CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Účtovanie platby platobnou kartou – 2. časť (Ing. Ivana Glazelová)

Platobná karta použitá pri zahraničnej pracovnej ceste

Ak zamestnávateľ zapožičia platobnú kartu zamestnancovi, pričom zamestnanec touto platobnou kartou platí všetky výdavky spojené s pracovnou cestou, zamestnávateľ mu v zmysle zákona o cestovných náhradách poskytuje preddavok. Vyplýva to z § 36 ods. 2 zákona o cestovných náhradách.

Podľa § 36 ods. 1 zákona o cestovných náhradách je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi preddavok na cestovné náhrady do sumy predpokladaných náhrad pri vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu a pri vyslaní do štátu Európskej únie.

Podľa § 36 ods. 2 zákona o cestovných náhradách, preddavok alebo jeho časť môže zamestnávateľ po dohode so zamestnancom poskytnúť aj

a) formou cestovného šeku,

b) zapožičaním platobnej bankovej karty zamestnávateľa alebo medzinárodnej platobnej bankovej karty zamestnávateľa,

c) prevodom na účet zamestnanca vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky v eurách alebo prevodom na účet zamestnanca vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky v cudzej mene.

Preddavok na stravné zamestnávateľ poskytuje v mene ustanovenej pre jednotlivé krajiny opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky

Stravné podľa tohto opatrenia MF SR môže byť ustanovené:

• v mene euro (napr. Maďarsko, Rakúsko, Nemecko),

• v cudzej mene (napr. Švajčiarsko, Česká republika, Anglicko).

Zamestnávateľ sa v prípade potreby môže podľa § 36 ods. 6 zákona o cestovných náhradách so zamestnancom dohodnúť na poskytnutí preddavku na stravné v inej mene, ako je mena ustanovená pre jednotlivé krajiny podľa opatrenia MF SR. Na daný účel je v zmysle uvedeného ustanovenia určený kurz, ktorým je referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS, ktorý je platný k prvému dňu v mesiaci, v ktorom sa zahraničná pracovná cesta alebo iná skutočnosť zakladajúca nárok na stravné začala. Suma stravného sa určí prepočtom hodnoty stravného v eurách na dohodnutú cudziu menu alebo naopak, alebo prepočtom hodnoty stravného v cudzej mene na inú cudziu menu. Záväzok z nároku na stravné vzniká v dohodnutej mene a v dohodnutej mene sa o ňom aj účtuje.

Kurz ustanovený v § 36 ods. 6 zákona o cestovných náhradách sa nepoužíva pri:

• zaúčtovaní poskytnutého preddavku v cudzej mene;

• vyúčtovaní cestovných náhrad v tom zmysle, že by sa stravné v každom prípade prepočítavalo týmto kurzom, resp. pre prípady, keď sa pri vyúčtovaní náhrad zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na vrátení preplatku, resp. na poskytnutí nedoplatku v inej mene, ako bol poskytnutý preddavok (§ 36 ods. 9 až 12 zákona o cestovných náhradách);

• prepočte ostatných náhrad (okrem stravného) na inú menu.

Z uvedeného vyplýva, že kurz uvedený v § 36 ods. 6 zákona o cestovných náhradách platí iba pre prepočet nároku na stravné z jednej meny na druhú dohodnutú inú menu v prípade, ak sa na základe dohody so zamestnancom poskytuje preddavok na stravné v inej mene, ako je mena ustanovená príslušným opatrením MF SR. Tento kurz sa na účely účtovania účtovných prípadov súvisiacich s cestovnými náhradami v cudzej mene nepoužíva.

Účtovanie kurzových rozdielov je upravené v § 24 Postupov účtovania v PÚ.

Podľa § 36 ods. 2 zákona o cestovných náhradách, preddavok alebo jeho časť môže zamestnávateľ po dohode so zamestnancom poskytnúť aj zapožičaním platobnej bankovej karty zamestnávateľa alebo medzinárodnej platobnej bankovej karty zamestnávateľa. To znamená, že použitie platobnej karty budeme považovať za poskytnutie preddavku.

Podľa § 24 ods. 3 Postupov účtovania v PÚ, kurz použitý pri vzniku účtovného prípadu, ktorým je poskytnutý preddavok alebo prijatý preddavok na účte 314 – Poskytnuté preddavky, 324 – Prijaté preddavky alebo účte 475 – Dlhodobé prijaté preddavky podľa § 24 zákona, sa použije aj na ostatné účtovné prípady súvisiace s týmto účtovným prípadom pri účtovaní na týchto účtoch, napríklad zúčtovanie preddavku. Rovnako sa postupuje pri účtovných prípadoch rovnakého charakteru účtovaných na účte 335 – Pohľadávky voči zamestnancom.

Príklad: Zamestnanec bol v máji 2018 vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu do ČR, pričom mu bol dňa 14.5. 2018 poskytnutý z valutovej pokladnice preddavok na stravné vo výške 600 CZK v súlade s opatrením MF SR. Ďalšie cestovné náhrady, ktoré budú nevyhnutné počas pracovnej cesty bude zamestnanec realizovať na základe zapožičanej platobnej karty od zamestnávateľa ku eurovému bankovému účtu. V tomto prípade pri jej používaní pôjde o poskytovanie preddavku a to v súlade s definíciou uvedenou v § 36 ods. 2 zákona o cestovných náhradách.

P.č. Dátum Text Suma
CZK
Suma
EUR
Účtovanie
1. 14.5.2018 Poskytnutie preddavku na stravné z valutovej pokladnice, kurz valutovej pokladnice VAP 25,15 CZK/EUR 600 CZK 23,86 EUR 335/211 (pokladňa CZK)
2. 15.5.2018 Poskytnutie preddavku formou použitia platobnej karty zamestnávateľa, zaplatené ubytovanie (prepočítací kurz komerčnej banky pri odpísaní z účtu) 1 300 CZK 53,06 EUR 335/221
(EUR účet)
3. 15.5.2018 Poskytnutie preddavku formou použitia platobnej karty zamestnávateľa, zaplatený taxík, (prepočítací kurz komerčnej banky pri odpísaní z účtu) 300 CZK 12,24 EUR 335/221
(EUR účet)
4. 17.5.2018 Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty pričom stravné vo vyúčtovaní bolo zhodné s poskytnutým preddavkom (nebolo potrebný žiadny doplatok resp. krátenie) 600 CZK 23,86 EUR

Ostatné výdavky platené platobnou kartou 53,06 + 12,24 = 65,30 EUR
512/335


512/335

Poznámka:

Ak sa realizujú cestovné náhrady prostredníctvom platobnej bankovej karty k účtu vedenému v mene euro, v tomto prípade nie je dôvod na účtovanie záväzku v cudzej mene. Peňažné prostriedky sú z bankového účtu odpísané v mene euro a voči zamestnancovi nevzniká pohľadávka alebo záväzok v cudzej mene. V praxi môže nastať situácia, že zamestnanec minie použitím platobnej karty viac, ako je jeho nárok podľa zákona o cestovných náhradách a musí peňažné prostriedky vrátiť, ak sa vrátenie vykoná v mene euro, vzniká podklad na účtovanie pohľadávky voči zamestnancovi len v mene euro.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy