CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Transferová dokumentácia

Povinnosť vedenia transferovej dokumentácie vyplýva zo zákona o dani z príjmov tým závislým osobám, ktoré medzi sebou uskutočňujú tzv. kontrolované transakcie. Bližšiemu vymedzeniu týchto pojmov sme sa venovali v predchádzajúcich článkoch.

Transferová dokumentácia

Transferová dokumentácia predstavuje súbor informácií, údajov a skutočností, ktoré preukazujú a vysvetľujú spôsob tvorby cien daňovníka v kontrolovaných transakciách.

Účelom transferovej dokumentácie je zdokumentovať proces ocenenia vzájomných obchodných vzťahov daňovníka vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery (tzv. „kontrolované transakcie“) a iné skutočnosti, ktoré majú na oceňovanie týchto transakcií vplyv.

Dokumentácia slúži na porovnanie nezávislej ceny v kontrolovaných transakciách. Na základe transferovej dokumentácie by malo byť možné dokázať, či daňovník pri obchodovaní so svojou závislou osobou použil rovnakú cenu aká by bola použitá v nezávislom vzťahu. Daňovník musí vykonať úkony k tomu, aby zdokumentoval, či transakčná cena pri kontrolovaných transakciách je nezávislá (trhová) cena. Cieľom transferovej dokumentácie je teda preukázať, že ceny používané v obchodných vzťahoch medzi závislými osobami sú stanovené na báze nezávislého vzťahu. Čím rizikovejšie sú obchody, tým je vhodnejšie mať podrobnú analýzu obchodného vzťahu, t.j. podrobnejšie viesť transferovú dokumentáciu.

V prípade, ak by nebola nezávislá cena uplatnená, daňovník má povinnosť upraviť rozdiel v základe dane, na r. 110 daňového priznania (k dani z príjmov právnických osôb), čím sa zabezpečí zdanenie základu dane z príjmov pri ocenení kontrolovaných transakcií nezávislou cenou.

Usmernenie MF SR vymedzuje rozsah a spôsob vedenia transferovej dokumentácie. Toto usmernenie nie je právne záväzné ale slúži ako návod, z ktorého daňovník má vychádzať. Transferová dokumentácia sa vypracováva za každú kontrolovanú transakciu samostatne alebo spoločne za skupinu kontrolovaných transakcií.

Skupina kontrolovaných transakcií je viacero kontrolovaných transakcií s tým istým členom skupiny, ktoré sú

Rozsah transferovej dokumentácie závisí od množstva, náročností kontrolovaných transakcií, čím ide o komplikovanejší obchodný vzťah mala by byť dokumentácia podrobnejšia, aby preukazovala všetky skutočnosti vedúce k používaniu ceny pri nezávislom vzťahu. Usmernenie pritom vymedzuje len minimálny rozsah transferovej dokumentácie. Do dokumentácie možno zahrnúť aj ďalšie informácie, ktoré prispejú k preukázaniu súladu použitých cien s princípom nezávislého vzťahu.

Transferová dokumentácia sa uchováva počas lehoty na vyrubenie dane - t.j. štandardne 5 rokov po podaní daňového prizania.

Transferová dokumentácia musí obsahovať popis kontrolovanej transakcie, spĺňajúcej tieto náležitosti:

Usmernenie MF SR definuje tri druhy transferovej dokumentácie:

Obsah transferovej dokumentácie

V praxi sa najčastejšie stretávame s povinnnosťou vedenia skrátenej transferovej dokumentácie, ktorá sa týka všetkých daňovníkov v prípade tuzemských kontrolovaných transakcií ako aj všetkých kontrolovaných transakcií fyzických osôb a mikro účtovných jednotiek. Ostatné osoby uskutočňujúce cezhraničné kontrolované transakcie majú povinnosť vedenia úplnej alebo základnej dokumentácie v rozsahu a špecifikácii podľa usmernenia.

Skrátená dokumentácia má obsahovať:

Podľa zákona o dani z príjmov by mala transferová dokumentácia obsahovať aj porovnanie použitých cien s cenami v nezávislých vzťahoch, aby bolo možné správne určiť základ dane z príjmov.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy