľné práva, ak spĺňajú podmienku ocenenia nad 2 400 EUR (zákon o dani z príjmov) a dobu použiteľnosti majú dlhšiu ako jeden rok, resp. ak hodnotová podmienka nie je splnená, tak o účtovaní rozhodne účtovná jednotka sama.

Licencie. Licenčná zmluva umožňuje nadobúdateľovi vykonávať právo užívania predmetov priemyselného vlastníctva a predmetov autorského práva. Na základe licenčnej zmluvy nadobúdateľ môže používať napr. dielo autora, ochrannú známku, vynález. Licencia nám umožňuje výkon práva z priemyselného vlastníctva a iného duševného vlastníctva inými osobami ako tými, ktorým tieto práva prináležia ako vlastníkom. Licenciou je poskytnuté nadobúdateľovi len právo na jeho použitie, a to bez prevodu vlastníckych práv k nehmotnému majetku a tiež bez možnosti poskytnutia práva na použitie iným osobám.

Na účte 014 sa účtujú aj licencie, ktorých ocenenie je vyššie ako 2 400 EUR (zákon o dani z príjmov) a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok, resp. ak hodnotová podmienka nie je splnená, tak o účtovaní rozhodne účtovná jednotka sama.

Účtovanie:

číslo text MD DAL
1. Obstaranie oceniteľného práva 041 321
2. Zaradenie do majetku 014 041
3. Odpisovanie podľa odpisového plánu mesačne (výkon oceniteľného práva napríklad na 5 rokov) 551 074

V Jednoduchom účtovníctve budeme postupovať rovnako, oceniteľné práva sa považujú za nehmotný majetok podľa § 10 ods. 4 písm. c) Postupov účtovania v JÚ. Nehmotný majetok odpíše účtovná jednotka počas predpokladanej doby jej používania, teda počas 5 rokov.

Obstaranie nehmotného majetku účtuje účtovná jednotka v jednoduchom účtovníctve v knihe dlhodobého majetku a odpisuje ho podľa zostaveného odpisového plánu (plán je v tomto prípade na 5 rokov).

Príklad: Keďže problematika autorského práva a licenčnej odmeny je zložitá, uvádzame na praktickú aplikáciu aj stanovisko Finančnej správy:

Otázka:

Účtovná jednotka, bude podľa zmluvy, ktorá je uzatvorená na obdobie 5 rokov vyplácať licenčnú odmenu autorovi – fyzickej osobe, a to z objemu predaja za 1 rok. Pričom táto suma môže za rok presiahnuť sumu 2 400 eur alebo môže byť aj nižšia.

Ako bude účtovná jednotka postupovať ?

Bude účtovná jednotka o uvedenom účtovať ako o bežnom výdavku alebo ako o nehmotnom dlhodobom majetku, ak presiahne sumu 2 400 eur? Bude sumu 2 400 eur v prípade nehmotného majetku testovať za každý rok samostatne alebo za 5 rokov? Ako sa bude výdavok posudzovať z pohľadu § 17 ods. 19 písm. b) ZDP a ako postupovať ak pôjde o nehmotný majetok?

Stanovisko Finančnej správy:

Pri definícii licencie vychádzame zo zákona č. 185/2015 Autorský zákon. Podľa § 65 ods. 1 autorského zákona licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len „licencia“). Licenčná zmluva obsahuje najmä spôsob použitia diela podľa § 19 ods. 4 autorského zákona, rozsah licencie, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie.

Podľa § 69 ods. 2 autorského zákona, ak je odmena dohodnutá v závislosti od príjmov alebo výnosov z využitia licencie, nadobúdateľ je povinný predkladať autorovi najmenej raz ročne informáciu o príjmoch alebo výnosoch z využitia licencie osobitne za každý spôsob použitia diela a zároveň je povinný poskytnúť autorovi aj vyúčtovanie odmeny, ak nie je dohodnuté inak.

Podľa § 2 ods. 4 písm. a) Zákona o účtovníctve, majetkom sú tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť podľa § 24 až 28 Zákona o účtovníctve; vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch. Ak odmena je vyplácaná z objemu predaja a nedá sa spoľahlivo určiť jej ocenenie, nie je možné o tejto odmene účtovať ako o majetku. Jedná sa o náklad účtovaný v účtovej skupine 5 – Náklady, v časovej a vecnej súvislosti s účtovným obdobím.

Zároveň je potrebné upozorniť, že podľa § 17 ods. 19 písm. b) Zákona o dani z príjmov súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobnotechnických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu, pričom tieto výdavky (náklady) a odplaty zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznajú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie.

V uvedenom prípade licenčná odmena vyplácaná autorovi z objemu predaja za jeden rok, počas trvania zmluvy, ktorá je účtovaná do nákladov, je daňovým výdavkom po zaplatení v súlade s § 17 ods. 19 písm. b) ZDP.

Upozorňujeme tiež, že v prípade ak by sa jednalo o nehmotný majetok (berieme tiež do úvahy už horeuvedený § 2 ods. 4 písm. a) Zákona o účtovníctve), ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur (resp. nižšia ako 2 400 eur a daňovník sa ho rozhodne odpisovať), aj keď sa v súlade § 22 ods. 8 Zákona o dani z príjmov predmetný majetok odpíše v súlade s účtovnými predpismi, pre daňové účely je potrebné vychádzať aj z ustanovenia § 17 ods. 19 písm. b) Zákona o dani z príjmov, tzn. až po splnení podmienky zaplatenia môže daňovník uplatniť odpisy z takéhoto majetku do daňových výdavkov.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy