CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Stavba s pozemkom z pohľadu daní

Predaj oplotenia umiestneného na stavebnom pozemku.

Môžeme uplatniť oslobodenie v súlade s § 38 ods. 1 Zákona o DPH, t.j. ak je splnená 5 ročná lehota ? (v zákone o DPH sa myslí 5 ročná lehota vzťahujúca sa či už od kolaudácie alebo prvého užívania stavby pri stavbách, ktoré zo zákona nepodliehajú kolaudácii) a na to nadväzujúci § 38 ods. 2 Zákona o DPH (pozemok na ktorom stavba stojí), kde je uvedené, že oslobodené od dane je dodanie pozemku okrem dodania stavebného pozemku avšak pokiaľ sa stavebný pozemok dodáva so stavbou vzťahuje sa naň odsek 1, posudzujeme vzťah ku stavbe. Predávajúci mal vyhotovený aj znalecký posudok, kde bola vyčlenená hodnota za plot a pozemok.

Poznámka :

V zákone máme zadefinované, že pokiaľ sa stavebný pozemok dodáva so stavbou, vzťahuje sa na jeho dodanie § 38 ods. 1 Zákona o DPH (t.j. keď stavba spĺňa podmienku oslobodenia tak v tomto režime môže ísť aj pozemok so stavbou avšak musia tam byť ale splnené určité kritériá....čo vlastne dodaním chceme dosiahnuť a čo vlastne predávame, čo je našim cieľom).

Oslobodenie od dane sa vzťahuje aj na stavby, ktoré nepodliehajú kolaudácii. V tomto prípade počítame päťročnú lehotu na prvé začatie užívania stavby. Deň prvého začatia užívania stavby je dôležitý na uplatnenie oslobodenia stavieb pri jej predaji, nielen pre tie stavby, ktoré zo zákona nepodliehajú kolaudácii, ale použije sa aj na tie stavby, ktoré síce podliehajú povinnej kolaudácií ale skolaudované neboli.

Predaj spustnutých budov, ktoré určite spĺňali 5- ročné obdobie od kolaudácie.

Môžeme uplatniť § 38 ods. 1 Zákona o DPH a následne § 38 ods. 2 Zákona o DPH, t.j. využiť oslobodenie od DPH?

Riešenie:

Keďže stavebný pozemok ako taký nie je oslobodený od DPH ( § 38 ods. 2 Zákona o DPH) pri jeho predaji so stavbou, kde je tá možnosť, že ak stavba spĺňa kritéria na oslobodenie podľa § 38 ods. 1 Zákona o DPH tak v tomto režime môže ísť aj stavebný pozemok, ktorý sa dodáva so stavbou ( čo je tiež zadefinované v § 38 ods. 2 Zákona o DPH, dôvodom je, že ide o dve navzájom neoddeliteľné plnenia). Pri posudzovaní režimu je však potrebné postupovať opatrne.

Pri posúdení môžeme vychádzať aj z rozsudku Súdneho dvora C – 461/08 Don Bosco, kde išlo predaj pozemku spoločnosti Don Bosco, na ktorom boli postavené spustnuté budovy a ktoré plánovala spoločnosť Don Bosco zbúrať a na ich mieste postaviť nové budovy (dodávka budovy, ktorá bola čiastočne odstránená vzhľadom na jej plánované nahradenie novou budovou).

Boli skúmané články: 13 B písm. g) v spojení s článkom 4 ods. 3 písm. a) Šiesta smernica (čl. 135 ods. 1 písm. j) a článok 12 ods. 1 písm. a) Smernica DPH , teda či účelom dodania je len „stavebný pozemok“ alebo ide o stavebný pozemok so stavbou a je toto dodanie oslobodené od DPH alebo nie.

Rozsudok súdneho dvora:

V tomto súdnom rozhodnutí sa konštatuje, že cieľom dodania je dodanie nezastavaného pozemku (stavebného pozemku) a nie dodanie zničených, spustnutých budov (nezávisle od toho, ako pokročili odstraňovacie práce starej budovy v čase skutočného dodania pozemku.)

Pri posúdení dodania oplotenia na pozemku, kde zoberieme do úvahy aj vypracovaný znalecký posudok, z ktorého vyplýva, že podstatnou časťou dodania je stavebný pozemok a nie plot, a preto nie je možné uplatniť podmienky oslobodenia v zmysle § 38 ods. 2 Zákona o DPH, v tomto prípade pôjde čisto ku dodaniu stavebného pozemku.

Záver:

Pri posudzovaní dodania stavebného pozemku so stavbou, je potrebné skúmať „ čo je uvedenou stavbou“ (napríklad nefunkčná budova, ktorá sa plánuje odstrániť, alebo oplotenie čo je nepodstatná časť dodania), čo v danom prípade prevažuje, aký je hlavným cieľ dodania. Ak bude cieľom dodania „stavebný pozemok“ nemôžeme uplatniť oslobodenie podľa § 38 ods. 2 Zákona o DPH vo väzbe na § 38 ods. 1 Zákona o DPH.

Pri dodaní stavebného pozemku spolu so stavbou je potrebné posudzovať prevažujúce kritérium dodania.

Ďalší problematický pojem, s ktorým sa stretávame je „ pozemok na ktorom stavba stojí“ , ktorý je problematický. Smernica DPH totiž nedefinuje konkrétnu plochu, ktorú by sme mali chápať pod pojmom na ktorom stavba stojí. Ako široko je definovaný pojem pozemok na ktorom stavba stojí.

Ako by sme mali postupovať v prípade predaja budovy, ktorá je oslobodená od dane (spĺňa nám časový test v § 38 ods. 1 a je dodávaná so stavebným pozemkom). Oslobodenie od DPH uplatňujeme iba na pozemok s parcelným číslom uvedeným podľa listu vlastníctva alebo geometrického plánu, na ktorom stavba stojí ? Alebo do toho zahrnieme aj stavebné pozemky s inými parcelnými číslami, ktoré sú predávané spolu so stavbou ?

Na stránke finančnej správy, v časti daňoví a colní špecialisti sú uverejnené aj závery zo zasadnutia MFSR. Vieme si tu vyhľadať záver zo zasadnutia metodických komisií MF SR ku pozemku, na ktorom stavba stojí, kde je zverejnený Komisiou na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť dane z pridanej hodnoty zo dňa 5. októbra 2006 pojem „pozemok na ktorom stavba stojí“, (bolo konštatované, že v zmysle uvedeného sa oslobodenie od dane vzťahuje len na stavebný pozemok s parcelným číslom uvedeným podľa listu vlastníctva alebo geometrického plánu, na ktorom stavba stojí, a nie aj na stavebné pozemky s inými parcelnými číslami, ktoré sú predávané spolu so stavbou).

Podľa názoru niektorých ľudí z MF SR je to trochu možno komplikovanejšie, v tom ohľade, že z rozsudkov súdneho dvora vyplýva, že ak pôjde o jedno zložené plnenie (keď jeden resp. viaceré prvky tvoria hlavné plnenie a ostatné predstavujú vedľajšie plnenie a sú tak previazané, že objektívne vieme povedať že tvoria jedno plnenie a bolo by neprirodzené ich rozčleniť), tak posudzujeme dodávku podľa hlavného plnenia. Ak by sa teda predávala budova aj so samostatným parcelným číslom pre dvor, pričom budova by spĺňala časový test podľa § 38 ods. 1 Zákona o DPH, a tento dvor by predstavoval pozemok síce so samostatným parcelným číslom ale bez ktorého nie je možný prístup ku budove, zastávajú názor, že by sme postupovali podľa hlavného plnenia, čo znamená, že môžeme aplikovať oslobodenie na celé plnenie.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy