CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Pomerné odpočítanie DPH

V praxi často dochádza k situácii, že podnikateľ (platiteľ DPH) nadobudne majetok a používa ho na nielen na podnikanie ale sčasti aj na súkromné účely. Podľa zákona o DPH nie je možné v takomto prípade odpočítať celú daň z pridanej hodnoty pri kúpe takéhoto majetku. Ako teda postupovať pri odpočte DPH z majetku a služieb o ktorých vieme, že budú použité aj na súkromné účely?

Odpisovaný majetok okrem nehnuteľností

Zákon o dani z pridaniej hodnoty v §49 ods. 5 hovorí: Platiteľ, ktorý nadobudne hmotný majetok, ktorý je podľa ZDP odpisovaným majetkom, a pri nadobudnutí tohto majetku predpokladá jeho použitie na účely svojho podnikania, ako aj na iný účel ako na podnikanie, sa môže rozhodnúť, že neodpočíta časť dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia hmotného majetku na iný účel ako na podnikanie.

To znamená, že v prípade, ak platiteľ dane vopred vedel určiť ako bude nadobudnutý majetok používať, môže sa rozhodnúť neodpočítať celú daň, ale len tú časť, ktorá zodpovedá použitiu na podnikateľské účely.

V prípade, že sa platiteľ dane rozhodne neodpočítať celú daň, ale len časť, nastáva problém, ako určiť pomer použitia majetku. Zákon v §49 ods 5. uvádza tri možné spôsoby, ktoré sa dajú aplikovať. Pomer sa dá určiť na základe:

PRÍKLAD

Fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má zároveň príjmy zo závislej činnosti, obstará v mesiaci 06/2016 osobný automobil, ktorý používa nielen na podnikanie, ale aj na súkromné účely. Obstarávacia cena automobilu bola 15 000 € bez DPH a DPH (20 %) predstavovala sumu 3 000 €.

Príjmy FO zo ZČ boli za mesiace 01–06/2016 vo výške 3 000 € brutto a príjmy z podnikania za porovnateľné obdobie vo výške 5 800 €.

Príjmy z podnikania predstavujú 65,909 % (5 800 / 8 800 €) z celkových príjmov FO. FO si uplatní nárok na odpočet DPH vo výške 65,909 % z 3 000 €, čo činí 1 977,27 €.

Určený pomer nie je potrebné v nasledujúcich obdobiach prepočítavať, ale je možné aj v budúcnosti vychádzať z určeného pomeru použitia na súkromné a podnikateľské účely.

Investičný majetok - nehnuteľnosti

V prípade výpočtu pomeru použitia investičného majetku na ponikateľské a súkromné účely, sa postupuje podľa §49a. Pomer použitia investičného majetku podľa § 54 ods. 2 písm. b) a c) (nehnuteľnosti) na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie platiteľ určí podľa:

Neodpisovaný majetok a služby

Ak platiteľ použije prijaté služby a nadobudnutý neodpisovaný hmotný majetok na účely svojho podnikania, ako aj na iný účel ako na podnikanie, odpočíta daň len v pomere zodpovedajúcom rozsahu použitia na podnikanie k celkovému rozsahu použitia.

Ak sa platiteľ rozhodne, že neodpočíta časť dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia hmotného majetku na iný účel ako na podnikanie, nepovažuje sa použitie tohto hmotného majetku na iný účel ako na podnikanie v tomto rozsahu za dodanie tovaru za protihodnotu (§ 8 ods. 3 ZDPH) alebo dodanie služby za protihodnotu (§ 9 ods. 2). Z toho titulu nie je potrebné následne dodaňovať bezodplatne dodané služby, napr. poskytnutie práva používať služobné vozidlo zamestnancom.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy