CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Transferové oceňovanie - závislé osoby

V posledných mesiacoch sa nielen medzi účtovníkmi veľmi často skloňuje pojem transferová dokumentácia. Dôvodom sú ustanovenia v zákone o dani z príjmov, ktoré od roku 2015 ustanovujú nové, najmä administratívne, povinnosti pre podnikateľov a ich účtovníkov. Na našich blogoch sa dozviete všetko podstatné, čo potrebujete vedieť o transferovom oceňovaní, závislých osobách a potrebnej dokumentácii.

Legislatívna úprava

Zavedenie transferového oceňovania v SR priamo nadväzuje na smernicu OECD o transferovom oceňovaní a správe daní (FS č. 14/1997, FS č. 20/1999, FS č. 3/2002) a jej aktualizáciu z roku 2010.

V rámci našej legislatívy vychádzame predovšetkým zo zákona o dani z príjmov. V §2 nájdeme vymedzený pojem závislej osoby. Úprava transferového oceňovania je definovaná v §17 ods. 5 a 6 a jednotlivé metódy transferového oceňovania a ich použitie je opísané v §18 zákona o dani z príjmov. §18 súčasne upravuje aj predkladanie a archiváciu transferovej dokumentácie.

Konkrétne postupy a princípy vedenia transferovej dokumentácie upravuje ministersvo financií v usmerneniach:

Do roku 2014 sa povinnosť transferového oceňovania týkala len cezhraničných obchodných transakcií medzi závislími osobami. Zmena nastala v roku 2015 keď sa táto povinnosť rozšírila aj na vnútroštátne transakcie. Od roku 2017 sú účinné aj ďalšie ustanovenia, ktoré spresňujú a upravujú povinnosti a vzťahy medzi závislými osobami.

Význam transferového oceňovania (TO)

Hlavným dôvodom zavedenia TO je dodržiavanie princípu nezávislého vzťahu. Princíp nezávislého vzťahu hovorí o tom, že hodnota obchodnej transakcie medzi závislými osobami by mala byť rovnaká ako v prípade nezávislého obchodovania. V transferovej dokumentácii by mal daňový subjekt vedieť obhájiť ako určil hodnotu obchodnej transakcie medzi ním a závislou osobou. Princíp je postavený na porovnávaní cien, k čomu práve slúži transferová dokumentácia. Ak sú transakcie priamo porovnateľné, potom ceny/ziskové marže oboch by mali byť rovnaké. Ak transakcie nie sú priamo porovnateľné, potom treba vykonať úpravy na zabezpečenie porovnateľnosti.

Koho sa to týka?

Pre účely transferového oceňovania je nutné zadefinovať si okruh daňovníkov, ktorí patria do „rizikovej“ skupiny, ktorá musí riešiť otázku transferového oceňovania a k nej vyhotovenie dokumentácie. Zákon o dani z príjmov definuje, že závislými osobami sú:

Blízke osoby

Zákon sa odvoláva na § 116 a § 117 Občianskeho zákonníka. V ustanovení tohto zákona vymedzuje ako blízke osoby príbuzných v priamom rade, súrodencov a manžela. Príbuznými v priamom rade (v priamom pokolení) sú priami predkovia (ascendenti) a priami potomkovia (descendenti), napríklad rodičia a deti, starí rodičia a vnuci. Týka sa to i osvojenia podľa zákona o rodine. Z príbuzných v pobočnom rade (kolaterálov) sú výslovne uvedení súrodenci (a to „vlastní” či „nevlastní”, t. j. bez ohľadu na to, či majú spoločných obidvoch rodičov alebo či majú spoločného len jedného rodiča). Príbuzní v pobočnom rade pochádzajú od spoločného predka, pričom nie sú príbuznými v priamom rade (napr. bratanci),

Občiansky zákonník ďalej za blízku osobu považuje aj ďalšieho príbuzného (napr. strýka, synovca, bratanca) alebo inú osobu v obdobnom vzťahu (napr. švagra, druha), avšak len za predpokladu, že existuje medzi nimi taký blízky vzťah, z ktorého možno vyvodiť, že ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z týchto osôb, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú.

Ak pôjde teda o obchody medzi blízkymi osobami je hrozba rizika, že bude musieť testovať transferovú cenu a vedenie dokumentácie k nej. Transferové oceňovanie sa nebude týkať akéhokoľvek vzťahu medzi blízkymi osobami ale iba takého ktorý bude zakladať obchodný vzťah, t.j. pôjde o podnikateľov. Ak pôjde o vzťahy, ktoré budú medzi blízkymi osobami riešené na základe občianskeho práva nejde o väzbu na § 17 ods. 5 a povinnosť transferového oceňovania resp. vedenia transferovej dokumentácie.

Ekonomicky alebo personálne prepojené osoby

Ekonomickým alebo personálnym prepojením sa rozumie účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo jej blízkej osoby alebo v ktorých má táto osoba alebo jej blízka osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel. Účasťou na vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov alebo členov dozorných orgánov obchodnej spoločnosť alebo družstva k tejto obchodnej spoločnosti alebo družstvu.

Zákon definuje tri úrovne ekonomického prepojenia a to:

V prípade, že konateľ je štatutárnym orgánom v dvoch spoločností, obchody medzi týmito spoločnosťami budú považované za závislé osoby s povinnosťou vedenia transferovej dokumentácie.

Iné prepojenie

Ide o také prepojenie ktoré vzniká predovšetkým za účelom zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty. Ak by napríklad spoločnosti uzavreli obchod za účelom „optimalizácie“ základu dane resp. daňovej straty išlo by na účely zákona o závislé osoby cez iné prepojenie.

Zahraničné závislé osoby

Podľa zákona o dani z príjmov sú definované tieto osoby ako vzájomne prepojená (rodinne, ekonomicky alebo personálne) tuzemská fyzická osoba alebo tuzemská právnická osoba so zahraničnou fyzickou osobou alebo zahraničnou právnickou osobou. Rovnako sa posudzuje aj vzťah medzi daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou a jeho stálymi prevádzkarňami v zahraničí, ako aj vzťah medzi daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a jeho stálou prevádzkarňou na území Slovenskej republiky a vzťah medzi stálymi prevádzkarňami daňovníkov, ktorí sú vzájomne prepojení a vzájomný vzťah medzi týmito stálymi prevádzkarňami a týmito daňovníkmi.

V ďalšej časti článku sa budeme podrobne venovať kontrolovaným transakciám medzi závislými osobami a s tým súvisiacim úpravám základu dane.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy