CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Položky znižujúce základ dane

Medzi položky, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona o dani z príjmov sa nezahrnú do základu dane patria najmä:

Výskum a vývoj

Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj si môže uplatniť právnická a fyzická osoba s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti bez ohľadu na skutočnosť, či je účtovnou jednotkou alebo vedie daňovú evidenciu. Daňovník si uplatní odpočet v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie. Uplatneniu odpočtu nepredchádza žiadny schvaľovací proces.

Od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty pri realizácii projektu výskumu a vývoja možno odpočítať súčet:

Od základu dane možno odpočítať len daňové výdavky, ktoré sú evidované oddelene od ostatných výdavkov (nákladov) daňovníka. Ak vynaložené výdavky (náklady) na výskum a vývoj súvisia s realizáciou projektu výskumu a vývoja len sčasti, je možné uplatniť odpočet len z rozdielu medzi skutočnými výdavkami (nákladmi) a výdavkami (nákladmi) nesúvisiacimi s realizáciou projektu výskumu a vývoja.

Odpočet nemožno uplatniť na výdavky (náklady):

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy