CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Pomerné odpočítanie dane - koeficient

Ak platiteľ používa prijaté tovary a služby súčasne na oba druhy plnení uvedené v § 49 ods. 2 a 3 (zdaniteľné plnenia aj plnenia oslobodené od dane) potom je povinný používať na výpočet nároku na odpočítanie dane tzv. koeficient, ktorý je definovaný v § 50 zákona o DPH.

Samotná skutočnosť, že platiteľ uskutočňuje oba druhy plnení ešte sama o sebe nezakladá povinnosť používať koeficient na účely zákona. Musí tam byť naplnená podmienka súčasného používania na oba druhy plnení, t.j. kedy platiteľ nevie vecne priradiť plnenie k jednotlivým druhom, napr. používanie kancelárskych potrieb, používanie motorového vozidla, používanie kancelárie. Nie je však možné nadradiť jeden režim druhému. To znamená, že ak by bol rozsah činností s nárokom na odpočítanie dane významný, nie je možné pristúpiť k tomu, že sa používajú plnenia výlučne na tieto plnenia ak sa to nevie reálne preukázať.

Príklad:

Spoločnosť kúpila starú nehnuteľnosť, ktorú sa rozhodla zrekonštruovať a následne predať. Okrem toho uskutočňuje obchodnú činnosť, ktorá nie je od dane oslobodená. Ide o budovu staršiu ako 5 rokov od prvej kolaudácie a rozhodla sa uplatniť postup podľa § 38 ods. 1 a oslobodiť dodanie stavby od DPH. Na základe tejto skutočnosti by spoločnosť mala postupovať tak, že pri rekonštrukcii predmetnej budovy bude postupovať podľa § 49 ods. 3 a teda na vstupe si daň neodpočíta. Následne predaj prebehne s oslobodením od dane. Ak by v čase obstarania nehnuteľnosti nevedela stanoviť režim, teda či bude predávať s daňou (pozor na § 69 ods. 12 písm. c) alebo s oslobodením a pristúpi k odpočítaniu dane podľa § 49 ods. 2, potom ak predá s oslobodením od dane, musí pristúpiť k § 54 zákona a teda upraviť odpočítanú daň, pretože na účely zákona ide o zmenu účelu pri investičnom majetku.

Príklad:

Spoločnosť kúpila starú administratívnu budovu z roku 1974. V roku 2016 sa rozhodla z rekonštruovať budovu tak, že z budovy urobila apartmány (bytové jednotky), ktoré chce postupne predať. Jednotlivé apartmány boli skolaudované v roku 2016. Môže spoločnosť pri predaji uplatniť oslobodenie od dane z pridanej hodnoty a na vstupe si neodpočítavať daň?

Riešenie:

Zákon to síce bližšie nešpecifikuje, ale princíp kolaudácie a plynutia času by sa mal viazať k účely stavby. Ak teda došlo k zmene účelu stavby s nebytových priestorov na bytové, potom plynutie času sa počíta od tejto zmeny. Keďže nebude naplnená podmienka piatich rokov od prvej kolaudácie, je povinnosť predať bytové jednotky s daňou a na vstupe vzniká spoločnosť právo na odpočítanie dane z rekonštrukčných prác.

Koeficient sa podľa § 50 ods. 2 zákona o DPH určí podielom z údajov za kalendárny rok, kde v čitateli sú výnosy (príjmy) bez dane za tovary a služby s odpočítateľnou daňou a v menovateli výnosy (príjmy) bez dane zo všetkých tovarov a služieb. Vypočítaný koeficient sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nahor.

Pri výpočte koeficientu do čitateľa a do menovateľa platiteľ dane podľa § 50 ods. 2 zákona o DPH neuvádza:

V prípade, ak sa koeficient uplatňuje po prvýkrát, predbežný koeficient sa musí schváliť správcom dane, pričom návrh na schválenie koeficientu podáva v žiadosti platiteľ na základe predpokladaných dodávok, ktoré platiteľ očakáva uskutočniť. V ďalších kalendárnych rokoch sa používa ako predbežný koeficient, koeficient minulého roku.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy