CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Daňové podanie a daňové priznanie podľa daňového poriadku

Jednou zo zásad aplikovaných pri správe daní je zásada písomnosti. Všetky úkony súvisiace so správou daní musia byť zaznamenané písomne. Z ústnych pojednaní musí byť vždy vyhotovená zápisnica. Pri správe daní sa mimo písomnej formy vyžaduje navyše aj používanie predpísaných tlačív, formulárov, napríklad pri podávaní daňového priznania, iných hlásení a pod.

Daňové podanie

Každá komunikácia s daňovým úradom musí mať písomnú formu. Podľa daňového poriadku je možné uskutočniť daňové podanie písomne alebo ústne do zápisnice. Daňové podanie musí byť vždy podpísané. Pri elektronickom podaní sa vyžaduje zaručený elektronický podpis alebo podpísaná dohoda o elektronickom doručovaní.

Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, v akej veci, čo sa navrhuje a dôvody podania ak to vyplýva z podstaty podania. Podaním je aj odvolanie, ktoré tiež musí obsahovať všetky uvedené náležitosti. Nie je pritom rozhodujúce ako sa podanie nazve (napr. odvolanie, žiadosť...) ale správca dane musí podanie vždy posudzovať podľa obsahu.

Elektronické podanie

Podanie urobené elektronickými prostriedkami sa podáva prostredníctvom elektronickej podateľne finančného riaditeľstva alebo prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu verejnej správy a musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby, ktorá ho podáva. Ak daňový subjekt chce doručovať finančnej správe písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, oznámi správcovi dane údaje potrebné na doručovanie na tlačive podľa vzoru uverejneného na webovom sídle finančného riaditeľstva a uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní. Dohoda obsahuje najmä náležitosti elektronického doručovania, spôsob overovania elektronického podania a spôsob preukazovania doručenia.

Povinnosť doručovať všetky podania, okrem príloh, elektronickými prostriedkami má:

Ostatné subjekty sa môžu pre elektronické doručovanie rozhodnúť dobrovoľne.

Daňové priznanie

Jedným z typov daňových podaní je daňové priznanie. Daňové priznanie je povinný podať každý komu to vyplýva z osobitného predpisu (zákon o DPH, zákon o dani z príjmov atď.) alebo koho správca dane vyzve. Daňové priznanie sa podáva na tlačive platnom pre príslušné zdaňovacie obdobie. Ak sa daňové priznanie podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme. Prílohou daňového priznania, ak tak ustanovuje osobitný predpis, sú doklady preukazujúce tvrdenia uvedené v daňovom priznaní.

Všetko o podávaní daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016 nájdete v tomto článku.

Opravné daňové priznanie

Opravné daňové priznanie má daňovník možnosť podať pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Za opravné daňové priznanie sa považuje každé daňové priznanie, ktoré daňovník podá do uplynutia stanovenej lehoty na jeho podanie, a ak je podané po podaní prvého (riadneho) daňového priznania. Daňový subjekt môže pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, podať aj niekoľko opravných daňových priznaní, pričom posledné opravné daňové priznanie sa považuje za riadne daňové priznanie podané v stanovenej lehote.

Správca dane na predchádzajúce opravné daňové priznania (bez ohľadu na podaný počet), pri vyrubení dane prihliada akoby neboli podané. Posledné podané daňové priznanie je teda rozhodujúce pre vyrubenie dane. Opravné daňové priznanie sa podáva na tlačive alebo v predpísanej forme a musí byť označené ako opravné.

Dodatočné daňové priznanie

Ak daňovník po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania zistí skutočnosti, kvôli ktorým je povinný podať dodatočné daňové priznanie, je povinný tak urobiť do konca nasledujúceho mesiaca po zistení týchto skutočností. Dodatočné daňové priznanie sa podáva na tlačive alebo v predpísanej forme a musí byť označené ako dodatočné. Daňovník zároveň vyznačí aj deň, keď zistil skutočnosti na jeho podanie. Daňovník vypĺňa v dodatočnom daňovom priznaní všetky potrebné riadky a rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu alebo ročnému zúčtovaniu. Uvedené vyznačí v Oddiele „Rozdiely z dodatočného daňového priznania“.

Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie v prípade:

Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie aj v prípade, ak

Daňovník je oprávnený (môže, ale nemusí) podať dodatočné daňové priznanie:

Dodatočné daňové priznanie nemožno podať za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa vykonáva daňová kontrola po uplynutí 15 dní odo dňa spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručenia oznámenia o daňovej kontrole, doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, a po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní; ak vyrubovacie konanie nezačne, dodatočné daňové priznanie nemožno podať do dňa ukončenia daňovej kontroly.

Znížiť daň, zvýšiť daňovú stratu alebo nadmerný odpočet alebo zvýšiť nárok na vrátenie dane na základe dodatočného daňového priznania možno len v prípade uplatnenia skutočností, ktoré neboli predmetom daňovej kontroly.

Odstránenie nedostatkov daňového priznania

Ak má správca dane pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného daňového priznania, vyzve daňový subjekt na ich odstránenie. Vo výzve správca dane oznámi nedostatky daňového priznania a určí daňovému subjektu lehotu na ich odstránenie.

Daňový poriadok rozdeľuje nedostatky na také, ktoré

Ak daňové priznanie nie je podpísané alebo ak nie je podané na tlačive platnom pre príslušné zdaňovacie obdobie, správca dane zašle výzvu na odstránenie nedostatkov podania.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy