CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Účtovanie diaľničnej známky v roku 2018

Autor: Ing. Ivana Glazelová

Diaľničná známka je poplatok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý je viazaný na určité časové obdobie, bez ohľadu na prejdenú vzdialenosť, resp. počet jázd.

V súčasnosti existujú v Európe dva systémy spoplatňovania, a to forma diaľničnej známky a elektronického mýta, prípadne ich kombinácia, a preto je dôležité si to v zahraničí preveriť.

1. decembra 2015 uviedla Slovenská republika do prevádzky elektronický systém výberu a evidencie úhrady diaľničných známok (ďalej aj ako „systém elektronických diaľničných známok“) za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest (ďalej aj ako „vymedzené úseky ciest“). Elektronizácia systému výberu a úhrad diaľničných známok znamenala zmenu formy diaľničných známok – papierové diaľničné nálepky boli nahradené za diaľničné známky v elektronickej podobe.

Návrhom, vybudovaním a prevádzkou systému elektronických diaľničných známok bola na základe Zmluvy o poskytovaní služby výberu a evidencie úhrady diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov ciest, uzatvorenej s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., poverená spoločnosť SkyToll, a. s.

Vymedzené úseky diaľnic a rýchlostných ciest označené dopravnými značkami možno užívať po zaplatení úhrady diaľničnej známky za ich užívanie. Ide o vymedzené úseky diaľnic D1, D2, D3 a D4 a rýchlostných ciest R1, R2, R4 a R6, ktorých presný zoznam je uvedený na internetovej stránke Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. – Správcu výberu úhrady diaľničnej známky.

Ak budeme jazdiť v SR po diaľniciach a rýchlostných cestách v motorovom vozidle s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony kupujeme (elektronickú) diaľničnú známku. Pre motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony platí povinnosť uhradiť (elektronické) mýto. Úhrade mýta podliehajú všetky vymedzené úseky diaľnic a rýchlostných ciest a taktiež vymedzené úseky ciest I. triedy.

Poznámka:

Mýto je úhrada elektronicky vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla, emisnej triedy vozidla a počtu náprav vozidla za prejazdenú vzdialenosť po vymedzenom úseku cesty na základe elektronicky získaných údajov. Vozidlá s povinnosťou úhrady mýta sú podľa príslušných ustanovení zákona o výbere mýta motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t uvedené v prílohe č. 1 časť B bod 2, 3 a 5 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (vozidlá kategórie M, N a G), okrem jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G.

Základným legislatívnym predpisom v oblasti diaľničných známok je zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke, ktorý upravuje:

Ďalej sa riadime aj Nariadením vlády č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

Presnú definíciu vozidiel, ktoré podliehajú povinnosti úhrady diaľničnej známky, ako aj tých, ktoré sú od úhrady diaľničnej známky oslobodené (zároveň je potrebné si preštudovať aké máme zákonné povinnosti pri vozidlách oslobodených od úhrady diaľničnej známky) je stanovená v zákone č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke.

Úhrada diaľničnej známky

Zákazník môže úhradu diaľničnej známky vykonať:

Vozidlá oslobodené od úhrady diaľničnej známky

Vozidlá oslobodené od úhrady diaľničnej známky sú vozidlá, ktoré nemajú povinnosť zaplatiť/uhradiť diaľničnú známku za užívanie vymedzených úsekov ciest. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v platnom znení od úhrady diaľničnej známky sú oslobodené napríklad: vozidlá a jazdné súpravy obecnej polície a Slovenského červeného kríža, správcov diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu okrem koncesionára, Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktoré sú zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu zdravotne ťažko postihnutého (ZŤP) v súlade s § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých prevádzkovateľom je osoba, ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 50/2012 Z. z. v platnom znení a neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a o tomto vozidle účtuje podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v platnom znení, ktorých prevádzkovateľom je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení, historické podľa osobitného predpisu, finančnej správy podľa osobitného predpisu.

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest označených dopravnými značkami (ďalej aj ako „vymedzené úseky ciest“) majú:

Pri zakúpení elektronickej diaľničnej známky sa vozidlo dostane do centrálnej evidencie a motorové vozidlo môžeme využívať na spoplatňovaných cestách. Elektronická diaľničná známka sa nelepí na čelné sklo. Diaľničná známka sa kupuje na konkrétne motorové vozidlo, keďže pri kúpe uvádzame aj ŠPZ.

Ak účtovná jednotka pravidelne využíva motorové vozidlo na diaľniciach a rýchlostných cestách je pre ňu z ekonomického hľadiska najvhodnejšia kúpa ročnej elektronickej diaľničnej známky, dostupné sú však aj elektronické diaľničné známky s krátkou dobou platnosti.

V Slovenskej republike je možné zakúpiť diaľničné známky s ročnou, 30-dňovou alebo 10-dňovou platnosťou, pričom:

Elektronické diaľničné známky sú dostupné prostredníctvom internetového portálu, mobilnej aplikácie pre operačné systémy Android a iOS, samoobslužných automatov a na obchodných miestach – čerpacích staniciach. Pri kúpe elektronickej diaľničnej známky zadávame evidenčné číslo vozidla a krajinu registrácie pričom zaplatiť za ňu môžeme hotovosťou alebo platobnou kartou. Pri kúpe cez internet alebo mobilnú aplikáciu dostaneme doklad o kúpe elektronickou formou, pri kúpe na obchodnom mieste dostaneme papierový doklad.

Elektronická diaľničná známka kúpená v SR a nárok na DPH

Platiteľ DPH má nárok na uplatnenie DPH na vstupe pri splnení podmienok podľa § 49 až § 51 zákona o DPH. Keďže diaľničné známky sú už len v elektronickej podobe po novele zákona o DPH od 1.1.2018 došlo v § 74 ods. 3 zákona o DPH aj ku úprave: za zjednodušenú faktúru podľa § 74 ods. 3 zákona o DPH sa už nepovažuje podkladová časť nálepky, ktorou sa preukazovala úhrada za užívanie diaľnic. Ide o technickú úpravu v zákone o DPH, a to v nadväznosti na nahradenie diaľničných známok v papierovej podobe elektronickými diaľničnými známkami.

Účtovanie diaľničnej známky

Diaľničná známka je poplatok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý je viazaný na určité časové obdobie, bez ohľadu na prejdenú vzdialenosť, resp. počet jázd a je príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., a preto používame účet 518 – Ostatné služby ( nie účet 538 – Ostatné dane a poplatky, nie je to správny poplatok).

Pri kúpe cez internet sa dá platiť jedine prostredníctvom platobnej karty kedy po úspešnom zrealizovaní platby cez internet je na e-mailovú adresu zaslané potvrdenie o platbe, ktoré zároveň slúži ako daňový doklad a je uznané v účtovníctve. Pri kúpe v kamenných predajniach, napríklad na čerpacích staniciach, je možná aj platba v hotovosti.

Poznámka: Po zrealizovaní úhrady, t. j. po zaplatení diaľničnej známky zákazník dostane jeden doklad – „Potvrdenie o úhrade diaľničnej známky, zjednodušená faktúra“ (v prípade hromadnej úhrady za viac ks diaľničných známok cez internetový portál zákazník dostane doklad „Potvrdenie o úhrade, faktúra“), ktoré slúži ako doklad o úhrade diaľničnej známky podľa zákona 488/2013 Z. z. v platnom znení a súčasne ako daňový doklad podľa zákona 222/2004 Z. z. v platnom znení. Uvedené potvrdenie okrem ďalších povinných informácií obsahuje aj údaje presne identifikujúce vozidlo (typ, evidenčné číslo a krajinu registrácie vozidla) aj typ a platnosť uhradenej diaľničnej známky. Povinnosť úhrady diaľničnej známky má vodič vozidla alebo vodič jazdnej súpravy pred začatím užívania vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Prevádzkovateľ vozidla alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy je povinný zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky.

Spôsob účtovania diaľničnej známky môže súvisieť ešte s ďalšími udalosťami, napríklad zamestnanec na základe súhlasu svojho zamestnávateľa použije svoje vlastné motorové vozidlo (nemá pre svoje súkromné účely kúpenú diaľničnú známku) na služobné účely (služobná cesta si bude vyžadovať kúpu diaľničnej známky).

V tomto prípade by išlo o vedľajší výdavok vynaložený pri pracovnej ceste, avšak treba prihliadať na dĺžku služobnej cesty a na obdobie, na ktoré si zamestnanec kúpil diaľničnú známku, nakoľko výdavok musí mať opodstatnenie podľa Zákona o dani z príjmov, čo by znamenalo, že ak bude auto použité na služobnú cestu, ktorá napríklad trvá 3 dni, nebude si zamestnanec kupovať ročnú diaľničnú známku na náklady firmy.

Diaľničná známka ako súčasť obstarávacej ceny motorového vozidla:

Taktiež nám môže vzniknúť aj prípad pri obstarávaní motorového vozidla zo zahraničia, viac nákladov súvisiacich s obstaraním, a teda aj poplatkov, pričom súčasťou toho bude diaľničná známka obstaraná v inej krajine, v tomto prípade by nám takáto kúpa vstupovala do obstarávacej ceny vozidla, čo znamená, že diaľničnú známku by sme účtovali na účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

Ďalšie situácie pri kúpe diaľničnej známky. Jej účtovanie závisí od dôvodu jej obstarania:

Ak si kupuje diaľničnú známku platiteľ DPH, zároveň uplatňuje pri kúpe aj DPH na vstupe v súlade s § 49 až 51 Zákona o DPH.

Poradové číslo text MD DAL

1. Kúpa diaľničnej známky v hotovosti.

Uplatnenie DPH na vstupe pri splnení podmienok podľa § 49 až 51 Zákona o DPH

Resp. pri časovom rozlíšení by účtovná jednotka použila aj účet 381 – Náklady budúcich období. 518

343 211

2. Kúpa diaľničnej známky pri použití súkromného motorového vozidla zamestnanca na služobnú cestu na základe písomného súhlasu zamestnávateľa pre použitie tohto auta na služobnú cestu (§ 7 ods. 1 Zákona o cestovných náhradách)

Zamestnanec predkladá jej kúpu pri vyúčtovaní cestovných náhrad.

Informácia: Zamestnanec na základe súhlasu svojho zamestnávateľa použije svoje vlastné motorové vozidlo (nemá pre svoje súkromné účely kúpenú diaľničnú známku) na služobné účely (služobná cesta si bude vyžadovať kúpu diaľničnej známky).

Poznámka: Ide o vedľajší výdavok vynaložený pri pracovnej ceste, avšak treba prihliadať na dĺžku služobnej cesty a na obdobie, na ktoré si zamestnanec kúpil diaľničnú známku, nakoľko výdavok musí mať opodstatnenie podľa Zákona o dani z príjmov, čo by znamenalo, že ak bude auto použité na služobnú cestu, ktorá napríklad trvá 3 dni, nebude si zamestnanec kupovať ročnú diaľničnú známku na náklady firmy.

512 / 333 al. 335

3. Preplatenie cestovných náhrad zamestnancovi 333, 335 211

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy