CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Povinnosť fakturácie z pohľadu zákona o DPH

V predošlom článku sme sa zaoberali povinnými náležitosťami riadnych aj zjednodušených faktúr podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. Na tomto mieste budeme pokračovať v problematike fakturácie a bližšie sa pozrieme na to, kedy a komu vzniká povinnosť vystaviť faktúru podľa zákona o DPH.

Kedy vzniká povinnosť vystaviť faktúru?

Povinnosť vystaviť faktúru upravuje zákon o DPH v §72 a táto povinnosť sa vzťahuje vo väčšine prípadov na platiteľov DPH alebo osoby registrované pre daň.

Povinnosť vystaviť faktúru vzniká v prípade dodania tovaru/služby s miestom dodania v tuzemsku inej zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou. Uvedené platí aj pri prijatí platby za tieto tovary alebo služby.

Zákon o DPH neukladá povinnosť vyhotoviť faktúru v prípade dodania tovaru alebo služby osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (fyzickej osobe – nepodnikateľovi). To isté platí v prípade prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby fyzickej osobe nepodnikateľovi.

Ak je odberateľom fyzická osoba (občan, nepodnikateľ) dodávateľ nie je povinný vystavovať faktúru podľa zákona o DPH. Vystavuje ju predovšetkým z dôvodu účtovníctva a evidencie príjmov. Toto však neplatí pri predaji tovaru/služby do zahraničia. V tomto prípade vzniká povinnosť vystaviť faktúru aj ak tovar/službu predávame občanovi, nepodnikateľovi.

Rozdiel medzi povinne a nepovinne vystavenou faktúrou sa premietne v kontrolnom výkaze. Faktúru, pri ktorej vzniká povinnosť vystavenia podľa zákona o DPH, uvádzame v kontrolnom výkaze v riadku A1 – pokiaľ ide dodanie tovaru zahraničnému občanovi, nepodnikateľovi. Ak vystavujeme faktúru pri predaji tovaru slovenskému občanovi, nepodnikateľovi, túto faktúru uvádzame v kontrolnom výkaze v riadku D2.

Slovenský dodávateľ je povinný vystaviť faktúru v prípade dodania tovaru/služby s miestom dodania v inom členskom štáte v prípade prenosu daňovej povinnosti a v prípade dodania tovaru alebo služby oslobodenej od dane podľa slovenského zákona o DPH. Rovnako je povinný vystaviť faktúru pri predaji tovaru/služby s miestom dodania v treťom štáte pre zdaniteľnú osobu. Povinnosť vystaviť faktúru vzniká aj v prípade prijatia platby za tieto dodávky.

V prípade dodania tovaru, alebo pri prijatí platby pred dodaním tovaru, formou zásielkového predaja s miestom dodania v tuzemsku majú povinnosť vystaviť faktúru zahraničné osoby registrované pre DPH v tuzemsku, dodávajúce tovar formou zásielkového predaja. To isté platí pre tuzemské osoby, ktoré dodávajú tovar formou zásielkového predaja do zahraničia, ak nie sú v inom členskom štáte registrované pre DPH.

Povinnosť vystaviť faktúru vzniká aj v prípade dodania tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 zákona o DPH. Ide o napríklad o predaj tovaru do zahraničia, kedy je kupujúci registrový pre daň vo svojej krajine a má pridelené IČ DPH.

Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane je povinná vystaviť faktúru v prípade, ak dodá službu s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte alebo treťom štáte, alebo prijme platbu za túto službu.

Každá osoba (aj nezdaniteľná), ktorá dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu, je povinná vyhotoviť faktúru o dodaní nového dopravného prostriedku.

Výnimky:

Povinnosť vyhotoviť faktúru sa v zmysle zákona o DPH sa nevzťahuje na dodávky tovaru alebo služieb s miestom dodania v tuzemsku, ktoré sú oslobodené od dane (napr. výchovné služby a vzdelávacie služby, služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou, kultúrne služby a pod.). Faktúra sa nemusí vystaviť ani v prípade dodania poisťovacích a finančných služieb do iného členského štátu.

Lehoty na vyhotovenie faktúry:

Ak bol zákazníkovi dodaný tovar alebo služba, na vystavenie faktúry má dodávateľ 15 dní. Ak bol však tovar alebo služby zaplatený vopred, dodávateľ má povinnosť vystaviť faktúru do 15 dní od prijatia platby alebo do konca kalendárneho mesiaca v ktorom bola platba prijatá.

V prípade dodania tovaru oslobodeného od dane (§ 43 ZDPH), musí byť faktúra vystavená do 15 dňa od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k dodaniu. To isté platí v prípade, ak bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte.

Opravnú faktúru je potrebné vyhotoviť do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, kedy nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane podľa § 25 ods. 1.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy