CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Novovzniknutá spoločnosť v roku 2018 (Ing. Ivana Glazelová)

So vznikom účtovnej jednotky všeobecne sú spojené povinné poplatky a iné výdavky, ktoré súvisia so založením účtovnej jednotky ešte pred jej vznikom (pred jej zápisom do Obchodného registra v prípade obchodných spoločností alebo zápisom do Živnostenského registra v prípade samostatne zárobkovo činných osôb).

V § 4 ods. 4 Zákona o dani z príjmov sú upravené výdavky, ktoré vzniknú novovzniknutému daňovníkovi, ktorý podniká podľa § 6 Zákona o dani z príjmov (príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu), kde je uvedené, že výdavky vynaložené na zásoby a iné nevyhnutne vynaložené výdavky (napríklad nájom, notárske poplatky, resp. iné poplatky) spojené so začatím činnosti, vynaložené v kalendárnom roku, ktorý predchádzal roku, v ktorom daňovník s príjmami podľa § 6 Zákona o dani z príjmov začal túto činnosť vykonávať, sa zahrnú do základu dane počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom začal túto činnosť vykonávať. Výdavky spojené so začatím činnosti, vynaložené v kalendárnom roku pred začatím sa v jednoduchom účtovníctve účtujú až v rámci uzávierkových účtovných operácií na konci roka.

V § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka je definovaná obchodná spoločnosť – kde je uvedené, že Obchodná spoločnosť (ďalej len „spoločnosť“ ) je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Spoločnosťami sú verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a jednoduchá spoločnosť na akcie. Spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť môžu byť založené aj za iným účelom, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje.

V § 64 ods. 2 Obchodného zákonníka je ustanovené, že spoločnosť nesmie prevziať pred zápisom do obchodného registra iné záväzky ako tie, ktoré súvisia so vznikom spoločnosti a z ktorých sú zaviazaní zakladatelia alebo štatutárny orgán, alebo jeho členovia, okrem tých záväzkov, ktoré prevzala s odkladacou podmienkou účinnosti právneho úkonu, ktorou je dodatočné schválenie spoločníkmi alebo príslušným orgánom spoločnosti. Osoby, ktoré prevzali v mene spoločnosti iné záväzky, zodpovedajú za spôsobenú škodu a sú zaviazané z týchto úkonov osobne.

Prevažujúcim typom vznikajúcich obchodných spoločností je spoločnosť s ručením obmedzeným. Preto sa budeme zaoberať hlavne týmto druhom spoločnosti.

V § 4 ods. 1 Zákona o účtovníctve je uvedené, že účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou, vedie účtovníctvo odo dňa svojho vzniku.

V § 16 ods. 1 sa zákon o účtovníctve zaoberá otvorením účtovných kníh účtovnej jednotky, ktorá je právnickou osobou ku dňu svojho vzniku, v § 16 ods. 3 Zákona o účtovníctve je otvorenie účtovnej knihy u účtovnej jednotky, ktorá je fyzickou osobou.

V § 11 Zákona o účtovníctve sa uvádza, že účtovný zápis sa zaznamenáva v účtovných knihách a účtovná jednotka nemôže vykonávať účtovné zápisy mimo účtovných kníh, čo znamená, že nemôže účtovná jednotka účtovať ešte pred svojim vznikom.

• Obdobie medzi založením a vznikom obchodnej spoločnosti predstavuje určitý časový úsek a počas tohto obdobia nemá spoločnosť povinnosť viesť účtovníctvo.

• Počas obdobia medzi založením a vznikom spoločnosti, kedy účtovná jednotka nevedie účtovníctvo, je dôležité evidovať všetky príjmy a výdavky, ktoré nastanú v spoločnosti.

• Počas tohto obdobia spoločnosti vznikajú výdavky súvisiace predovšetkým so založením a vznikom spoločnosti a príjmy súvisiace predovšetkým so splatením vkladov.

Účtovná jednotka bude vychádzať z týchto pojmov:

Otváracia súvaha

Ku dňu vzniku spoločnosť vytvára otváraciu súvahu, ako to vyplýva z postupov účtovania v § 25 Postupov účtovania pre podnikateľov.

Otváracia súvaha zostavená ku dňu zápisu spoločnosti do obchodného registra obsahuje splatené vklady, pohľadávku vo výške nesplatených vkladov, základné imanie zapísané do obchodného registra, rezervný fond (ak sa tvorí), zriaďovacie náklady a ďalšie skutočnosti uvedené v písomnostiach súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti.

Poznámka: Údaje z otváracej súvahy nám slúžia ako údaje pre „bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie“ .

Podľa zákona o účtovníctve účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou, vedie účtovníctvo odo dňa svojho vzniku až do dňa svojho zániku (§ 4 Zákona o účtovníctve). Taktiež § 16 Zákona o účtovníctve nám hovorí, že účtovná jednotka otvára účtovne knihy ku dňu svojho vzniku.

Poznámka: Podľa obchodného zákonníka spoločnosť vzniká dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra.

Keďže § 11 zákona o účtovníctve hovorí, že účtovný zápis sa zaznamenáva v účtovných knihách a účtovná jednotka nemôže vykonávať účtovné zápisy mimo účtovných kníh, nemôže účtovná jednotka účtovať ešte pred svojim vznikom.

Pri zostavovaní účtovných výkazov a aj pre správne vedenie účtovníctva je potrebné mať účtovnú jednotku zatriedenú do veľkostnej skupiny. V § 2 zákona o účtovníctve máme zadefinované 3 veľkostné skupiny : mikroúčtovná jednotka, malá účtovná jednotka, veľká účtovná jednotka a subjekty verejného záujmu uvádzame paragrafové znenia pre jednotlivé veľkostné skupiny :

Mikro účtovná jednotka: Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. septembra 2014 č. MF/18008/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11.decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálne účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky, podľa § 2 ods. 7 uvedeného opatrenia pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky, sa v súvahe v stĺpcoch 2 a 4 vykazujú údaje z otváracej súvahy.

Malá účtovná jednotka: Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. decembra 2015 č. MF/19927/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky, podľa § 2 ods. 2 uvedeného opatrenia pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa v súvahe v stĺpcoch 3 a 5 vykazujú údaje z otváracej súvahy.

Veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu: Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. decembra 2015 č. MF/19926/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu, podľa § 2 ods. 2 uvedeného opatrenia pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa v súvahe v stĺpcoch 3 a 5 vykazujú údaje z otváracej súvahy.

UPOZORŇUJEME, že účtovné jednotky v praxi vo väčšine prípadov zabúdajú uvádzať do časti predchádzajúce obdobie, údaje z OTVÁRACEJ SÚVAHY. Postupujeme v zmysle už horeuvedených opatrení Ministerstva financií.

Otvorenie účtovných kníh

V § 7 ods. 2 Postupov účtovania je uvedené, že začiatočné stavy súvahových účtov sa pri otvorení účtovných kníh účtujú účtovným zápisom na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a v prospech príslušných novootvorených účtov záväzkov a vlastného imania a účtovnými zápismi v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a na ťarchu príslušných novootvorených účtov majetku.

Zriaďovacie náklady

Zriaďovacie náklady nie sú nejak presne vyšpecifikované. Musíme brať však do úvahy definíciu uvedenú v § 64 ods. 2 Obchodného zákonníka, kde je ustanovené, že spoločnosť pred zápisom do obchodného registra nesmie prevziať iné záväzky než tie, ktoré súvisia s jej vznikom. Tieto zriaďovacie náklady musia teda mať preukázateľnú väzbu súvisiacu so vznikom spoločnosti : notárske poplatky, súdne poplatky, náklady na cestovné a poštovné súvisiace so založením spoločnosti, účty za telefón atď.

Základný prehľad nákladov (zriaďovacích výdavkov), ktoré by mohli spoločnosti vzniknúť :

Určite to budú rôzne úradné poplatky, ktoré majú súvislosť so vznikom spoločnosti. Pôjde najmä o správne poplatky, platby za služby právnikov, notárov (overovanie podpisov). Medzi ďalšie výdavky, ktoré nám môžu vzniknúť sú výdavky napríklad na cestovné lístky, ubytovanie (je potrebné preukázať, že súvisia so založením spoločnosti napríklad väzba napríklad cesta ku právnikovi, konzultácia so spoločníkom a pod.), poštovné, sprostredkovanie, ubytovanie atď.

Keďže spoločnosť s.r.o. musí vytvoriť otváraciu súvahu ku dňu vzniku spoločnosti, nemôže účtovať o zriaďovacích nákladoch na nákladových účtoch. Vyplýva to zo skutočnosti, že náklady nemajú počiatočné stavy a nevieme zostaviť otvárací výkaz ziskov a strát. Pre potrebu účtovania zriaďovacích nákladov budeme používať účet 381 – Náklady budúcich období (je to pre nás v podstate pomocný účet na zaevidovanie nákladov v súvahovom vyjadrení).

Po otvorení účtovných kníh sa účet 381 – Náklady budúcich období zúčtuje na príslušné účty nákladov, napríklad účty 538 – Ostatné dane a poplatky (správne a súdne poplatky), 518 – Služby (napríklad právne).

V § 25 ods. 8 Postupov účtovania pre podnikateľov je popísaný spôsob tvorby Rezervného fondu pri vzniku obchodnej spoločnosti, a to na ťarchu účtu 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie so súvzťažným zápisom v prospech účtu 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov.

Príklad

Spoločnosť Kraj s.r.o. bola založená dvoma spoločníkmi 24.1.2018. Vklad spoločníkov bol každý po 2.500 EUR, pričom splatili každý po 1.500 EUR, zvyšná časť bude splatená do jedného roka. Spoločnosť bola 5.2.2018 zapísaná do obchodného registra. Zriaďovacie náklady boli v úhrnnej výške (500 EUR – súdne poplatky, notár, cestovné a pod.) zaplatil ich jeden zo spoločníkov.

Poznámka: Spoločnosť vzniká dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra.

Spoločnosť musí ku dňu svojho vzniku, t.j. k 5.2.2018 si zostaviť otváraciu súvahu vzor (1)

Poznámka: Údaje z otváracej súvahy nám slúžia ako údaje pre „bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie“ .

Otváracia súvaha k 5.2.2018

Strana Aktív Strana Pasív
účet názov suma účet názov suma
221 Bankový účet 3 000 EUR 411 Základné imanie 5 000 EUR
353 Pohľadávky za upísané vlastné imanie 2 000 EUR 365 Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom 500 EUR
381 Náklady budúcich období 500 EUR x x x
Spolu majtok (aktíva) 5 500 EUR Spolu vlastné imanie a záväzky (pasíva) 5 500 EUR

Poznámka: Resp. v súvahe sa účet 353 vykazuje na strane pasív mínusom. Otváracia súvaha by vyzerala takto, otváracia súvaha vzor (č. 2), k 5.2.2018.

Otváracia súvaha k 5.2.2018

Strana Aktív Strana Pasív
účet názov suma účet názov suma
221 Bankový účet 3 000 EUR 411 Základné imanie 5 000 EUR
x x x 353 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -2 000 EUR
381 Náklady budúcich období 500 EUR 365 Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom 500 EUR
Spolu majetok (aktíva) 3 500 EUR Spolu vlastné imanie a záväzky (pasíva) 3 500 EUR

Účtovanie v novovzniknutej spoločnosti

Podľa postupov účtovania – opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 (§ 7 odsek 2 postupov účtovania v PÚ) sa začiatočné stavy súvahových účtov pri otvorení účtovných kníh účtujú účtovnými zápismi na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a v prospech príslušných novootvorených účtov záväzkov a vlastného imania a účtovnými zápismi v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a na ťarchu príslušných novootvorených účtov majetku.

Začiatočný účet súvahový

MD DAL
účet Názov suma účet Názov suma
411.1 ZI - spol. č. 1 2 500 EUR 221 3 000 EUR
411.2 ZI - spol. č. 2 2 500 EUR 353.1 Pohľadávky za upísané vlastné imanie (spoločník č. 1) 1 000 EUR
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (spoločník č. 2) 1 000 EUR
365 Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom 500 EUR 381 Náklady budúcich období 500 EUR
Spolu (MD) 5 500 EUR Spolu (DAL) 5 500 EUR

Následne spoločnosť dňom svojho vzniku otvorí aj účtovné knihy, aktívne a pasívne súvahové účty:

Účtovné prípady :

Zaúčtovanie počiatočného stavu .................................ZI 2 500 EUR ...................701/411.1 (spoločník 1)

Zaúčtovanie počiatočného stavu .................................ZI 2 500 EUR ...................701/411.2 (spoločník 2)

Zaúčtovanie počiatočného stavu pohľadávky ..............1 000 EUR .......................353.1/701

za upísané vlastné imanie – spoločník č. 1

Zaúčtovanie počiatočného stavu pohľadávky ............................1 000 EUR .............353.2/701

za upísané vlastné imanie – spoločník č. 2

Zaúčtovanie počiatočného stavu záväzku voči spoločníkovi ........500 EUR ..................701/365

Zaúčtovanie počiatočného stavu NBO ..........................................500 EUR ..................381/701

Zaúčtovanie počiatočného stavu BÚ .............................................3 000 EUR ...............221/701

Následne už účtujeme :

Zúčtovanie NBO do nákladov ........................................500 EUR .................5xx/381

5xx (rôzne 538, 518, 501 atď. zúčtovanie tzv. zriaďovacích nákladov)

Preplatenie zriaďovacích nákladov spoločníkovi ..........500EUR ...................365/221

V budúcnosti, keď dôjde ku doplateniu zvyšnej časti pohľadávok z upísaného základného imania na bankový účet budeme účtovať 221/353.1 (1 000 EUR), 221/353.2 (1 000 EUR).

Účtovná jednotka potom už účtuje počas zvyšku roka bežné účtovné prípady, ktoré majú časovú a vecnú súvislosť s daným zdaňovacím obdobím.

Povinnosť zostaviť účtovnú závierku

V § 2 ods. 11 Zákona o účtovníctve je uvedené, že novovzniknutá účtovná jednotka sa zatriedi do veľkostnej skupiny na základe vlastného rozhodnutia a zostáva v tejto veľkostnej skupine aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období, pričom nepostupuje podľa odseku 12 tohto paragrafu.

Otázka č. 1: Ako sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá vznikla v roku 2018?

Odpoveď: Z § 2 ods. 11 Zákona o účtovníctve vyplýva, že novovzniknutá účtovná jednotka sa zatriedi do veľkostnej skupiny na základe vlastného rozhodnutia.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy