CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Registračný poplatok pre motorové vozidlá a jeho vplyv na vstupnú cenu vozidla

Autor: Ing. Ivana Glazelová

Pre správne zaúčtovanie registračného poplatku pre motorové vozidlá musíme poznať naše zákonné povinnosti a čo nám umožňujú.

Registračný poplatok (správny poplatok)

Podľa Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, každé vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru, a ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť prihlásené na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa miesta pobytu alebo sídla držiteľa vozidla alebo adresy jeho prevádzkarne; vozidlo, ktoré má byť prevádzkované organizačnou zložkou podniku, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, musí byť prihlásené do evidencie na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa adresy umiestnenia tejto organizačnej zložky.

Vlastník vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, je povinný toto vozidlo prihlásiť do 15 dní po jeho nadobudnutí; pritom uvedie, kto má byť zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako jeho držiteľ.

Evidenčné číslo pridelí a tabuľku s evidenčným číslom vydá orgán Policajného zboru, kde držiteľ vozidla prihlasuje vozidlo do evidencie vozidiel. Držiteľ vozidla je povinný vydanú tabuľku s evidenčným číslom bezodkladne pripevniť na vozidlo. Evidenčné číslo musí byť vždy dobre čitateľné.

Nadobudnutie nového motorového vozidla v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Orgán Policajného zboru prihlási vozidlo, ktoré je novým dopravným prostriedkom nadobudnutým v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie, do evidencie vozidiel len po predložení potvrdenia vydaného daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku z nadobudnutia nového dopravného prostriedku. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie.

Podľa § 7 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení poplatky vyberané správnymi orgánmi sa platia kolkovými známkami, v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu alebo prevodom z účtu v banke. Kolkovými známkami a v hotovosti do pokladnice správneho orgánu sa môžu platiť poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 eur. Podotýkame, že pri dvoch rôznych evidenčných úkonoch (prihlásenie vozidla; vydanie tabuliek s evidenčným číslom) sa posudzujú správne poplatky osobitne, to znamená, že sa nesčítavajú, a každý sa posudzuje v rámci 300 eur osobitne.

Do 31.1.2017 sa platí registračný poplatok za auto tak, že zvýšený poplatok sa platí len za prvú evidenciu vozidla zákonom stanovených kategórií (resp. v zákone sú uvedené výnimky kedy sa registračný poplatok neplatí vôbec) a je odstupňovaný v závislosti od výkonu motora.

Od 1.2.2017 bude zákon o správnych poplatkoch novelizovaný, a to zákonom č. 342/2016 Z. z., na ktorého základe nastanú v platení registračného poplatku od 1.2.2017 zmeny registračný poplatok sa bude platiť nielen v závislosti od výkonu motora, ale aj od veku vozidla.

V § 21 ods. 2 zákona č. 725/2004 Z. z. Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú uvedené situácie kedy prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, napríklad ak vozidlo nie je schválené na premávku na pozemných komunikáciách, nie je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak tejto povinnosti podlieha, alebo do evidencie vozidiel iného štátu okrem novozakúpeného vozidla podliehajúceho prihláseniu do evidencie vozidiel, ktoré je vybavené platnou tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom.

Zvláštne evidenčné číslo

Zvláštne evidenčné číslo je pridelené motorovému vozidlu alebo jeho prípojnému vozidlu,

• ktorého vlastník požiadal o schválenie jednotlivého vozidla,

• ktoré podlieha evidencii a nemá pridelené evidenčné číslo, pretože ide o novovyrobené vozidlo, ktoré je určené na predaj, ktorého vlastníkom je právnická osoba s predmetom podnikateľskej činnosti výroba alebo predaj vozidiel,

• ktoré bolo odhlásené do cudziny alebo

• ktoré nepodlieha evidencii a je historickým alebo športovým vozidlom,

čo znamená, že v cestnej premávke sa môže použiť aj motorové vozidlo ak má pridelené zvláštne evidenčné číslo, pripevnenú tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom a jeho vodič má pri sebe ustanovené doklady.

Zvláštne evidenčné číslo môže prideliť a tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom a ustanovené doklady vydať orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta pobytu alebo podľa sídla žiadateľa. Tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno V môže vydať aj orgán Policajného zboru podľa miesta, kde bolo vozidlo prevzaté.

Zvláštne evidenčné číslo tvoria písmená a číslice usporiadané v dvoch riadkoch.

Čo sa týka obstarávania zahraničného motorového vozidla tak nám vznikne viac nákladov súvisiacich s obstaraním (poplatkov): napríklad prevozná značka, diaľničné poplatky v inej krajine, poplatky za prihlásenie, kontrola originality, preklady dokladov a rozhodnutie Obvodného úradu pre cestnú dopravu pri dovoze ojazdených vozidiel. Tieto poplatky a náklady považujeme za súčasť obstarávacej ceny obstarávaného motorového vozidla. Čo sa týka poplatku pri zápise motorového vozidla na dopravnom inšpektoráte v SR, tu už by sme mohli uvažovať, že daný registračný poplatok nepôjde do obstarávacej ceny. Predchádzajúce poplatky a výdavky pri obstarávaní motorového vozidla boli vynaložené v súvislosti so zabezpečením dovozu motorového vozidla zo zahraničia na územie Slovenska. Keďže dočasné značky nám umožňujú používať motorové vozidlo v našej krajine na určitú dobu tak v prípade, že podnikateľ zaradí motorového vozidlo do používania a až potom zrealizuje zápis motorového vozidla na dopravnom inšpektoráte tento poplatok účtujeme priamo do nákladov.

Obstarávacia cena

Obstarávacia cena je definovaná v § 25 ods. 6 písm. a) Zákona o účtovníctve, kde je zadefinované, že obstarávacou cenou sa rozumie cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny.

Pod cenou, za ktorú sa majetok obstaral rozumieme cenu, ktorú sme zaplatili dodávateľovi od ktorého sme majetok kúpili. Súvisiace náklady, ktoré sa týkajú obstarávaného dlhodobého hmotného majetku sú náklady, ktoré súvisia s obstaraním až do času uvedenia majetku do užívania. Obstarávaciu cenu a súvisiace náklady do času uvedenia dlhodobého majetku do užívania účtujeme a evidujeme na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v súlade s § 35 Postupov účtovania.

Poznámka: V § 35 ods. 2 Postupov účtovania sú uvedené aj výdavky, ktoré nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku, napríklad : penále, pokuty, sankcie, úroky z omeškania, náklady na prípravu pracovníkov pre budované prevádzky a zariadenie, náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku a ostatné.

Daňové výdavky vynaložené do momentu uvedenia motorového vozidla do užívania sú výdavkami súvisiacimi s jeho obstaraním a zvyšujú jeho obstarávaciu cenu.

Výdavky súvisiace s motorovým vozidlom po jeho uvedení do užívania sa posudzujú z pohľadu účelu ich vynaloženia a sú daňovými výdavkami v príslušnom zdaňovacom období, resp. v prípade technického zhodnotenia zvyšujú vstupnú alebo zostatkovú cenu motorového vozidla.

Čo rozumieme termínom „do času uvedenia do užívania“ ?

V § 33 ods. 1 Postupov účtovania je uvedené, že dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje v účtovnej skupine 01 – Dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok sa účtuje v účtovnej skupine 02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný a technické zhodnotenie prenajatého majetku podľa § 32 ods. 2 písm. c), ak sú uvedené do užívania.

Uvedením do užívania rozumieme zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov. V tejto vete je v Postupoch účtovania uvedený odkaz aj na zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Takže termínom „uvedením motorového vozidla do užívania“ rozumieme zabezpečenie všetkých technických funkcií potrebných k jeho užívaniu a splnenie si povinností vyplývajúcich z príslušných osobitných predpisov.

Pri obstaraní motorového vozidla sa musíme riadiť zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávka a zákonom č. 725/2004 Z.z. Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, kde je uvedené, že podmienkou je aj prihlásenie motorového vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte a pridelenie evidenčného čísla.

Keďže v Postupoch účtovania bol doplnený odkaz do poznámky pod čiarou o zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, z ktorého vyplýva, že na základe pridelenia „dočasného“ evidenčného čísla, t.j. platnou tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom, alebo platnou tabuľkou alebo tabuľkami s evidenčným číslom iného štátu (§ 21 zákona č. 725/2004 Z. z. v znp.), sa môže zaradiť nové motorové vozidlo do užívania.

Čo pre nás znamená, že do užívania je možné zaradiť motorové vozidlo už v čase, kedy má na nevyhnutne potrebný čas pridelenú tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom v súlade s podmienkami uvedenými v Zákone č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a podnikateľ ho zaradil do užívania lebo bolo spôsobilé na jazdu, potom by sa následne zaplatený registračný poplatok už účtoval na účet 538 - Ostatné dane a poplatky.

Poradové číslo text MD DAL

1. Obstaranie motorového vozidla 042 321

2. úhrada faktúry 321 221

3. Registračný poplatok 042 325

4. Úhrada registračného poplatku 325 221 resp. 211

5. Ďalšie náklady, ktoré súviseli s obstaraním motorového vozidla, do dňa jeho zaradenia 042 321 resp. 211

6. Zaradenie motorového vozidla do majetku 022 042

7. 2 alternatíva registračného poplatku :

motorové vozidlo bolo zaradené do majetku už počas obdobia kedy malo pridelené zvláštne evidenčné číslo, vtedy by následný správny poplatok za registráciu bol účtovaný už na účte nákladov 538 211

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy