CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Platby poisťovniam (Ing. Ivana Glazelová)

Účtovné jednotky sa pri svojom podnikaní stretávajú s rôznymi druhmi poistenia.

Podľa § 51 ods. 4 písm. a) Postupov účtovania v PÚ sa na účte 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia účtujú v prospech tohto účtu záväzky zo sociálneho poistenia voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni plnené zamestnávateľom so súvzťažnými zápismi buď na ťarchu účtov 524 – Zákonné sociálne poistenie alebo 525 – Ostatné sociálne poistenie; sumy plnené za fyzickú osobu – podnikateľa sa účtujú súvzťažne na ťarchu účtu 526 – Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa a sumy plnené zamestnancom sa účtujú na ťarchu účtu 331 – Zamestnanci alebo 366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti.

Analytické účty k účtu 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa potom vedú podľa jednotlivých poisťovní (napríklad si vytvoríme 336.1 pre Sociálnu poisťovňu, 336.2 pre VŠZP, 336.3 pre poisťovňu Dôvera a pod.) aby sme mali zabezpečenú kontrolu účtovníctva s mesačnými výkazmi, a to s mesačným výkazom poistného a príspevkov predkladaných sociálnej poisťovni a s výkazom preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie predkladané príslušným zdravotným poisťovniam.

Účtovný prípad MD DAL
Záväzky z poistenia hradené z nákladov zamestnávateľa v zákonnej výške (účet 336 si vedieme v analytickom členení) 524 336
Záväzky zo zákonného zdravotného poistenia a sociálneho poistenia, hradené zamestnancami, spoločníkmi a členmi (uskutočníme zrážku zo mzdy) 331, 366 366
Odvod poisťovniam z bankového účtu 336 221

Zdravotná poisťovňa informuje o výsledku ročného zúčtovanie :

1. Výkazom nedoplatkov - ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok alebo

2. Oznámením o výsledku ročného zúčtovania - ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok.

RZZP – ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.

Účtovanie vrátenia preplatku zdravotnou poisťovňou z RZZP

1. Daňovník ako zamestnávateľ zaúčtuje nárok na vrátenie preplatku pre zamestnancov a príjem finančných prostriedkov z preplatku na poistnom takto:

Ide o vrátenie preplatku zo zdravotného poistenia, ktoré si platí zamestnanec zo svojej mzdy a ktoré odvádza zamestnávateľ Zdravotnej poisťovni.

Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva zaúčtuje pohľadávku na výplatu preplatku voči zdravotnej poisťovni na základe oznámenia o výsledku ročného zúčtovania poistného na ťarchu účtu 336 AÚ – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a v prospech účtu 331 – Zamestnanci. Inkaso preplatku na bežnom účte zaúčtuje 221/336 AÚ. Následne pri účtovaní preddavku na daň z preplatku vyplateného zamestnancovi účtuje 331/342 (t. j. tento preplatok nie je súčasťou mzdových nákladov na účte 521).

2. Preplatok vzniknutý zamestnávateľovi z poistného plateného za svojich zamestnancov (ide o preplatok vrátený zamestnávateľovi)

Preplatok z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie môže vzniknúť aj zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom poistného podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o zdravotnom poistení za svojich zamestnancov. Takýto preplatok vrátený zamestnávateľovi z ročného zúčtovania poistného plateného zamestnávateľom za svojich zamestnancov nepodlieha dani vyberanej zrážkou a je súčasťou základu dane daňovníka ako zamestnávateľa.

Preplatok zamestnávateľa z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnancov účtuje zamestnávateľ nasledovne:

Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva účtuje nárok na preplatok na ťarchu účtu 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Inkaso (príjem) z preplatku na bežný účet zaúčtuje zápisom 221/336. Preplatok účtovaný na účte 648 je u zamestnávateľa zdaniteľným výnosom v zdaňovacom období, v ktorom nastal účtovný prípad.

Poznámka: Postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva vrátenie preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia - odvod zamestnávateľa (u zamestnávateľa ide vlastne o zníženie nákladov na odvody na zdravotné poistenie zamestnanca) nestanovovali a bolo zaužívané aj účtovanie 336/524.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Centrum podpory pre dane zverejnilo na svojej webovej stránke „Informáciu k zdaňovaniu preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia zamestnancov a zamestnávateľov“. V tejto informácii sa zaoberali aj spôsobom účtovania v jednoduchom a podvojnom účtovníctve. V tomto zverejnenom dokumente sa finančná správa vyjadrila, že nárok na preplatok z RZZP vzniknutý na strane zamestnávateľa sa má účtovať na účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Účtovanie vrátenia preplatku zdravotnou poisťovňou z RZZP :

Účtovný prípad MD DAL
RZZP preplatok zamestnávateľ 336 524 (resp. podľa nového usmernenia by sme mali použiť účet 648)
RZZP preplatok zamestnanci 336 331

Účtovanie nedoplatku z RZZP

Výsledok ročného zúčtovania ak ide o nedoplatok sa oznamuje výkazom nedoplatkov.

Účtovný prípad MD DAL
RZZP nedoplatok zamestnávateľ 524 336
RZZP nedoplatok zamestnanci 331 336
Úhrada nedoplatku 336 221

Poistenie majetku

Ďalším druhom poistenia, ktorým sa účtovná jednotka zaoberá pri svojej podnikateľskej činnosti je platba z dôvodu poistenia svojho majetku, a to z dôvodu aby bola schopná predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti – pri majetku spoločnosti to je napríklad požiar na budove, zásah bleskom, víchrica. Napríklad u spoločností, ktoré majú vo svojom majetku autá uzatvárajú okrem povinného zmluvného poistenia aj havarijné poistenie áut, ktorého úlohou je poskytnúť poistné plnenie majiteľovi motorového vozidla v prípade poistnej udalosti (v prípade poškodenia, zničenia alebo odcudzenia (krádeže) motorového vozidla, taktiež môže ísť o škody v dôsledku živelnej udalosti, krádeže, lúpeže, vandalizmu alebo dopravná nehoda.

Ďalším častým poistením je napríklad poistenie stavieb, ktoré zabezpečí spoločnosti dostatok finančných prostriedkov na obnovu poškodenej alebo zničenej nehnuteľnosti v dôsledku živelnej udalosti a dôležité poistenie je aj poistenie zariadení a zásob (napríklad pred krádežou alebo poškodením v prípade krádeže, živelnou udalosťou).

Podľa § 68 ods. 7 Postupov účtovania v PÚ na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť sa účtuje poistenie majetku určeného na prevádzkovú činnosť (povinné zmluvné poistenie majetku a dobrovoľné poistenie majetku určeného na prevádzkovú činnosť) a iné poistné súvisiace s prevádzkovou činnosťou.

Podľa § 70 ods. 7 postupov účtovania v PÚ na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady sa účtujú náklady peňažného styku, napríklad bankové výdavky, poistné, náklady súvisiace so získaním bankových záruk a podobné bankové výdavky, ako aj depozitné poplatky okrem prípadov, ak sú súčasťou obstarávacej ceny majetku.

Na účte 568 budeme teda účtovať poistenie finančného majetku (napríklad poistenie finančných transakcií), poistné vyplývajúce zo zákonnej zodpovednosti za škody a iné druhy poistenia vyplývajúce z finančných činností.

Účtovný prípad MD DAL
Poistenie majetku určeného na prevádzkovú činnosť a iné poistné súvisiace s prevádzkovou činnosťou 548 379
Poistné okrem poistenia súvisiaceho s prevádzkovou činnosťou účtovanie na účte 548, t.j. napríklad poistenie finančného majetku 568 379
V prípade, že platba na poistné krytie nám zasahuje aj do ďalšieho kalendárneho roka, na túto časť platby používame účty časového rozlíšenia 381 - Níáklady budúcich období (napríklad poistenie na prevádzkovú hospodársku činnosť) 381 379
Zúčtovanie v ďalšom roku do nákladov na hospodársku činnosť 548 381
Účet 381, jeho charakteristika Bežné obdobie Budúce obdobie
381 - Náklady budúcich období výdavok náklad

Účtovná jednotka má možnosť pri účtovaní nákladov a výnosov na prelome rokov využiť aj § 56 ods. 14 postupov účtovania v PÚ, kde je uvedené, že nie je potrebné časovo rozlíšiť náklady a výnosy za dodržania nasledujúcich podmienok s ú č a s n e :

1. musí ísť o rozhodnutie účtovnej jednotky,

2. musí ísť o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa nákladov a výnosov (nevýznamnosť je potrebné upraviť v internej smernici),

3. pri mikro účtovných jednotkách musí ísť o účtovný prípad medzi dvoma účtovnými obdobiami (napr. nevýznamné a opakujúce sa poistné, nájomné, poplatky a pod.), pričom nejde o účtovný prípad týkajúci sa účtovania dotácií a emisných kvót,

4. pri malých a veľkých účtovných jednotkách musí ísť len o účtovný prípad týkajúci sa posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia (napr. telefónne poplatky na prelome decembra 2016 a januára 2017).

Poznámka : V § 56 ods. 6 postupov účtovania v PÚ sú uvedené príklady nákladov, ktoré sa časovo nerozlišujú.

Najčastejšou poistnou udalosťou je poškodenie motorového vozidla pri havárii. Spoločnosť ABC, s.r.o., ktorá je platiteľom DPH bola spôsobená škoda na motorovom vozidle. Spoločnosť mala uzatvorené havarijné poistenie.

Účtovný prípad suma MD DAL
havária na motorovom vozidle. Dodávateľská faktúra za opravu Základ dane ..... 5.000 EUR 511 321
DPH 20%..... 1.000 EUR 343 321
BV - Úhrada faktúry 6.000 EUR 321 221
Uplatnenie si náhrady škody z uzatvoreného havarijného poistenia Poisťovňa zohľadní dohodnutú spoluúčasť 378 648
Prepis náhrady škody od poisťovne Náhrada škody ....... 4.800 EUR 378 648
Úhrada poisťovne 4.800 EUR 221 378

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy